Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Matematika - Sociologie

Studijní program
Matematika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Sociologie

Studijní program v kostce

ZAJÍMÁ VÁS, JAK FUNGUJE SPOLEČNOST A CO OVLIVŇUJE CHOVÁNÍ LIDÍ, KTEŘÍ V NÍ ŽIJÍ? TUŠÍTE, ŽE DIVADLO JMÉNEM SPOLEČNOST NEMÁ JEN SVÉ JEVIŠTĚ, ALE TAKÉ SVÉ ZÁKULISÍ? PAK JE SOCIOLOGIE OBOREM, KTERÝ VÁS ZAUJME A NEPUSTÍ!

Sociologie dnes patří k nejžádanějším sociálněvědním oborům. Je to věda, která vychází z kritického myšlení a z hledání - často skrytých a složitých - souvislostí mezi různými společenskými jevy (komunikace, rodinné vztahy, sociální nerovnosti, stárnutí nebo migrace). Propojuje v sobě zájem o konkrétní společenská témata i obecnější otázky po povaze současné společnosti. Studium sociologie člověku umožňuje lépe porozumět pestrému a proměnlivému světu, ve kterém žije, a orientovat se v něm. Studium sociologie v Ostravě přináší mnoho výhod! Strávíte nezapomenutelné roky svého života uprostřed města, které díky svému historickému vývoji („Ostrava = železné srdce republiky“) a geografickému umístění (poblíž česko-slovensko-polského trojmezí) představuje jedinečnou „sociologickou laboratoř.“ Budete si moct společnost „osahat“ nejen na přednáškách a seminářích, ale i při odborné praxi, která tvoří důležitou součást studia u nás. Můžete také využít možnosti studijního pobytu na některé z našich partnerských univerzit v zahraničí.

Připravíme vás pro profesní a občanský život i pro další vysokoškolské studium. A mimochodem - víte, že bakalářskou sociologii vystudovali třeba Martin Luther King, Ronald Reagan nebo Michelle Obama?

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Sociologie

Zajímáte se o společnost, která vás obklopuje? Pak je studium sociologie správnou volbou. Zde se naučíte hledat souvislosti, pracovat s daty a informacemi, správně je vyhodnocovat. O studiu sociologie vám ale více řekne sociolog Roman Vido.

Co od vás očekáváme?

Pro studium u nás je nejdůležitější zájem o společnost, ve které žijete, a o veřejné dění v nejbližším i širším okolí. Důležité znalosti a dovednosti si osvojíte během studia, ale zájem o svět okolo a touhu mu porozumět už byste měli mít na začátku. My je pak ve vás budeme rádi dále rozvíjet. Očekáváme z vaší strany zvědavost, otevřenou mysl, schopnost analytického myšlení a ochotu vykročit ze své „komfortní zóny“. Když ještě ovládáte angličtinu na pokročilé úrovni a máte zájem cizí jazyky rozvíjet, jste dobře vybaveni pro studium sociologie.

Co se naučíte?

Nabízíme vám studium, v němž stejnou roli hrají teoretické znalosti i praktické dovednosti. Naučíme vás kriticky myslet a nespokojit se s rychlými odpověďmi a jednoduchými řešeními. Budete schopni společnost popsat, analyzovat, ale také ji lépe porozumět. Během studia se dozvíte jak sestavit a vyhodnotit dotazník, vést individuální nebo skupinový rozhovor nebo analyzovat statistická data. Podpoříme vaše sociální kompetence, jako jsou veřejná prezentace nebo práce v týmu. A v neposlední řadě vás seznámíme s řadou inspirativních lidí z univerzitního i mimouniverzitního prostředí.

Kde a jak se uplatníte?

V případě sociologie nejde o profesi s úzce vymezenou a jednoznačně danou náplní práce, což je dnes nepochybně výhodou. Absolventi a absolventky sociologie mohou vykonávat širokou paletu zaměstnání, která jsou klíčová pro fungování dnešní společnosti. Nacházejí uplatnění v soukromé sféře, veřejných institucích i v  neziskovém sektoru a:

 • jsou kvalifikovaní pro práci na výzkumných projektech
 • působí v marketingových a reklamních firmách
 • pracují v oblasti práce s lidmi (na personálních odděleních)
 • uplatňují se v médiích a kulturních institucích

Konkrétní pracovní pozice

 • Výzkumný pracovník/výzkumná pracovnice
 • HR specialista/specialistka
 • Datový analytik/datová analytička
 • Projektový manažer/projektová manažerka
 • Konzultant/konzultantka
 • Referent/referentka rozvoje a plánování ve veřejné správě
 • Žurnalista/žurnalistka

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. zhodnocení prospěchu ze střední školy
  Uchazeči budou hodnoceni podle výsledků studia na střední škole. Hodnotí se průměr známek na konci předposledního ročníku a průměr v pololetí posledního ročníku střední školy. Průměr se počítá ze všech povinných předmětů (mimo známky z chování).
  Uchazeči jsou povinni originál katalogového listu, popř. vysvědčení z předposledního a posledního ročníku (resp. výpis z pololetí posledního ročníku) střední školy nahrát ve formátu pdf do aplikace e-přihlášky, a to do 15. března.

  Kritéria pro vyhodnocení
  Oba průměry se zprůměrují a budou převedeny na body následovně:
  průměr 1,00 - 1,24 = 100 bodů
  průměr 1,25 - 1,49 = 90 bodů
  průměr 1,50 - 1,74 = 85 bodů
  průměr 1,75 - 1,99 = 80 bodů
  průměr 2,00 - 2,24 = 75 bodů
  průměr 2,25 - 2,49 = 70 bodů
  průměr 2,50 - 2,74 = 60 bodů
  průměr 2,75 - 2,99 = 55 bodů
  průměr 3,00 = 50 bodů
  průměr 3,01 a výše = 40 bodů
  Minimální požadovaný prospěch pro přijetí je 60 bodů.

 2. prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat takto:
  1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka,
  2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky,
  3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice,
  4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) – Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
  5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

 3. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,90 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky, hodnotí se prospěch ze střední školy.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky, hodnotí se prospěch ze střední školy.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeči jsou povinni katalogový list, popř. vysvědčení z předposledního a posledního ročníku (resp. výpis z pololetí posledního ročníku) střední školy nahrát do aplikace e-přihlášky, a to do 15. března.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Alina Cogiel, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.