Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Informatika pro SŠ - Polský jazyk pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Polský jazyk

Studijní program v kostce

Chcete perfektně mluvit polsky? Zajímá vás polská literatura a polský jazyk? Chcete prohloubit své dosavadní znalosti o Polsku? Baví vás učit? Jsme jedna z nejlepších polonistik v ČR s tradicí a inovativním přístupem k výuce!

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy Polský jazyk pro SŠ navazuje na bakalářský studijní program Polská filologie (se zaměřením na vzdělání) a zaměřuje se na prohloubení jazykových dovedností a rozšíření teoretických znalostí získaných v předchozím studiu. Cílem dvouletého studia je dosáhnout důkladné znalosti příslušných jazykovědných a literárněvědných disciplín. Prohloubíte své znalosti ze stylistiky, jazykové kultury polštiny, polské frazeologie, textové lingvistiky, získáte diachronní pohled na jazyk, prohloubíte znalosti ohledně metodologie literární vědy a moderní polské literatury, v neposlední řadě získáte znalosti z didaktiky polského jazyka. Studiem Vás provedou zkušení pedagogové a vědci z naší katedry, jak rovněž přední polští a zahraniční polonisté, kteří k nám přijíždějí na krátké výukové pobyty.

Jako studenti magisterského studijního programu můžete navštěvovat domácí i zahraniční studentské konference. Naše katedra organizuje nebo spoluorganizuje např. konferenci pro mladé slavisty Slavica iuvenum, nebo soutěž Den s překladem. Můžete se zapojit do studentských grantových soutěží (a získat stipendium), vyzkoušet si první badatelské kroky pod vedením řešitele projektu. Můžete se rovněž zapojit do mezinárodního programu Erasmus+ a vycestovat na některou z partnerských univerzit především do Polska (např. na univerzity v Krakově, Varšavě, Poznani, Vratislavi, Gdaňsku, Lublinu, Katovicích...), nebo jiného státu (např. Litva, Slovensko, Bulharsko, Slovinsko...). Kromě výuky v tradičních (avšak moderně vybavených učebnách) se můžete těšit na výuku v špičkově vybavené tlumočnické laboratoři s tlumočnickými kabinami. Studijní program můžete realizovat v těchto variantách: maior (polská filologie jako hlavní, první program, předpokládá se obhajoba magisterské práce a SZZ), minor (polská filologie jako vedlejší, druhý program, nepředpokládá se obhajoba magisterské práce, probíhá pouze SZZ).

Co od vás očekáváme?

Očekáváme znalosti gramatiky polského jazyka, literatury, kultury a dějin Polska na úrovni bakalářského studia. Vyžadujeme pozitivní přístup, odhodlání a chuť prohlubovat znalosti o Polsku, polském jazyce a literatuře.

Co se naučíte?

Jako student programu:

 • dosáhnete filologického vzdělání v jazykovědné a literárněvědné oblasti
 • získáte znalosti širších kulturně-společenských souvislostí
 • získáte znalosti z didaktiky polského jazyka- budete se orientovat v hlavních lingvistických školách a směrech
 • seznámíte se se specifickými disciplínami, které vyžadují vyšší stupeň jazykovědné abstrakce, odborné percepce a interpretace textu
 • rozšíříte si jazykové kompetence v oblasti jazykové diachronie- můžete realizovat základní lingvistický nebo literárněvědný výzkum
 • získáte přehled o dílech světové literatury a polské literatury 20. a 21. století
 • osvojíte si metody práce s literárními díly - program vytváří předpoklady pro přijetí absolventa do doktorského studia

Kde a jak se uplatníte?

Po úspěšném absolvování magisterského studia se můžete uplatnit v celé řadě pracovních pozicí v soukromých společnostech, veřejných institucích a také založit vlastní podnikání.

Konkrétní pracovní pozice

 • učitel
 • lektor polského jazyka v jazykové škole
 • pracovník v nadnárodní společnosti zaměřené na obchod s Polskem
 • pracovník ve státní a veřejné správě (např. školství, úřady, policie), především v pohraničních oblastech
 • pracovník v evropské správě
 • pracovník v kulturních organizacích
 • průvodce pro polskojazyčnou klientelu
 • pracovník v oblasti cestovního ruchu
 • překladatel nebo tlumočník

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,90 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku musejí vykonat všichni uchazeči o studium. Certifikáty o dosažených jazykových zkouškách, průměr známek z bakalářského studia aj. skutečnosti nejsou bodově bonifikovány.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Vstupní požadavky pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro střední školy (varianta: Polský jazyk) vycházejí z obsahu bakalářských studijních oborů polské filologie na FF OU, zejména z programu Polský jazyk se zaměřením na vzdělávání. Předpoklady pro vstup do magisterského studia se ověřují ústní přijímací zkouškou, ve které musí uchazeč prokázat znalosti problematiky profilujících odborných předmětů z bakalářského studijního programu: morfologie, syntax, fonetika a ortografie, polská kultura a reálie, polská literatura. Hodnotí se rovněž předpoklady a motivace uchazeče pro studium učitelství. Zkouška probíhá v polském jazyce.


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Hodnotí se věcná správnost, adekvátní používání odborné terminologie, faktografické znalosti profilujících odborných předmětů i jazykové dovednosti. Maximální počet bodů, který uchazeč může u přijímací zkoušky získat, je 100 (40 bodů lingvistika, 40 bodů reálie a literární věda, 20 bodů předpoklady pro studium učitelství). Minimem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Bąk, P.: Gramatyka języka polskiego. Warszawa 1997.
Damborský, J., Lotko, E.: Studia o współczesnym języku polskim. Olomouc 1992.
Polański, K. (Red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Warszawa 1993.
Milewski, T.: Językoznawstwo. Warszawa 2004.
Strutyński, J.: Gramatyka polska. Kraków 1998.
Bartmiński, J. (Red.): Współczesny język polski. Lublin 2001.
Cegieła, B., Markowski, A.: Z polszczyzną za pan brat. Warszawa 1982.
Miodek, J.: Jaka jesteś polszczyzno. Wrocław 2002.
Miodek, J.: ABC polszczyzny. Wrocław 2002.
Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998.
Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2003.
Lotko, E.: Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Olomouc 1997.

Sławiński, J. (Red.): Słownik literatury polskiej. Wrocław 2000.
Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J.: Słownik terminów literackich. Wrocław 2000.
Miłosz, C.: Historia literatury polskiej. Kraków 1995.
Krzyżanowski, J.: Historia literatury polskiej. Warszawa 1964.
Heska-Kwaśniewicz, K., Zeler, B. (Red.): Poezja polska – interpretacje. Katowice 2000.
Eustachiewicz, L.: Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978.
Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000.
Fiut, A. V Evropě čili... (eseje nejen o polské literatuře). Olomouc 2001.

Davies, N.: Boże igrzysko. Warszawa 1991.
Kębłowski, J.: Dzieje sztuki polskiej. Warszawa 1987.
Topolski, J.: Historia Polski. Kraków 1992.
Wandycz, P. S.: Střední Evropa od středověku po současnost. Praha 1998.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Urszula Kolberová, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.