Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Úřední deska

Ostravská univerzita

Informace o druhém kole přijímacího řízení do doktorských studijních oborů pro akademický rok 2019/2020

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do doktorských studijních oborů:

Studijní program Studijní obor Standardní délka studia Forma studia*
Analytická chemieAnalytická chemie heterogenních systémů4PS, KS
Aplikovaná fyzikaBiofyzika4PS, KS
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatika4PS, KS
GeografieEnvironmentální geografie4PS, KS
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvoj4PS, KS
MatematikaMatematika4PS
MathematicsMathematics4PS

*Forma studia: PS - prezenční studium; KS - kombinované studium


Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium si podají do 31. července 2019 elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na účet školy administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná - nebude zařazena do přijímacího řízení.

Uchazeč po podání e-přihlášky dodá do 31. července 2019 na oddělení pro vědu a doktorské studium Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava povinné přílohy k přihlášce:

 • odborný strukturovaný životopis s přehledem odborné a publikační činnosti,
 • ověřený doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání; je-li žadatel studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné doklady po úspěšném dokončení studia dodatečně ve stanoveném termínu,
 • dosažené vysokoškolské vzdělání získané v zahraničí bude muset žadatel doložit formou uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání kvalifikace v České republice (nostrifikace), nebo posouzením zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení,
 • téma disertační práce v doktorském studijním programu vybrané z vypsaných témat nebo návrh vlastního tématu zvoleného po předchozím projednání s předpokládaným školitelem a předsedou oborové rady,
 • případné doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka,
 • motivační dopis, pokud je u daného oboru požadován.

Administrativní poplatek za přijímací řízení

 • číslo účtu: 931761/0710
 • variabilní symbol: 311008
 • konstantní symbol: 0379
 • specifický symbol: bude uchazečům vygenerován systémem při podávání elektronické přihlášky
 • částka: 560 Kč
 • Uchazeč musí poplatky spojené s přijímacím řízením zaplatit pro každý obor samostatně. (Společná platba několika oborů je považována za chybnou platbu.)
 • Doporučujeme úhradu elektronické přihlášky bankovním převodem

Administrativní poplatek je nutno uhradit nejpozději 31. července 2019.

 • Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, bude vyzván na e-mailový kontakt uvedený v přihlášce k jeho úhradě a bude mu k tomu poskytnuta přiměřená lhůta. Pokud ani v této lhůtě uchazeč tento poplatek neuhradí, bude přijímací řízení zastaveno.
 • V případě chybné platby musí uchazeč zaplatit poplatek znovu, a to nejpozději do 9. srpna 2019.
 • Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje stornopoplatek 100 Kč.

Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, administrativní poplatek mu nebude vrácen.


Termín přijímací zkoušky

 • Analytická chemie heterogenních systémů
  19. srpna 2019 ve 13.00 hod., místnost C303, budova C - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
 • Aplikovaná informatika
  20. srpna 2019 ve 13.30 hod., místnost A308, budova A - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
 • Biofyzika
  22. srpna 2019 ve 14.00 hod., místnost M312, budova M - Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
 • Environmentální geografie
  26. srpna 2019 ve 14.00 hod., místnost L105, budova L - Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
  28. srpna 2019 v 14.00 hod., místnost L439, budova L - Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
 • Matematika
  26. srpna 2019 v 10.00 hod., místnost A116, budova A - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně!


