Požadavky

 1. Žádost uchazeče o zahájení habilitačního řízení. 1x
 2. Kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (RNDr., CSc., Dr. Ph.D.). Uchazeč předloží ověřené kopie 1x
 3. Doklad o praxi 1x
 4. Souhrnná tabulka - autoevaluační dotazník uchazeče. 4x
 5. Strukturovaný životopis. 4x
 6. Úplný soupis pedagogické činnosti uchazeče, a to nejméně za poslední tři roky. Výkaz bude potvrzený vedoucím katedry. 4x
 7. Úplná strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u  periodik, kde existuje). 4x
 8. Seznam ohlasů na publikace dle metodiky WOS (případně SCOPUS event. jiné). Doloženo bude kopií příslušných stránek z WOS. 4x
 9. Seznam absolvovaných vědeckých, odborných zahraničních stáží (data a délka pobytů ve formě zahraničního studia nebo stáží, neuvádět účast na konferencích). 4x
 10. Nejvýznamnější práce uchazeče. Budou uvedeny tři nejvýznamnější práce uchazeče se stručnými charakteristikami jejich významu a přínosu pro rozvoj oboru. 1x
 11. Habilitační práce. 4x
 12. Návrh tří témat habilitační přednášky. 1x

Všechny předložené doklady musí být datovány a podepsány (modrá barva) žadatelem, dále jsou předkládány i v elektronické podobě (na CD).


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 04. 2017