Jak vnímají naši studenti PřF studium na fakultě a jaký k ní mají vztah? Podívejte se na výsledky dotazníkového průzkumu!

Vážení čtenáři,

dovolím si použít tohoto obecného oslovení, neboť netuším, kdo všechno bude číst tyto jistě zajímavé informace, které vyplynuly z dotazníkového průzkumu realizovaného na naší Přírodovědecké fakultě OU. Studenti, akademičtí pracovníci, zaměstnanci PřF či jiných fakult? Anebo někdo zcela jiný?

Dotazník byl předložen studentům naší fakulty koncem minulého roku. Jeho hlavním cílem bylo získat podněty pro zlepšení prostředí na fakultě - především pro naše studenty.

Představu o otázkách a odpovědích získáte z přiložené prezentace. Samozřejmě, že nás velmi těší pozitivní hodnocení v řadě oblastí.

Ale stejně důležité je znát problémy našich studentů a pokusit se je řešit...

Takže konkrétně - co našim studentům nejvíce vadí:

 1. Chybějící zázemí - odpočívárna a studovna v jednom
  Na budovách AC je již vyřešeno! Byla uzavřena studovna-půjčovna při vstupu do budovy A a v jejich prostorách byla od února 2011 zprovozněna místnost pro studenty, kde mohou trávit čas v pauzách mezi výukou. Je zde možnost využití stolních PC i vlastních notebooků. K dispozici je přístup na internet. Službu zajišťují studenti informatiky.
  Po dostavbě nové budovy na Hladnově bude obdobný prostor (tj. odpočívárna a studovna) studentům k dispozici v rozsáhlém atriu.

 2. Chybějící kantýna či bufet
  Pokusů „provozovat bufet“ bylo na budovách PřF již několik. Všechny však brzy ztroskotaly - důvodů je několik:
  1. Studenti využívali bufet cca 6 měsíců v roce (říjen - prosinec, březen - květen). Zkouškové období a prázdniny jsou „hluché“ měsíce.
  2. Ani v průběhu 6 měsíců nebylo využívání služeb bufetu rovnoměrné v průběhu týdne - největší návštěvnost byla v úterý a ve středu.
  3. Zaměstnanci využívali služeb bufetu minimálně.
  4. Všechny výše uvedené důvody vedly k závěru, že provozování bufetu bylo značně prodělečné a žádný z majitelů nebyl ochoten na ztráty doplácet - což je pochopitelné!
  Zvolili jsme tedy na fakultě způsob „občerstvovacích automatů“. Zatím jsou využívány dostatečně - a pokud bude reálná poptávka po dalších, zajistíme!

 3. Řešení rozvrhu hodin
  Vyřešit rozvrh hodin ke spokojenosti všech studentů a vyučujících na fakultě - to není reálné. Jen si to představte: fakulta má více než 2200 studentů zapsaných na 82 studijních oborech. A každý studijní obor má svůj studijní plán, tj. určité předměty, a ty jsou základem pro tvorbu rozvrhových akcí, které se uskutečňují v určitém čase v určité místnosti s určitým vyučujícím - pro určité studenty. A aby toho nebylo málo - studenti naší fakulty mají mnohdy společnou výuku se studenty jiných fakult....
  Hluboce se skláním před prací tajemníků kateder (kteří chystají podklady pro rozvrhové akce) a fakultního rozvrháře. Již několikrát zde byla snaha automatizovat tvorbu rozvrhu - ale nakonec to vždy skončilo u té nenahraditelné mravenčí lidské práce!
  Nicméně - i přes tyto překážky se snažíme zlepšovat řešení rozvrhu hodin. Věříme, že připomínky ke krátké době na přejezdy mezi budovami v centru města a na Hladnově se vyřeší po dostavbě nové budovy na Hladnově - studenti oborů geografických a biologických budou soustředěni v této oblasti a zde bude také probíhat podstatná část jejich výuky.

Samozřejmě, že se budeme zabývat i dalšími podněty a problémy, které z dotazníku vyplynuly. A určitě se dozvíte, zda a jak jsme postoupili v jejich řešení.

Ale pokud Vám něco vadí, nemusíte čekat až na opakování dotazníkového průzkumu. Na fakultě je řada možností, jak sdělit svůj názor či konstruktivní připomínku. K těm klasickým možnostem (pedagogický poradce, vedoucí katedry, vedení fakulty, akademický senát, aj.) teď přibývají dvě nové - naše pracovnice Ing. Beáta Kapošváry bude průběžně zpracovávat veškeré podněty, které jí buď zašlete na adresu anebo „anonymně“ vhodíte do schránek, které budou od nového akademického roku nainstalovány na budovách AL.

A na závěr...
Děkuji všem 486 studentům, kteří dotazník vyplnili. Děkuji Ing. Sklářové a studentům, kteří zpracovali údaje z dotazníkového šetření. A děkuji Vám všem, kteří jste se přičinili o to, aby naše fakulta byla dobrým místem ke studiu i k práci!

doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.,
děkanka