Forma a obsah přijímací zkoušky

Studijní oborForma a obsah přijímací zkoušky
Analytická chemie heterogenních systémů Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. principy a teoretické základy instrumentálních analytických metod, zejména pro oblast analýzy heterogenních systémů. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury. Součástí zkoušky je prověření aktivní znalosti anglického jazyka.
Aplikovaná informatika Uchazeč o studium v doktorském studijním programu Aplikovaná informatika musí být absolventem magisterského studijního programu Informatika nebo Aplikovaná informatika nebo oboru s podobným zaměřením. Uchazeč musí mít odpovídající znalosti zejména v následujících oblastech: teoretická informatika na úrovni magisterského stupně studia, základní směry aplikované informatiky na úrovni magisterského stupně studia, aktivní znalost odborné angličtiny studovaného oboru.
V rámci přijímacího řízení si student zvolí zaměření doktorského studijního oboru Aplikovaná informatika a je mu stanoven školitel.
Jedná se o následující okruhy:
 • Aplikace fuzzy modelování v analýze dat a zpracování obrazů.
 • Aplikace adaptivních evolučních algoritmů a stochastických algoritmů pro globální optimalizaci.
 • Aplikace metod umělé inteligence v problematice rozpoznávání struktur.
 • Formální reprezentace znalostí a jejich sémantiky a dedukce.
 • Modelování podnikových procesů, podnikové ontologie, doménově specifické modelování.
Biofyzika Přijímací pohovor zaměřený na navrhované téma disertační práce v jedné z následujících oblastí: biofyzika, biochemie a ekofyziologie fotosyntézy, chemická fyzika (počítačové modelování molekulárních komplexů a materiálů na atomové škále). Prokázání znalosti anglického jazyka.
Environmentální geografie O přijetí do doktorského studia oboru Environmentální geografie se mohou ucházet absolventi magisterského studia fyz. geografie nebo příbuzných oborů. Nutnou podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Uchazeč se žádostí o přijetí předkládá motivační dopis a případně i přehled publikační nebo konferenční aktivity. Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů fyzicko-geografické a environmentálně geografické problematiky. Současně se ověřuje znalost anglického jazyka (na úrovni schopnosti studovat cizojazyčnou odbornou literaturu, poslouchat přednášky a diskutovat o odborných problémech v cizím jazyce).
Úroveň znalostí a schopností uchazeče, jakož i jeho předpoklady k tvůrčí vědecké práci, posoudí přijímací komise.
Ekonomická geografie a regionální rozvoj Uchazeč o studium je absolventem SP geografie a SO ekonomická, politická, kulturní nebo regionální geografie, jakož i oborů příbuzných ekonomických (např. regionální ekonomie, veřejná správa, regionální rozvoj aj.). Uchazeč zašle motivační dopis, CV a předběžný návrh tématu možné doktorské práce spolu s přihláškou ke studiu. Uchazeč absolvuje ústní přijímací řízení před přijímací komisi, kde prokáže znalost jazyka anglického a dostatečné vstupní znalosti ekonomické geografie a regionálního rozvoje pro přijetí do doktorského studia. Preferování budou studenti, kteří se v průběhu studia průkazně zapojovali do vědecké práce, mají již publikační výstupy a takto manifestují svůj zájem o obor. O přijetí rozhodne přijímací komise vedená garantem.
Matematika Přijímací zkouška probíhá formou výběrového řízení. Při hodnocení komise vychází z následujících dokumentů předložených uchazečem:
 • úředně ověřená kopie VŠ diplomu; nebo potvrzení o úspěšném ukončení magisterského studia,
 • kopie Diploma Supplement (popř. jiná forma výpisu všech absolvovaných předmětů v rámci bakalářského a magisterského studia potvrzeného příslušnou vysokou školou),
 • životopis,
 • seznam publikací,
 • kopie diplomové práce v elektronické verzi,
 • motivační dopis v anglickém jazyce s uvedením zájmové oblasti a jménem školitele,
 • 1-2 doporučující dopisy (VŠ pedagoga nebo vědeckého pracovníka).
Uvedené dokumenty musí být doručeny na oddělení pro vědu a doktorské studium PřF OU nejpozději týden před termínem zasedání přijímací komise.

Výsledky přijímací zkoušky budou uchazečům zaslány písemně. Uchazeči, kteří budou přijati, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí.


Kontakt:

Ing. Monika Kočvarová
Oddělení pro vědu a doktorské studium
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 553 46 2114
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 07. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub