Laboratoře ENC

Laboratoř biochemických analýz a spektrálně optických metod

V rámci projektu bude postupně obnoveno základní vybavení pro biochemické a spektrální analýzy (především rostlinného materiálu), především pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie a metod absorpční a fluorescenční spektroskopie. Hlavním rozšířením přístrojového vybavení bude hmotnostní detektor a přístroj pro měření cirkulárního dichroismu. Tyto přístroje umožní identifikaci studovaných látek (především fotosyntetických pigmentů a fenolických látek, které budou základními in vitro indikátory odezvy rostlin na stresovou zátěž) a budou použity i při ověřování vyvíjených aplikačních postupů.

Laboratoř ekofyziologie fotosyntézy

Jedná se o částečné rozšíření (obnovu) stávajícího vybavení pro pěstování rostlin v definovaných podmínkách (kultivační komory) a mobilní systém pro monitoring mikroklimatických charakteristik. Toto zařízení bude využito pro realizaci modelových studií. Cílem projektu je dále postupná obnova přístrojů pro měření fotosyntetických parametrů in vivo různými fluorescenčními metodami (analýza zhášení fluorescence chlorofylu a, včetně zdrojů záření, termostatů, čidel pro záznam mikroklimatických parametrů). Nově je plánováno vybavení laboratoře systémy pro nedestruktivní in vivo měření obsahu fenolických látek v listech na základě stínění fluorescence excitované v UV oblasti.

Laboratoř molekulární biologie

Toto pracoviště se bude zabývat studiem molekulárně genetických mechanismů, tj. změn indukovaných chemickými látkami kontaminujícími prostředí v extrachromozomální plasmidové DNA, hodnocením biodiverzity organismů prostřednictvím molekulárně genetických metod a screeningem vybraných mutovaných genů ve vztahu k prevenci genetických chorob a poruch. Předpokládá se vybavení laboratoře výkonnými centrifugami, které by umožnily rychlou a účinnou separaci biologického materiálu a získání vysoce purifikovaných vzorků, dále polarografem k výzkumu biodiverzity, mutagenních a genotoxických vlastností látek na mikroorganismy a rovněž k zavedení metod k detekci některých genetických poškození. Dále je plánováno rozšíření přístrojového vybavení o cykler pro real-time PCR ke studiu vlivu chemických látek na strukturu DNA, sekvenátor pro srovnávání nukleotidových sekvencí různých rostlinných a živočišných druhů a spektrofotometr pro stanovení koncentrace a čistoty vyizolovaných nukleových kyselin, proteinů a dalších biomakromolekul a pro sledování průběhu reakcí nukleových kyselin, proteinů, lipidů a dalších látek s nebezpečnými chemikáliemi, jejichž vliv na živé organismy bude zkoumán.

Laboratoř mikrobiologie a toxikologie

Laboratoř se bude zabývat studiem fyziologických vlastností mikroorganismů uplatnitelných v biodegradačních procesech, studiem změn v biodiverzitě mikroflóry kontaminovaného prostředí, toxikologickým hodnocením ve vzorcích z kontaminovaného prostředí (detekce akutní toxicity bakteriálními testy, testy na bezobratlých, nižších rostlinách a semenech vyšších rostlin) a hodnocením mutagenity krátkodobými detekčními systémy. Studiem fyziologických změn indukovaných toxikanty. Toto pracoviště bude vybaveno autoklávem pro sterilizaci materiálu v mikrobiologii a molekulární biologii, lyofilizátorem umožňující připravit mikrobiologický materiál pro dlouhodobé uchovávání, CO2 inkubátorem pro studium toxických a genotoxických změn na buňkách tkáňových kultur a mikroskopickou technikou pro zavedení nových metod detekce genetických poškození (studium chromozomových aberací, mikrojader a Comet assay).

Laboratoř ekologie živočichů

Laboratoř se zabývá hodnocením kvality životního prostředí na základě kvalitativních a kvantitativních rozborů vzorků bezobratlých, studia klasické i molekulární systematiky, biologie bezobratlých. V oblasti ekofyziologie zkoumá akustické projevy živočichů, mechanismy jejich produkce a vnímání a dále adaptace související s potravními strategiemi hmyzu. Pro projekt je významný zejména výzkum ekologie a evoluce potravních strategií herbivorního hmyzu a vývoj entomofauny v podmínkách primární a sekundární sukcese - modelování antropických vlivů v krajině, bioindikace a biomonitoring pomocí bezobratlých. Předpokládá se vybavení laboratoře zařízením pro laboratorní experimenty za konstantních podmínek (testy palatability, potravní specializace atd.). Boxy zároveň budou sloužit k chovu hmyzu a dochovávání exemplářů, které lze determinovat pouze v adultním stádiu.

Laboratoř ekologie rostlin

Laboratoř se zabývá zejména ekofyziologií rostlin (stresové faktory v prostředí a odezva u rostlin) a řešením ekologických i taxonomických vztahů vybraných skupin mechorostů i výtrusných a semenných rostlin v ekosystému. Nezbytnou součástí laboratoří ekologie živočichů i ekologie rostlin je kvalitní mikroskopická technika používaná zejména ke studiu změn na buněčné úrovni a k hodnocení poškození tkání. Zakoupenou špičkovou mikroskopickou techniku spojenou s fotografickými přístroji pro mikro- a makro- fotografii a softwarem pro analýzu obrazu, který umožní detailní vyhodnocení mikroskopických preparátů, budou proto využívat obě laboratoře.

Laboratoř fyzikální chemie povrchu

Jedná se o nově zřízenou laboratoř, jejíž špičkové zařízení umožní získání nových poznatků o jevech na fázovém rozhraní (kapalina-pevná látka, plyn-pevná látka, plyn-kapalina). Předpokládá se vybavení laboratoře inteligentním gravimetrickým analyzátorem, zařízením pro termickou analýzu s hmotnostní detekcí, zařízením pro měření velikosti částic.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016