Akademický senát Přírodovědecké fakulty OU

Akademický senát PřF OU je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. AS PřF spolurozhoduje o organizaci a činnosti PřF. Má 21 členů a je rozdělen do dvou komor: komory akademických pracovníků (14 členů) a komory studentů (7 členů). Každá katedra PřF je zastoupena minimálně jedním členem komory akademických pracovníků. V čele senátu stojí předseda a dva místopředsedové (jeden za každou komoru). Funkční období senátu je tříleté.

Dotazy a podněty Akademickému senátu Přírodovědecké fakulty můžete zasílat na senátní e-mailovou adresu .


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 03. 2023