Mobility mimo Erasmus+

Mezinárodní vzdělávání je jednou z prioritních oblastí rozvoje Přírodovědecké fakulty. Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy je v oblasti zahraniční spolupráce administrativním centrem internacionalizace vzdělávání. Zajišťuje především mezinárodní mobility studentů, akademických i neakademických pracovníků, navazování a podporu vzájemných vztahů se zahraničními univerzitami i propagaci fakulty v zahraničí. Dále se angažuje v organizaci mezinárodních letních škol, koordinuje a konzultuje kvalitativní stránku individuálních projektů mezinárodní studijní a stážové mobility, podporuje informačně-implementační aspekty dalších programů (napr. Norské fondy a EHP, Fulbright, Aktion, atd.) a výzev mezivládní akademické spolupráce.

Program Erasmus+ je zaměřen na mobility ve vzdělávání a odborné přípravě a na spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání po celé Evropě. Je určen studentům, pedagogům i zaměstnancům vysokoškolských institucí s cílem vzdělávat, podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr. Zvláštní formou je kreditová mobilita, která otevírá možnosti mezinárodní univerzitní spolupráce se státy mimo EU, v současnosti s Arménií, Běloruskem, Čínou, Gruzií, Moldavskem, Jihoafrickou republikou a Ukrajinou. Výčet těchto zemí se bude postupně rozšiřovat. Fakulta má uzavřených přes 130 meziinstitucionálních smluv z čeho přes 10 smluv na kreditovou mobilitu mimo EU.

Přírodovědecká fakulta se dále angažuje ve středoevropském výměnném programu univerzitní výuky CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies). CEEPUS představuje alternativu k celoeuvropskému programu Erasmus+, od kterého se liší vědecko-výzkumnou specializací zúčastněných univerzitních sdružení formou mezinárodních sítí ve střední Evropě a na Balkáně. Program umožňuje realizaci krátkodobých výzkumně-studijních a akademických pobytů. Přírodovědecká fakulta se do programu CEEPUS zapojuje stále intenzivněji a míří na celofakultní pokrytí.

Kromě státních a evropských mobilitních grantů fakulta koordinuje výzvy interně-univerzitního programu na podporu mobilit VIA, který finančně podporuje mobility s důrazem na mimoevropský vzdělávací prostor (Asie, Amerika) s možností finanční podpory účasti na zahraničních letních školách. Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy dále propaguje aktuální výzvy z bilaterálních mezivládních programů, letních škol, nabídky zahraničních stáží, mezinárodních dobrovolnických aktivit, poskytuje poradenskou činnost, koordinuje ekonomicko-právní stránku výjezdů a zajišťuje každodenní mezinárodní komunikaci. S dotazy k možnostem výjezdů je možné kontaktovat jednak příslušného katedrového mezinárodního koordinátora, fakultního koordinátora nebo proděkana pro vnitřní a vnější vztahy.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020