Organizační řád Centra pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí

Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Centrum pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí (dále jen Centrum) je v souladu s § 13 odst. 1 Statutu PřF OU součástí PřF OU. Organizační řád Centra je v souladu s vnitřními předpisy OU.
 2. Organizační řád upravuje vnitřní organizační strukturu a systém řízení Centra, vymezuje práva a povinnosti zaměstnanců Centra a činnost jeho organizačních útvarů.

Čl. 2
Práva a povinnosti zaměstnanců

 • Při plnění svých úkolů se zaměstnanci řídí obecně závaznými předpisy, zejména zákonem o VŠ, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce v platném znění, předpisy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Statutem PřF OU, organizačním řádem Centra. Při přípravě vědeckých publikací se zaměstnanci řídí obecně uznávanými etickými principy vědecké práce.

Čl. 3
Organizační členění Centra

 1. Centrum se člení na další organizační jednotky - laboratoře. Laboratoře zřizuje děkan na návrh vedoucího Centra.. Laboratoř je základní organizační jednotkou Centra, která zajišťuje vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost, a popř. také vzdělávací činnost.
 2. Činnost laboratoře je řízena vedoucím laboratoře, který je jmenován vedoucím Centra.
  V případě nepřítomnosti vedoucího laboratoře jej zastupuje v plném rozsahu vedoucí Centra.
 3. Organizační struktura Centra je dána systemizací pracovních míst jednotlivých laboratoří, kterou schvaluje děkan na návrh vedoucího Centra.

Čl. 4
Vedoucí pracovníci

 1. Vedoucími zaměstnanci jsou vedoucí Centra a vedoucí laboratoří.
 2. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zabezpečit při řízení svých podřízených útvarů ochranu majetku univerzity a Centra, dodržování předpisů na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásadu nejvyšší hospodárnosti.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

 1. Tento řád byl schválen Akademickým senátem PřF OU dne 13.12.2010 a tímto dnem nabývá platnosti.
 2. Tento řád nabývá účinnosti dne 1.1.2011.

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022