Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium biologie - rozšíření o další předmět
Fakulta / organizační jednotka:Oddělení popularizace (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry (280 hodin)
Cena:30 000 Kč
Forma:Prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Organizace studia:Plánované místo konání - Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny Katedry biologie a ekologie. Výuka bude probíhat v semestrech podle stanoveného rozvrhu v pátek v odpoledních hodinách (případně jiný den odpoledne nebo v sobotu).
Číslo akreditace:1306/2023-4-18
Garantující odborná katedra:Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Pedagogický poradce:Mgr. Anežka Eliášová, Ph.D.
Anotace:Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele biologie tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat biologii na SŠ nebo přírodopis na ZŠ.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studijní kurz je určen absolventům vysokoškolského studia učitelství pro ZŠ a SŠ nebo absolventům jiných vysokých škol s doplňkovým pedagogickým studiem.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška). Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2024
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura.
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:Pracovníci Katedry biologie a ekologie PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Obecná botanika
 2. Obecná zoologie
 3. Molekulární a buněčná biologie
 4. Ekologie
 5. Biologie člověka a antropologie
 6. Biodiverzita protistů a hub
 7. Biodiverzita rostlin
 8. Biodiverzita bezobratlých
 9. Fyziologie živočichů a člověka
 10. Biodiverzita strunatců
 11. Základy evoluční biologie
 12. Základy genetiky a genomiky
 13. Seminář k závěrečné práci I.
 14. Mikrobiologie
 15. Fyziologie rostlin
 16. Didaktika biologie
 17. Seminář k závěrečné práci II.
 18. Závěrečná zkouška
 19. Obhajoba závěrečné práce