Příroda bez hranic (PBH) – stipendijní program

Pro koho je Příroda bez hranic určena?

Máte nápad, který může pomoci s oživením naší fakulty i života v Ostravě nebo ukáže krásy přírodních věd nejrůznějším věkovým kategoriím? Pak jste tu správně. Stipendijním programem Příroda bez hranic chceme podpořit studenty, kteří se zajímají o věci kolem sebe a studium pro ně není jen cestou za titulem.

U nás mají zelenou studenti, kteří se nebojí spojit se spolužáky i dalšími nadšenci z naší fakulty pro společnou myšlenku a šíří poznatky a zároveň dobré jméno fakulty. Podporujeme ty, kteří vtahují do fakultního života české i zahraniční studenty, podporují zájem o zahraniční studium a chtějí pomáhat třeba lidem v nouzi. Prostřednictvím tohoto našeho stipendijního programu nabízíme možnost studentům, kteří vnímají svět za zdmi fakulty a společenská odpovědnost pro ně není prázdným pojmem.

Jakých aktivit se můžete v rámci Přírody bez hranic účastnit?

  1. rozvoj komunity studentů fakulty, zejména rozvoj studentských komunit napříč katedrami
  2. vnější propagace fakulty a jejích činností studentům středních škol, studentům jiných vysokých škol a partnerům fakulty nebo univerzity
  3. rozvoj mezinárodních vztahů na fakultě, zapojování zahraničních studentů do života fakulty či aktivity směřující ke zvyšování zájmu o studium domácích studentů na zahraničních univerzitách nebo zvyšování zájmu studentů na zahraničních univerzitách o studium na fakultě
  4. organizace aktivit směřujících mimo fakultní prostředí, včetně vzdělávacích a popularizačních aktivit, aktivit pro neziskový sektor, aktivit rozvojových či humanitárních atd.
  5. organizace aktivit doučování pro studenty základních a středních škol, zejména těch, kteří pocházejí ze znevýhodněného socioekonomického prostředí (v současnosti prioritní aktivita, která bude při posuzování žádostí výrazně zohledněna/oceněna)
  6. smysluplná kombinace aktivit výše uvedených oblastí je výhodou a bude při posuzování žádostí zohledněna/oceněna

Obrázek

Jakým způsobem stipendium získáte?

Můžete se ucházet o financování aktivit, které by měly být realizovány v období 1. 2. – 31. 12. následujícího roku. Do 15. 1. 2022 je nutné předložit své projektové návrhy. Vítězný projekt vzejde ze soutěže mezi projekty. O projekt můžete žádat jako jednotlivci nebo studentské skupiny („spolky“). Minimální výše návrhu projektu je 50 000 Kč (náklady na stipendia a rozpočtové náklady).

Své projektové návrhy podáte prostřednictvím formuláře „Projektový záměr programu PBH“, který zašlete na e-mail

Poté své záměry představíte Stipendijní komisi naší Přírodovědecké fakulty, která zhodnotí kvalitu projektových žádostí, jejich soulad s ustanovením stipendijního programu a navrhne děkanovi naší fakulty pořadí projektů, které by měly být podpořeny. Na základě stanoviska Stipendijní komise naší Přírodovědecké fakulty pak rozhodne děkan o přidělení financí Vašemu projektu.

Při rozhodování o podpoře projektů bude komise zvažovat, jestli splňujete výše popsané cíle programu, rozhoduje, zda jde o efektivně vynaložené stipendijní a rozpočtové prostředky, oceňuje inovativnost projektu, jeho přínos pro cílovou skupinu i pro fakultu, zvažuje reálnost dosažení stanovených monitorovacích indikátorů a celkovou kvalitu zpracování projektu. Komise v rámci výběrového řízení může také navrhnout úpravy (včetně krácení nákladů). Jsme samozřejmě připraveni vysvětlit veškeré neznámé.

Každý projekt musí mít hlavního řešitele, který za něj bude zodpovědný. Hlavní řešitel pak bude připravovat průběžnou zprávu o pokroku a závěrečnou zprávu.

Obrázek

Podpořené projekty

Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na portále Ostravské univerzity. O rozhodnutí děkana zároveň bude všechny navrhovatele projektu informovat koordinátorka studentských aktivit, která s navrhovatelem projektu bude řešit i možné úpravy projektu nebo finanční krácení navrhované Stipendijní komisí Přírodovědecké fakulty. V případě úprav a krácení financí, které se neslučují s Vaší představou můžete od projektu se zdůvodněním odstoupit.

Finance na realizaci projektu budete čerpat průběžně dle navrženého plánu čerpání, formou Žádosti o proplacení stipendií v rámci programu Příroda bez hranic a při tom vždy doložíte výčet vydaných nákladů. Obojí budete provádět ve spolupráci se sekretářkou na vaší katedře. Vyplacení částek schvaluje proděkan/proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy, který také celý program koordinuje.

Podpořené projekty minulosti:

Na rok 2021 přiděleny finance těmto subjektům:
Příroda bez hranic (SOVA, EGEA, BioloGeek) - 170 000 Kč
Organizace studentů EPKA – 80 000 Kč

Na rok 2020 přiděleny finance těmto subjektům:
Příroda bez hranic (SOVA, EGEA, BioloGeek) - 160 000 Kč
Studentský spolek EPKA - 90 000 Kč

Opatření děkana č. 23/2020 o výši a podmínkách stipendijních programů pro AR 2020/2021 soubor pdf 0,08 MB

Potřebné přílohy

Příoha č.3 Projektový záměr v programu Příroda bez hranic soubor pdf 0,01 MB

Příoha č.4 Žádost o proplacení stipendia soubor pdf 0,06 MB

Příoha č.5 Žádost o proplacení nákladů soubor pdf 0,06 MB

Příoha č.6 Průběžná zpráva v rámci programu PBH soubor pdf 0,02 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 11. 2021