Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fyzika nanostruktur

Studijní programFyzika
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programuMgr. František Karlický, Ph.D.

Studijní program v kostce

Zajímají Vás přírodní vědy? Chcete prozkoumat nanosvět z pohledu fyzika? Zaujala by Vás oblast počítačového modelování? K objasnění toho, co Vás zajímá, Vám středoškolské přírodovědné vzdělání nestačí? Pak pro Vás máme možné řešení ve formě studia bakalářského programu Fyzika, ve specializaci Fyzika nanostruktur.

Při studiu specializace Fyzika nanostruktur si projdete základními fyzikálními disciplínami a zároveň se pak budete zaměřovat na pochopení elektronové struktury a fyzikálních vlastností nanostruktur, povrchů, molekul, pevných látek a na návrhy nových nízkodimenzionálních materiálů s výjimečnými vlastnostmi. Kromě teoretických znalostí získáte také praktické schopnosti počítačového modelování vlastností materiálů, a to i s využitím superpočítačových center. Při studiu budete mít možnost absolvovat stáže na spolupracujících mezinárodních vědeckých pracovištích.

Co od vás očekáváme?

 • dokončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (výhodou je maturitní zkouška složená z fyziky anebo matematiky)
 • zájem o studium a všeobecný přehled v „klíčových“ disciplínách – fyzika a matematika (popř. chemie a informatika)
 • zodpovědný a aktivní přístup ke studiu
 • zájem o moderní technologie

Co se naučíte?

Jako student programu Fyzika, specializace Fyzika nanostruktur, získáte:

 • všeobecné fyzikální vzdělání, které Vám umožní uplatnit se v různých přírodovědných a technických odvětvích
 • znalosti nanomateriálů a jejich aplikací
 • schopnost spolehlivě predikovat vlastnosti materiálů pomocí moderních softwarových nástrojů
 • vhled do fyzikálních procesů probíhajících v nanostrukturách a schopnost je interpretovat
 • možnost zapojit se do vývoje nových počítačových modelů
 • schopnost statistického zpracování komplexních souborů dat

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent programu Fyzika ve specializaci Fyzika nanostruktur získáte kromě fyzikálně-matematického základu i vzdělání z oblasti chemie a jste připraveni ke studiu v navazujícím magisterském programu Aplikovaná fyzika (specializace Fyzika nanostruktur) na PřF OU nebo v obdobných fyzikálně zaměřených programech a specializacích na jiných vysokých školách v ČR i zahraničí. Uplatnění můžete nalézt v mnoha přírodovědných a technických odvětvích, ve státních i soukromých institucích zabývajících se základním a/nebo aplikovaným výzkumem a vývojem (nejenom nanomateriálů).

Konkrétní pracovní pozice

 • pracovník ve vědecko-výzkumných institucích, laboratořích a univerzitách
 • pracovník oddělení výzkumu a vývoje
 • pracovník v high-tech firmách

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 19. do 26. srpna 2020. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2020. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 15. června 2020. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujích kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška z fyziky v rozsahu gymnaziálního učiva.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. František Karlický, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.