Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ekonomická geografie a regionální rozvoj

Studijní programGeografie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiadoktorské
Forma studiaprezenční
Délka studia4 roky
Akademický titulPh.D.
Garant specializacedoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Ekonomická geografie a regionální rozvoj má za cíl rozvinout znalosti, schopnosti, dovednosti a kompetence absolventa tak, aby byl připraven realizovat vlastní vědecký výzkum v oblasti ekonomického rozvoje a také šířeji chápaného regionálního rozvoje. Neméně důležitou součástí odborného profilu absolventa je rozvoj znalostí a manažerských kompetencí pro profesionální práci v exekutivní sféře, a to jak ve veřejné správě, tak i korporátní sféře v oblasti analyticko-výzkumné, konzultační a poradenské. Absolvent bude ovládat jak kvantitativní statistické metody výzkumu, tak i kvalitativní. V průběhu studia předpokládáme a podporujeme zapojení doktorandů do výzkumných projektů, dlouhodobé i krátkodobé zahraniční pobyty na zahraničních výzkumných pracovištích, účast na summer schools, praxe ve veřejné sféře a firmách. Absolvent bude schopen psát vysoce odborné texty, využívat nejnovější zdroje informací a číst a komunikovat v několika cizích jazycích, realizovat vzdělávací aktivity a pracovat jako akademik na univerzitách či řídící pracovník ve sféře územního rozvoje.

Co od vás očekáváme?

Od doktorandů očekáváme aktivní přístup k životu, k seberozvoji a studiu, motivovanost, zvídavost, zodpovědnost, samostatnost, komunikativnost a pracovitost jako obecné vlastnosti, které vedou k úspěchu. Očekáváme znalosti socioekonomické geografie a geografických metod a technik na úrovni stejného či podobného magisterského studijního programu, rovněž předpokládáme znalost anglického a dalších jazyků na vysoké úrovni, jakož i schopnost pracovat v týmu či používat adekvátně informační a komunikační technologie.

Co se naučíte?

Naučíte se zejména procesu systematické vědecké práce a rozvine svou osobnost v mnoha směrech - v oblasti metod a technik vědeckého výzkumu, aktuálního stavu poznání v socioekonomické geografii, týmové práce, organizace času, managementu, cizích jazyků, komunikace a interkulturních kompetencí.

Kde a jak se uplatníte?

Uplatníte se jako vědecko-pedagogický pracovník zejména ve výzkumných a vzdělávacích institucích, na univerzitách a výzkumných ústavech. Předpokládáme rovněž uplatnitelnost jako koncepční a řídící pracovník v soukromých poradenských a konzultačních firmách a jako vedoucí pracovník ve veřejné sféře v oblasti územního rozvoje na městských úřadech, agenturách pro regionální rozvoj, krajských úřadech a ministerstvech.

Konkrétní pracovní pozice

  • vědecko-pedagogický pracovník na univerzitách
  • vedoucí pracovník na dborech regionálního a strategického rozvoje měst aregionů
  • pracovník poradenské firmy

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

7
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.