Hydrologický seminář a udělení Ceny A. R. Harlachera

Dne 29. března 2012 uspořádala katedra fyzické geografie a geoekologie PřF OU ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) odborný hydrologický seminář, který byl uspořádán u příležitosti významného životního jubilea dvou významných hydrologů, kteří mají úzký vztah k Ostravské univerzitě a k našemu kraji – prof. RNDr. Ing. Vladislava Kříže, DrSc. a Ing. Rostislava Sochorce. Profesor Vladislav Kříž je zakladatelem KFG na PřF OU, byl i zakladatelem a dlouholetým ředitelem pobočky ČHMÚ v Ostravě a spolu s Ing. Rostislavem Sochorcem se zasloužili o rozvoj hydrologie a hydrometrie.

Oba jubilanti nedávno oslavili 80. let a při této příležitosti jim bylo uděleno významné ocenění ČHMÚ, a to  Cena Andrease Rudolfa Harlachera. Cena je udělována za výjimečný přínos k rozvoji hydrologie a hydrologické služby v českých zemích. Zejména u příležitostí významných životních jubileí laureátů nebo u příležitosti významných výročí hydrologické služby České republiky (více o ceně). A. R. Harlacher (stručný životopis) byl mimořádnou osobností hydrologie 2. poloviny 19. století a je pokládán za zakladatele hydrologické služby na našem území.

Seminář zahájil vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie doc. Jan Hradecký a ředitel ostravské pobočky ČHMÚ Ing. Dušan Židek. Mezi vzácnými hosty semináře nechyběla děkanka PřF OU doc. Dana Kričfaluši, ředitel ČHMÚ Ing. Václav Dvořák, děkan Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě doc. Milan Trizna, proděkan PřF UK v Praze doc. Jakub Langhammer, náměstek ČHMÚ Dr. Jan Daňhelka a technický ředitel Povodí Odry, s. p. Ing. Petr Březina. Po přivítání zazněly medailony obou oslavenců a následovalo předání Ceny A. R. Harlachera z rukou ředitele ČHMÚ Václava Dvořáka a náměstka Jan Daňhelky. Zásadním přínosem obou laureátů byl rozvoj hydrologické služby, zavádění moderních metod hydrologického výzkumu, založení první pobočky v rámci ČHMÚ a významná pedagogická činnost zaměřená na výchovu specialistů pro hydrometeorologickou praxi.

Kromě výše uvedeného ocenění převzal profesor Vladislav Kříž z rukou děkana doc. Milana Trizny pamětní medaili Prírodovedecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a z rukou prof. Rudolfa Brázdila pamětní medaili Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Doc. Arnošt Grmela pozdravil oba oslavence jménem děkana Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU a předal jim jeho dopis. Po oficiálních gratulacích proběhla krátká filmová projekce s komentářem Ing. Sochorce o počátcích hydrometeorologické služby v Ostravě. První část semináře uzavřely proslovy obou laureátů a osobní gratulace všech přítomných.

Odpolední část semináře měla odbornou náplň, která se nesla v duchu retrospektiv, současného a budoucího hydrologického výzkumu. V prvním příspěvku Ing. Libor Elleder představil dosavadní znalosti o životě a výzkumných aktivitách A. R. Harlachera. Ing. Josef Hladný přednesl retrospektivní příspěvek o hydrologické službě, jež bylo i laudáciem obou oslavenců. Současnost a priority budoucího fungování hydrologické služby představil ve svém příspěvku Dr. Jan Daňhelka. Historii ostravského pracoviště ČHMÚ přiblížil Ing. Arnošt Hošek. Současný stav slovenské hydrologie komentoval ve svém příspěvku doc. Milan Trizna. Hydrologický výzkum na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF Univerzity Karlovy v Praze představil prof. Bohumír Janský a doc. Jakub Langhammer. Příspěvek o souvislostech výzkumů v oblasti historické klimatologie a historické hydrologie přednesl prof. Rudolf Brázdil z Geografického ústavu PřF MU v Brně. Poslední příspěvek představil z úst doc. Jana Unucky hydrologický výzkum na domácí katedře fyzické geografie a geoekologie PřF OU. Po ukončení odborné části semináře následovala společenská akce v prostorech respiria Přírodovědecké fakulty.

Slavnostní atmosféra a přátelské setkání hydrologů, klimatologů a fyzických geografů z celé republiky a ze Slovenska umocnil významný celoživotní přínos obou oslavenců, kteří založili respektovanou hydrologickou školu a vychovali celou řadu svých následovníků.

Za organizátory Jan Hradecký

Hydrologický seminář
Hydrologický seminář – zahájení
Hydrologický seminář – laureáti: zleva Ing. Rostislav Sochorec a prof. Vladislav Kříž
Hydrologický seminář – zleva: doc. Milan Trizna, Ing. Dušan Židek, doc. Jan Hradecký, Dr. Jan Daňhelka, doc. Dana Kričfaluši, Ing. Václav Dvořák
Hydrologický seminář – medailon Ing. Sochorce přednesl Dr. Tomáš Řehánek
Hydrologický seminář – předání Ceny A. R. Harlachera prof. Vladislavu Křížovi (vlevo) ředitelem ČHMÚ Ing. Václavem Dvořákem
Hydrologický seminář – náměstek pro hydrologii ČHMÚ Dr. Jan Daňhelka předává diplom prof. Křížovi
Hydrologický seminář – předání Ceny A. R. Harlachera Ing. Rostislavu Sochorcovi (vlevo) ředitelem ČHMÚ Ing. Dvořákem
Hydrologický seminář – náměstek pro hydrologii ČHMÚ Dr. Daňhelka předává diplom Ing. Sochorcovi
Hydrologický seminář – Prof. Rudolf Brázdil předává prof. Křížovi pamětní medaili PřF MU v Brně
Hydrologický seminář – Děkan PRIF UK v Bratislavě doc. Milan Trizna předává ocenění prof. Křížovi
Hydrologický seminář
Hydrologický seminář – blahopřání Dr. Radima Tolasze (ČHMÚ)
Hydrologický seminář – blahopřání zástupců PřF Univerzity Karlovy v Praze (prof. Bohumír Janský a doc. Jakub Langhammer)
Hydrologický seminář – blahopřání doc. Arnošta Grmely (HGF VŠB-TU)
Hydrologický seminář – projev laureátů Ceny A. R. Harlachera
Hydrologický seminář
Hydrologický seminář
Hydrologický seminář
Hydrologický seminář
Hydrologický seminář
Hydrologický seminář
Hydrologický seminář
Hydrologický seminář – projev Ing. Josefa Hladného (ČHMÚ)
Hydrologický seminář – přednáška Dr. Jana Daňhelky (ČHMÚ)
Hydrologický seminář  - příspěvek Ing. Arnošta Hoška (ČHMÚ)
Hydrologický seminář
Hydrologický seminář – stav hydrologie na Slovensku – doc. Milan Trizna (PRIF UK v Bratislavě)
Hydrologický seminář  - doc. Jakub Langhammer – hydrologické výzkumy na PřF UK v Praze
Hydrologický seminář  - prof. Bohumír Janský – hydrologické výzkumy na PřF UK v Praze v zahraničí
Hydrologický seminář  - přednáška prof. Rudolfa Brázdila (PřF MU)
Hydrologický seminář  - doc. Jan Unucka o hydrologických výzkumech na KFG PřF OU
Medaile A. R. Harlachera (zdroj web ČHMÚ)
Medaile A. R. Harlachera (zdroj web ČHMÚ)

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2017