Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Děkanát > Oddělení pro vědu a doktorské studium > Doktorské studium

Ostravská univerzita

Přijímací řízení k doktorskému studiu v akademickém roce 2019/2020

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 do doktorských studijních oborů:

Studijní program Studijní obor Standardní délka studia Forma studia*
Analytická chemieAnalytická chemie heterogenních systémů4PS, KS
Aplikovaná fyzikaBiofyzika4PS, KS
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatika4PS, KS
BiologieBiologie4PS, KS
GeografieEnvironmentální geografie4PS, KS
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvoj4PS, KS
GeografiePolitická a kulturní geografie4PS, KS
MatematikaMatematika4PS
MathematicsMathematics4PS

* Forma studia: PS - prezenční studium; KS - kombinované studium


Přijímací řízení pro doktorské studijní programy se řídí Studijním a zkušebním řádem Ostravské univerzity.

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium si podají do 31. května 2019 elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na účet školy administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná - nebude zařazena do přijímacího řízení.

Uchazeč po podání e-přihlášky zašle do 31. května 2019 na oddělení pro vědu a doktorské studium Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1 povinné přílohy k přihlášce:

 • odborný strukturovaný životopis s přehledem odborné a publikační činnosti,
 • ověřený doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání; je-li žadatel studentem posledního ročníku magisterského studijního programu, doloží potřebné doklady po úspěšném dokončení studia dodatečně ve stanoveném termínu,
 • dosažené vysokoškolské vzdělání získané v zahraničí bude muset žadatel doložit formou uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání kvalifikace v České republice (nostrifikace),
 • téma disertační práce v doktorském studijním programu vybrané z vypsaných témat nebo návrh vlastního tématu zvoleného po předchozím projednání s předpokládaným školitelem a předsedou oborové rady,
 • případné doporučení vysokoškolského pedagoga nebo vědeckého pracovníka,
 • motivační dopis, pokud je u daného oboru požadován.

Administrativní poplatek za přijímací řízení

 • číslo účtu: 931761/0710
 • variabilní symbol: 311008
 • konstantní symbol: 0379
 • specifický symbol: bude uchazečům vygenerován systémem při podávání elektronické přihlášky
 • částka: 560 Kč
 • Uchazeč musí poplatky spojené s přijímacím řízením zaplatit pro každý obor samostatně. (Společná platba několika oborů je považována za chybnou platbu.)

Administrativní poplatek je nutno uhradit nejpozději 31. května 2019.

 • V případě chybné platby musí uchazeč zaplatit poplatek znovu, a to nejpozději do 7 června 2019.
 • Požádá-li uchazeč o vrácení chybné platby, Ostravská univerzita účtuje stornopoplatek 100 Kč.

Pokud se uchazeč nedostaví k přijímací zkoušce, administrativní poplatek mu nebude vrácen.

Termín přijímací zkoušky

 • Analytická chemie heterogenních systémů
  19. 6. 2019 v 9.00 hod., místnost C303, budova C - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
 • Aplikovaná informatika
  14. 6. 2019 v 13.00 hod., místnost A308, budova A - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
 • Biofyzika
  17. 6. 2019 v 14.00 hod., místnost M312, budova M - Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
 • Biologie
  19. 6. 2019 v 10.00 hod., ZMĚNA ČASU - zkouška už v 10.00 hod., místnost L237, budova L - Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
 • Environmentální geografie
  3. 6. 2019 v 9.00 hod., místnost L105, budova L - Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
  4. 6. 2019 v 11.00 hod., místnost L439, budova L - Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
 • Matematika
  28. 6. 2019 v 10.00 hod., místnost A116, budova A - 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
 • Politická a kulturní geografie
  4. 6. 2019 v 11.00 hod., místnost L439, budova L - Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava

Pozvánky k přijímacímu řízení budou rozesílány do konce května 2019.

V případě, že nebude pozvánka do 31. května 2019 doručena, napište emailem na adresu , kopie pozvánky Vám bude zaslána elektronicky. Emailová žádost o kopii pozvánky musí být doručena z emailové adresy uvedené v elektronické přihlášce.

