Oblasti výzkumu

Fyzikální chemie povrchů

Výzkum je zaměřen na adsorpci anorganických i organických látek na povrchu pevných materiálů:

 • studium adsorpčních mechanismů,
 • příprava nových typů adsorbentů na bázi uhlíkatých aerogelů,
 • studium organo-jílových kompozitů pro adsorpční využití,
 • studium možností biosorpce vybraných farmak,
 • studium zákonitostí a podstaty oxidačního a samovzněcovacího procesu uhlíkatých látek v přírodě,
 • sledování chování látek při zahřívání (včetně určení termické stability) v inertním resp. oxidačním prostředí s postihnutím vývinu plynů,
 • hodnocení stability disperzí pevných částic v kapalném prostředí a proměření distribuce částic dle velikosti v kapalném prostředí i v suchém stavu,
 • hodnocení povrchových parametrů látek (vnitřní povrch, objem mikropórů resp. distribuce mikropórů dle velikosti),
 • studium elektrochemických vlastností pevných látek s využitím voltametrie.

Biochemická analýza

Předmětem výzkumu je:

 • Detekce stopových množství léčiv a hormonálních antikoncepčních přípravků ve vodách, které jsou potenciálními kontaminanty životního prostředí;
 • Studium kvalitativního a kvantitativního složení rostlinných sekundárních metabolitů, především fenolických látek a jejich zapojení do fotoprotektivních procesů.
 • Chromatografická analýza obsahu fotosyntetických pigmentů, zapojení xantofylového cyklu v protektivních mechanismech vyšších rostlin.
 • Stanovení antioxidační aktivity nízkomolekulárních rostlinných metabolitů, studium vlivu růstových podmínek na jejich obsah v rostlinách.
 • Stanovení vybraných farmak ve vodách i složitějších matricích.
 • Kvalitativní a kvantitativní analýza vybraných polyfenolů v rostlinném materiálu (rostlinných extraktech, potravinách, potravinových doplňcích).
 • Analýza antioxidační aktivity vzorků, kvalitativní a kvantitativní analýza vybraných nízkomolekulárních antioxidantů.

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017