Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Chemie pro SŠ - Dějepis pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Dějepis

Studijní program v kostce

Zajímá vás jako jeden ze studijních oborů také dějepis? Chcete se profesně věnovat jeho výuce na středních školách? Pak právě vám poskytne bakalářské studium dějepisu v programu učitelství pro střední školy potřebné znalosti českých a obecných dějin od pravěku do současnosti v kontextu pedagogické teorie i praxe. Získáte tak schopnost vidět současný svět v historických souvislostech, kterou pak s úspěchem uplatníte ve své budoucí učitelské profesi. Studium historie odborného i pedagogického zamření patří k tradičním stálicím na Filozofické fakultě. V průběhu studia se setkáte s předními osobnostmi historické vědy u nás, s jejichž tvářemi se často setkáte i na televizních obrazovkách (např. s profesorkou Ninou Pavelčíkovou nebo docentem Robertem Antonínem). Studium historie na naší Filozofické fakultě navíc vyniká svou multidisciplinaritou. S historickými událostmi se tak budete seznámit z různých úhlů pohledu a vědních disciplín - vedle pedagogiky rovněž sociologie či ekonomie. Pro aktivní studenty se u nás otevírá celá řada zajímavých aktivit, od spolupráce s Centrem pro studium středověké společnosti a kultury Vivarium/Centrem pro hospodářské a sociální dějiny, Centrem PANT a neziskovou organizací Post Bellum (projekt Paměť národa), přes práci v místní studovně katedry historie, až po vlastní projekty financované fakultou, univerzitou či mimouniverzitními institucemi. Své odborné i jazykové schopnosti a zájmy můžete rozvíjet během studia na řadě zajímavých partnerských evropských univerzit. Vaše budoucí pedagogické kompetence budete moci rozvíjet prostřednictvím pedagogicky orientovaných disciplín a pedagogické praxe.

Co od vás očekáváme?

Jelikož je tento studijní program určen absolventům tříletého bakalářského studia historie nebo programů/oborů s podobnou studijní náplní, očekáváme od vás znalosti české historie v obecném kontextu na úrovni bakalářského studia historie. Pro historika je důležitá chuť číst a o přečteném přemýšlet, proto od vás také očekáváme přirozený zájem o historii a touhu poznávat nové.

Co se naučíte?

Jako absolventi budete schopni:

 • disponovat základními znalostmi vývoje historického myšlení, vývoje materiální a duchovní kultury od raného středověku až po kulturu 20. století a znalostmi hospodářského a sociálního vývoje českých zemí v obecném kontextu
 • disponovat komplexní znalostí základních pojmů a procesů jednotlivých dějinných epoch
 • nabyté znalosti, dovednosti a schopnosti adekvátně využít ve výuce dějepisu na širokém spektru středních škol
 • prakticky použít základní metody historické práce a díky tomu řešit úkoly s historickým rozměrem nejen v rámci pedagogické praxe, ale rovněž v kulturní, politické, úřední i umělecké sféře
 • pracovat s moderními informačními a komunikačními technologiemi a disponovat tak praktickými komunikačními dovednostmi

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi bakalářského studijního programu historie se zaměřením na vzdělávání budete především připraveni k výuce dějepisu na středních školách. Se základní výbavou znalosti historie a dílčích historických disciplín se uplatníte rovněž v archivech, knihovnách, muzeích, informačních centrech, v nakladatelstvích, při přípravě a práci na projektech zaměřených na kulturu a historii ať již v rámci neziskových, státních, veřejných nebo soukromých institucí.

Konkrétní pracovní pozice

 • středoškolský učitel dějepisu
 • knihovník
 • kurátor sbírky
 • průvodce (na hradě/zámku)
 • kulturní pracovník, pracovník informačních center
 • administrativní pracovník, pracovník neziskových organizací kulturního zaměření

Jaké předměty budete studovat?
+

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 1. úspěšné vykonání ústní přijímací zkoušky
 2. řádné ukončení studia v (bakalářském) studijním programu

Oficiální podmínky pro přijetí soubor pdf 0,90 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Zkoušku nepromíjíme.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Prověřuje se znalost české a obecné historie v rozsahu bakalářského studia historie; doporučujeme předložení seznamu četby odborné literatury.


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky

Zkouška je komisionální, uchazeč může získat max. 100 bodů. Záporné body nejsou udělovány. Obsahem pohovoru jsou dvě otázky z oblasti dějin českých zemí a regionálních dějin (primárně míněn region původu nebo bydliště uchazeče) od starověku do počátku 90. let 20. století. Výběr otázek se rovněž obvykle váže k oblasti odborného zájmu uchazeče: např. téma bakalářské práce (pokud se dotýká historie či příbuzných humanitních vědních disciplín), zamýšlené téma magisterské práce, problematika výuky dějepisu na základních a středních školách (pokud uchazeč absolvoval bakalářské studium učitelského zaměření). Obě otázky je hodnoceny zvlášť v bodovém rozmezí 1–50 b. (0 b. je uděleno v případě nedostavení se k pohovoru). Pro úspěšné absolvování přijímacího pohovoru je nutné dosáhnout minimálního celkového počtu 50 bodů.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Velké dějiny zemí Koruny české, 1-15. Praha: Paseka 1999-2007.
Collins, R.: Evropa raného středověku 300–1000. Praha 2005.
Graus, F.: Živá minulost. Středověká tradice a představy středověku. Praha 2017.
Hlavačka, M. a kol: České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. Praha 2014.
Hobsbawm, E.: Věk extrémů. Krátké 20. století 1914–1991. Praha 1998.
Hroch, M.: Hledání souvislostí. Eseje z komparativních dějin Evropy. Praha 2016.
Evans, Robert. Vznik habsburské monarchie 1550–1700. Praha 2003.
Malíř, J. – Řepa, M.: Morava na cestě k občanské společnosti. Brno 2018.
Nodl, M. – Šmahel, Fr.: Člověk českého středověku. Praha 2002.
Šmahel, Fr.: Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje. Praha 2001
Urban, O.: Česká společnost 1848–1918. Praha 1982.
Válka, J.: Morava reformace, renesance a baroka. Brno 1996.
Válka, J.: Středověká Morava. Brno 1999.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.