Forma a obsah přijímací zkoušky

Studijní oborForma a obsah přijímací zkoušky
Analytická chemie heterogenních systémů Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. principy a teoretické základy instrumentálních analytických metod, zejména pro oblast analýzy heterogenních systémů. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury. Součástí zkoušky je prověření aktivní znalosti anglického jazyka.
Aplikovaná informatika Uchazeč o studium v doktorském studijním programu Aplikovaná informatika musí být absolventem magisterského studijního programu Informatika nebo Aplikovaná informatika nebo oboru s podobným zaměřením. Uchazeč musí mít odpovídající znalosti zejména v následujících oblastech: teoretická informatika na úrovni magisterského stupně studia, základní směry aplikované informatiky na úrovni magisterského stupně studia, aktivní znalost odborné angličtiny studovaného oboru.
V rámci přijímacího řízení si student zvolí zaměření doktorského studijního oboru Aplikovaná informatika a je mu stanoven školitel.
Jedná se o následující okruhy:
 • Aplikace fuzzy modelování v analýze dat a zpracování obrazů.
 • Aplikace adaptivních evolučních algoritmů a stochastických algoritmů pro globální optimalizaci.
 • Aplikace metod umělé inteligence v problematice rozpoznávání struktur,
 • Formální reprezentace znalostí a jejich sémantiky a dedukce.
 • Modelování podnikových procesů, podnikové ontologie, doménově specifické modelování.
Biofyzika Přijímací pohovor zaměřený na navrhované téma disertační práce v jedné z následujících oblastí: biofyzika, biochemie a ekofyziologie fotosyntézy, chemická fyzika (počítačové modelování molekulárních komplexů a materiálů na atomové škále). Prokázání znalosti anglického jazyka.
Biologie Nezbytným předpokladem pro přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky vč. prokázání aktivní znalosti anglického jazyka (alespoň na úrovni středně pokročilé). Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů užší specializace uchazeče, jako např. molekulární biologie a genetika, mikrobiologie, entomologie, ekologie, taxonomie. Při odborném rozhovoru před zkušební přijímací komisí uchazeč diskutuje nad tématem své zamýšlené disertační práce, včetně metodologické a praktické stránky její realizace, a prokazuje svou znalost relevantní odborné literatury.
Uchazeč se žádostí o přijetí předkládá motivační dopis a strukturovaný životopis včetně přehledu publikačních a jiných odborných aktivit (konference, stáže apod.).
Environmentální geografie O přijetí do doktorského studia oboru Environmentální geografie se mohou ucházet absolventi magisterského studia fyz. geografie nebo příbuzných oborů. Nutnou podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Uchazeč se žádostí o přijetí předkládá motivační dopis a případně i přehled publikační nebo konferenční aktivity. Přijímací zkouška je ve formě ústního pohovoru, a to z okruhů fyzicko-geografické a environmentálně geografické problematiky. Současně se ověřuje znalost anglického jazyka (na úrovni schopnosti studovat cizojazyčnou odbornou literaturu, poslouchat přednášky a diskutovat o odborných problémech v cizím jazyce).
Úroveň znalostí a schopností uchazeče, jakož i jeho předpoklady k tvůrčí vědecké práci, posoudí přijímací komise.
Ekonomická geografie a regionální rozvoj Uchazeč o studium je absolventem SP geografie a SO ekonomická, politická, kulturní nebo regionální geografie, jakož i oborů příbuzných ekonomických (např. regionální ekonomie, veřejná správa, regionální rozvoj aj.). Uchazeč zašle motivační dopis, CV a předběžný návrh tématu možné doktorské práce spolu s přihláškou ke studiu. Uchazeč absolvuje ústní přijímací řízení před přijímací komisi, kde prokáže znalost jazyka anglického a dostatečné vstupní znalosti ekonomické geografie a regionálního rozvoje pro přijetí do doktorského studia. Preferování budou studenti, kteří se v průběhu studia průkazně zapojovali do vědecké práce, mají již publikační výstupy a takto manifestují svůj zájem o obor. O přijetí rozhodne přijímací komise vedená garantem.
Matematika Přijímací zkouška probíhá formou výběrového řízení. Při hodnocení komise vychází z následujících dokumentů předložených uchazečem:
 • úředně ověřená kopie VŠ diplomu; nebo potvrzení o úspěšném ukončení magisterského studia,
 • kopie Diploma Supplement (popř. jiná forma výpisu všech absolvovaných předmětů v rámci bakalářského a magisterského studia potvrzeného příslušnou vysokou školou),
 • životopis,
 • seznam publikací,
 • kopie diplomové práce v elektronické verzi,
 • motivační dopis v anglickém jazyce s uvedením zájmové oblasti a jménem školitele,
 • 1-2 doporučující dopisy (VŠ pedagoga nebo vědeckého pracovníka).
Uvedené dokumenty musí být doručeny na oddělení pro vědu a doktorské studium PřF OU nejpozději den před termínem zasedání přijímací komise.
Politická a kulturní geografie Ústní zkouška z okruhů humánní geografie se zaměřením na politickou a kulturní geografii, politologii a mezinárodní vztahy (v rozsahu základních kurzů magisterského studia oboru PKG), prokázání znalosti světového jazyka.

Výsledky přijímací zkoušky budou uchazečům zaslány písemně. Uchazeči, kteří budou přijati, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí.

Kontakt:

Ing. Monika Kočvarová
Oddělení pro vědu a doktorské studium
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava

telefon: 553 46 2114
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 07. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub