Hlavní zaměření Environmentálního centra

Environmentální centrum (ENC) se zabývá studiem dopadů průmyslových technologií na přírodní prostředí. Jednotlivé aktivity ENC sledují charakter znečišťování vody, ovzduší a jeho dopad na živou i neživou složku prostředí. Problémy, které přináší znečišťování ovzduší a vody a negativní dopad průmyslových odpadů jsou sledovány komplexně a v jednotlivých aktivitách se na nich podílejí biologové, chemici a biofyzici. Tento unikátní přístup vytváří teoretickou základnu pro aplikaci k prostředí a člověku šetrných environmentálních technologií.

Vliv technologií je sledován na všech úrovních od molekulární, mikroorganismové až po ovlivnění fyziologických procesů rostlin a živočichů a dopady na celé biocenózy. Tento výzkum spočívá ve fyzikálních, chemických, ekotoxikologických a genotoxikologických analýzách složek životního prostředí, především ovzduší, vody a půdy. Výzkum ENC směřuje ke kvalitativnímu i kvantitativnímu popisu dopadu xenobiotik na složky životního prostředí a k návrhům na možná opatření ke zmírnění negativních dopadů s ohledem na trvalou udržitelnost.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016