OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Informace o druhém kole přijímacího řízení do vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů pro akademický rok 2018/2019

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů, jejichž kapacita ještě není naplněna.

Bakalářské studijní obory

Bakalářské studijní programy a obory - jednooborové studium

Studijní programStudijní oborForma studia
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematikaprezenční
InformatikaInformatikaprezenční
Aplikovaná informatikaInformatika a výpočetní technika - aplikovaná informatikaprezenční
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikakombinovaná
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikadistanční
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaprezenční
GeografiePolitická a kulturní geografieprezenční
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvojprezenční

Bakalářské studijní programy a obory v prezenční formě studia - dvouoborové studium

Dvouoborové studium v rámci Přírodovědecké fakulty je založeno na kombinaci 2 studijních oborů, které lze nyní vybírat z následující nabídky:

Studijní programStudijní obor – kombinace
FyzikaFyzika (dvouoborové) – Matematika (dvouoborové)

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě OU si podají do 25. června 2018 elektronickou přihlášku na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na bankovní účet univerzity administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná – nebude zařazena do přijímacího řízení!


Administrativní poplatek za přijímací řízení

 • administrativní poplatek činí 560 Kč
 • údaje pro platbu:
  • název banky: ČNB Ostrava
  • číslo účtu: 931761/0710
  • konstantní symbol: 0379
  • variabilní symbol: 311011
  • specifický symbol bude vygenerován uchazečům systémem při podávání elektronické přihlášky.

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení do AR 2018/2019 je podání elektronické přihláškyzaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději 25. června 2018 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou „spárována“ a přihláška bude posouzena jako neplatná.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se hradí vždy za každou podanou přihlášku a je splatný do konce lhůty stanovené pro podání přihlášky. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, bude vyzván na e-mailový kontakt uvedený v přihlášce k jeho úhradě a bude mu k tomu poskytnuta přiměřená lhůta. Pokud ani v této lhůtě uchazeč tento poplatek neuhradí, bude přijímací řízení zastaveno.


Přijímací řízení

Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky. Při přijímání do těchto programů se vychází z výsledku přijímací zkoušky (dále jen PZ).

Informace o formě, obsahu a okruzích k přijímací zkoušce jsou zveřejněny na www stránkách přijímacího řízení.


Informace o přijímací zkoušce:

Studijní obor Informace o přijímací zkoušce
Aplikovaná matematika Bez PZ. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru.*)
Informatika
Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika – kombinovaná forma studia
Aplikovaná informatika – distanční forma studia
Biofyzika
Politická a kulturní geografie
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Fyzika (dvouoborové)
Matematika (dvouoborové)

*) Aktuální informace o přijímací zkoušce v případě velkého počtu uchazečů budou zveřejněny na www stránkách fakulty do 10. července 2018. Uchazeči nebudou k případné přijímací zkoušce zváni písemně!


U dvouoborových studijních oborů musí uchazeč splnit podmínky pro přijetí ke studiu pro oba studijní obory ve zvolené kombinaci.

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce (v případě jejího konání) zváni písemně! Vše bude zveřejněno na webových stránkách PřF OU.

Výsledky přijímacího řízení obdrží uchazeči písemně nejpozději do 24. srpna 2018. Uchazeči, kteří budou navrženi na přijetí, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení budou přijatí studenti předkládat až u zápisu do studia.


Kontakt:

Studijní oddělení
adresa: Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
telefon: David Kožušník, 553 46 2111
e-mail:


Navazující magisterské studijní obory

Studijní programStudijní oborForma studia
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematikaprezenční
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaprezenční
BiologieSystematická biologie a ekologieprezenční
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajinyprezenční
InformatikaInformační systémyprezenční
InformatikaInformační systémykombinovaná

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě OU si podají do 25. června 2018 elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na bankovní účet univerzity administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná – nebude zařazena do přijímacího řízení!


Administrativní poplatek za přijímací řízení

 • administrativní poplatek činí 560 Kč
 • údaje pro platbu:
  • název banky: ČNB Ostrava
  • číslo účtu: 931761/0710
  • konstantní symbol: 0379
  • variabilní symbol: 311011
  • specifický symbol bude vygenerován uchazečům systémem při podávání elektronické přihlášky.

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení do AR 2018/2019 je podání elektronické přihláškyzaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději 25. června 2018 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou „spárována“ a přihláška bude posouzena jako neplatná.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se hradí vždy za každou podanou přihlášku a je splatný do konce lhůty stanovené pro podání přihlášky. Uchazeč, který neuhradí ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, bude vyzván na e-mailový kontakt uvedený v přihlášce k jeho úhradě a bude mu k tomu poskytnuta přiměřená lhůta. Pokud ani v této lhůtě uchazeč tento poplatek neuhradí, bude přijímací řízení zastaveno.


Přijímací řízení

Základní podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských programů je absolvování bakalářského (nebo magisterského) studijního programu a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Informace o formě, obsahu a okruzích k přijímací zkoušce jsou zveřejněny na www stránkách přijímacího řízení.


Termíny přijímacích zkoušek (PZ):

Studijní obor Datum přijímací zkouškyČas, místo konání přijímací zkoušky
Aplikovaná matematika24. července 201810.00 v místnosti A106
Biofyzika13. srpna 20189.00 v místnosti M312
Systematická biologie a ekologie18. července 20189.00 písemná část PZ v místnosti L237
10.00 ústní část PZ v místnosti L237
Ochrana a tvorba krajiny17. července 201810.00 v místnosti L202
Informační systémy (prezenční i kombinovaná forma)16. srpna 201810.00 v místnosti A201

Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně!

Výsledky přijímacího řízení obdrží uchazeči písemně nejpozději do 24. srpna 2018. Uchazeči, kteří budou navrženi na přijetí, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí. Úředně ověřenou kopii VŠ diplomu budou přijatí studenti předkládat až u zápisu do studia.


Kontakt:

Studijní oddělení
adresa: Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
telefon: David Kožušník, 553 46 2111
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 05. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub