Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Geografie pro SŠ - Německý jazyk pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Německý jazyk

Studijní program v kostce

Vystudovali jste program spjatý s německým jazykem a chcete své znalosti dál předávat následujícím generacím? Rádi pracujete s mladými lidmi a chtěli byste si rozšířit své pedagogické a psychologické dovednosti? Zajímáte se o dva různé obory? Pak si zvolte studium Učitelství německého jazyka pro střední školy.

Studiem získáte schopnost komunikovat v německém jazyce ústně i písemně na velmi pokročilé úrovni C2. Prohloubíte si teoretické i praktické znalosti v lingvistické a literárněvědné oblasti a budete se hluboce orientovat v historii, kultuře i politice německy mluvících zemí. Vaše znalosti budete umět vhodně propojovat a aplikovat v pedagogické praxi. Budete umět předávat své komplexní znalosti Vašim budoucím žákům srozumitelně a zároveň i zábavnou formou.

To vše si osvojíte nejen ve školních lavicích, ale také při dalších příležitostech. Každoročně může vyjet do zahraničí až 40 našich studentů a strávit na zahraničních univerzitách semestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus+. Jako výborní studenti se můžete také přímo zapojit do výzkumných aktivit na katedře v rámci Studentské grantové soutěže. Výsledky své vědecko-výzkumné činnosti pak můžete prezentovat na Studentské vědecké konferenci a získat tím zkušenosti pro budoucí profesní dráhu nebo pro další studium v doktorském programu.

Zároveň nabízíme mnoho možností, jak se věnovat němčině i ve volném čase a tím se v ní dále zdokonalovat, např. autorská čtení německy píšících autorů, studentská setkávání „Stammtisch“, studentská divadelní představení, akce Česko-německých kulturních dnů v Ostravě / Ostrau - der Kulturpunkt, soutěž Den s překladem, vytváření studentského časopisu ODRAZ, exkurze apod.

Během celého Vašeho studia Vás bude na katedře provázet téměř rodinná atmosféra. Individuální přístup ke každému studentovi je pro nás samozřejmostí. Jsme mladý a přátelský tým otevřený všemu novému vedený pedagogy s dlouholetou zkušeností ve vědeckém výzkumu.

Jako magistři Učitelství německého jazyka pro střední školy budete dobře připraveni na studium v doktorském programu, ve kterém můžete prohloubit své znalosti, nebo můžete uplatnit své znalosti na trhu práce.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Německý jazyk

Německo patří k našim významným obchodním partnerům. Dokonalá znalost němčiny a německé kultury proto otevírá dveře k mnoha profesím. Milan Pišl prozradí, co je na studiu němčiny v Ostravě výjimečné.

Co od vás očekáváme?

Přijímací zkoušku od Vás nevyžadujeme. Očekává se však, že budete již mít znalosti a jazykové dovednosti v německém jazyce odpovídající bakalářskému stupni studia němčiny/germanistiky. Podmínkou pro přijetí je příbuznost studovaného bakalářského studijního programu/oboru s vybraným navazujícím magisterským programem. Příbuznost zhodnotí zkušební komise na katedře.

Co se naučíte?

Po absolvování Učitelství německého jazyka pro střední školy budete umět komunikovat v německém jazyce na velmi pokročilé úrovni C2, a to písemnou i ústní formou.

Budete mít široký přehled o vývoji německého jazyka a literatury od minulosti po současnost. Osvojíte si metody, kterými je možné analyzovat literární i odborné texty z různých vývojových etap, interpretovat je z různých hledisek a na tomto základě také vybrat vhodné texty pro práci ve středoškolské výuce. Budete schopni detailně reflektovat souvislosti v rámci historie, kultury i politiky německy mluvících zemí.

V rámci pedagogických, psychologických a didaktických kurzů se dobře připravíte na to, abyste uměli své komplexní znalosti předat žákům srozumitelně a poutavě a vhodně tím podpořit jejich osobnostní rozvoj. Posílíte své obecné kompetence v podobě získávání a vyhodnocování informací, samostatné efektivní práce a flexibility, kooperace s kolegy v oblasti školního vzdělávání, zpracovávání písemných prací a kreativní produkce vlastních německých textů.

Kde a jak se uplatníte?

Můžete působit jako učitelé na všech typech středních škol včetně bilingvních gymnázií, popř. na základních školách. Dále budete připraveni pro práci v oblasti jazykové osvěty a organizace jazykového vzdělávání nebo ve firmách zabývajících se organizací jazykových kurzů a cizojazyčným vyučováním. V úvahu však připadají i další profese mimo oblast školství, např. v zahraničních firmách, v oblasti cestovního ruchu, v různých institucích kulturního charakteru a státní správy, v propagačních a reklamních agenturách, recepcích hotelů a ve sdělovacích prostředcích. Můžete také pokračovat ve studiu v doktorském programu.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel na všech typech středních škol včetně bilingvních gymnázií, popř. na základních školách
 • asistent pedagoga
 • vedoucí vychovatel
 • jazykový lektor ve volnočasových organizacích a firmách
 • manažer pro vzdělávání a školení
 • asistent péče o zákazníky s němčinou

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. příbuznost (bakalářského) studijního programu (Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí.)
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,90 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy – německý jazyk může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného (bakalářského) studijního programu.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Bez přijímací zkoušky.

Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy – německý jazyk může být přijat absolvent stejného nebo příbuzného (bakalářského) studijního programu.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Eva Polášková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.