Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Matematika pro SŠ - Psychologie pro SŠ

Studijní program
Učitelství pro střední školy
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Psychologie

Studijní program v kostce

Absolventi navazujícího magisterského studia Specializace psychologie jsou vybaveni jak teoretickými tak praktickými znalostmi a dovednostmi z psychologie a dalších příbuzných oborů. Absolvent studiem získá potřebné odborné vzdělání a kvalifikaci pro výkon učitele psychologie na středních školách.Psychologie je studium mysli a chování. Jde o jednu z nejzajímavějších a nejnáročnějších oblastí vědeckého bádání s potenciálem prospívat jak jednotlivcům, tak společnosti jako celku. Nabízíme širokou škálu bakalářských kurzů v hlavních oblastech psychologie, které posluchačům předávají nejen současné znalosti, ale také procvičí jejich obecné dovednosti v oblasti výzkumu, kritického myšlení, statistické analýzy dat a písemné a ústní komunikace. Navazující magisterský program poskytuje další intenzivní odborné psychologické a pedagogické vzdělávání.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od vás znalosti oboru psychologie tak, jak je standardně vyučován na bakalářských studijních programech. Předpokládáme dobrou orientaci v základních psychologických disciplínách, protože výuka na tyto znalosti navazuje a dále je prohlubuje a rozvíjí. Vyžadujeme dále od posluchačů entusiasmus, odhodlání a touhu dále rozvíjet své poznání psychologie.

Co se naučíte?

Studium navazujícího magisterského oboru „Specializace psychologie“:

 • Vás naučí jak pomoci lidem podat v zátěžových situacích nejlepší výkon. Pomůžete lidem pochopit, proč se chovají určitým způsobem, jak překonat negativní vzorce chování, které jim mohou bránit v dosažení jejich plného potenciálu.
 • Vám poskytne odborné zázemí pro vytvoření vzdělávacího programu pro žáka, který má problémy ve škole, nebo v poskytování poradenských služeb žákům s hendikepem.
 • Vás naučí, jak aplikovat psychologické poznatky i do jiných oborů, než je vzdělávání. Můžete si doplnit vzdělávání a využít je v řadě souvisejících oborů, včetně arteterapie, poradenství, sociální práce atd.
 • Vás naučí, jak aplikovat své znalosti v oblastech jako marketing, porozumění chování spotřebitelů apod. Psychologie má jasné uplatnění v reklamě a médiích, v lidských zdrojích a ve výuce.
 • Vás naučí, jak uplatnit psychologii v průmyslovém prostředí při náboru, vyhledávání a péči o talenty a získávání konkurenční výhody tím, že dokáže přimět jednotlivce i týmy, aby ze sebe vydaly to nejlepší.
 • Může napomoci při ochraně planety, protože psychologie hraje důležitou roli při pochopení souvislostí mezi konzumací, identitou jedince a podporou environmentálně udržitelného chování.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi budou odborně připraveni především pro práci středoškolského učitele psychologických disciplín. V kombinaci s druhým aprobačním předmětem pak získávají ucelenou učitelskou kvalifikaci pro odbornou pedagogickou činnost na různých typech středních škol, kde se vyučuje psychologie (střední a vyšší odborné školy zdravotnické, pedagogické, sociální, sociálně právní, gymnázia apod.).

Absolvent se však může uplatnit v kterékoliv relevantní související oblasti. Ať se již coby absolventi rozhodnete o uplatnění ve státním nebo v soukromém sektoru, psychologické vzdělání vám vždy zlepší šanci získat práci. Můžete být zaměstnáni v různých odvětvích včetně zdravotní péče a sociální pomoci, veřejné správy, vzdělávání a odborné přípravy, případně v administrativních a podpůrných službách.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní uplatnění:

 • středoškolský učitel
 • metodik prevence
 • odborný referent
 • lektor
 • výzkumný pracovník

Přijímací řízení

e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

 • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu Psychologie se zaměřením na vzdělávání, jednooborová psychologie nebo jiné specializačně příbuzné studium zaměřené na vzdělávání
 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušku nelze prominout a musejí ji vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Psychologie se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.