Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Platna hygienická protiepidemiologická opatření na PřF OU

Opatření děkana č. 18/2020 - Hygienická a protiepidemiologická opatření v prostorách budov Přírodovědecké fakulty OU


Článek I. - Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření děkana se vydává v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a rozšiřuje obecně platná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZd) a Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě (KHS).
 2. Pokud aktualizace opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nebo KHS v Ostravě zavedou opatření, která budou přísnější, než níže uvedená, jsou tato opatření MZd, resp. KHS považována za nadřazená.
 3. Toto opatření děkana se týká budov Přírodovědecké fakulty OU na následujících adresách: 30. dubna 22 (budova A), Bráfova 7 (budova C), Chittussiho 10 (budovy L a M), Na Souvrati 12 (Botanická zahrada).

Článek II. - Zákaz vstupu

 1. Je zakázán vstup do budov fakulty osobám s příznaky na nemoc Covid-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, ztráta čichu).
 2. Je zakázán vstup do budov fakulty při nařízené izolaci nebo karanténě.

Článek III. - Povinnosti pro studenty, zaměstnance a další osoby pohybující se po budově

 1. Pohyb po budovách Přírodovědecké fakulty je možný pouze se zakrytými dýchacími cestami formou roušky, respirátoru, šátku apod. Tato povinnost se nevyžaduje při následujících situacích:
  1. výuka v učebnách, laboratořích, sklenících botanické zahrady a dalších výukových prostorech,
  2. práce zaměstnanců v kancelářích a laboratořích,
  3. práce zaměstnanců technického úseku,
  4. pracovní porady zaměstnanců, pokud jsou od sebe všechny osoby vzdáleny nejméně 1,5 m.
 2. Student je povinen použít zakrytí dýchacích cest i během výuky při jakýchkoli příznacích na onemocnění dýchacích cest nebo infekčního onemocnění přenášeného vzdušnou cestou (kašel, kýchání, rýma, bolest v krku apod.).
 3. Po vstupu do budovy všichni studenti, zaměstnanci i další osoby provedou desinfekci rukou.
 4. Všechny osoby jsou povinny si vždy po opuštění toalety umýt ruce mýdlem a teplou vodou.

Článek IV - Doporučující ustanovení

 1. Studentům se doporučuje zdržovat se v budovách fakulty pouze po nezbytně nutnou dobu.
 2. Studentům i zaměstnancům se doporučuje desinfikovat si ruce při odchodu z budovy.
 3. Studentům i vyučujícím se doporučuje zdržet se blízkého kontaktu s dalšími účastníky výuky, pokud to prostorové uspořádání a charakter výuky umožňuje.
 4. Studentům i zaměstnancům se doporučuje udržovat fyzický odstup od ostatních osob.

Článek V. - Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti 9. 9. 2020
 2. Toto opatření je platné do odvolání.

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
děkan


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 09. 2020

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub