Vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory Akademického senátu PřF OU

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do studentské komory

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do komory studentů Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro období 2021-2024 s následujícím harmonogramem:

22.2.2023
zveřejnění vyhlášení voleb a harmonogramu na Portále OU
22.2.2023
zveřejnění volebních seznamů oprávněných voličů na Portále OU
1.3.2023
mezní termín pro podání námitek proti správnosti zveřejněných volebních seznamů
8.3.2023
termín pro vypořádání podaných námitek
9.3.2023 od 8:00 – 21.3.2023 do 14:00
příjem návrhů kandidátů do voleb
22.3.2023
zveřejnění kandidátních listin na Portále OU
29.3.2023 od 8:00 – 5.4.2023 do 8:00
průběh voleb
6.4.2023
vyhodnocení výsledků voleb
6.4.2023
zveřejnění výsledků voleb na Portále OU
17.4.2023
mezní termín pro podání stížnosti
24.4.2023
termín pro vypořádání stížnosti

Návrhy kandidátů z řad studentské kurie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity může navrhovat každý člen akademické obce – člen studentské kurie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Návrhy v písemné formě musí mít formální úpravu dle vzoru pro návrh kandidáta do AS PřF OU. Vzor pro návrh kandidáta je dostupný na portálu v sekci Dokumenty => Dokumenty / Přírodovědecká fakulta / Fakultní dokumenty / Akademický senát PřF / Volby do AS PřF OU a AS OU / 2023-02 Doplňující volby do AS PřF. Návrhy se předkládají podle harmonogramu na podatelnu OU v zalepené obálce označené „Doplňující volby AS PřF OU 2021-2024“ nebo předsedovi volební komise. Volby proběhnou elektronicky přes portálový systém „Akademické eVolby“.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 04. 2023