Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium matematiky - rozšíření o další předmět
Fakulta / organizační jednotka:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:4 semestry (360 vyučovacích hodin)
Cena:30 000,- Kč (úhrada v ročních splátkách 15 000,- Kč/akademický rok)
Forma:Prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny katedry matematiky.
Číslo akreditace:MSMT-338/2021-2-22
Garantující odborná katedra:Katedra matematiky (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Pedagogický poradce:RNDr. Zuzana Václavíková, Ph.D.
Anotace:Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele matematiky tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat matematiku na SŠ nebo na ZŠ.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studijní kurz je určen absolventům vysokoškolského studia učitelství pro ZŠ a SŠ nebo absolventům jiných vysokých škol s doplňkovým pedagogickým studiem.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2022
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura.
V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:Pracovníci katedry matematiky PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:
 1. Algebraické struktury
 2. Didaktika matematiky pro SŠ
 3. Didaktika matematiky pro ZŠ
 4. Euklidovská a neeuklidovská geometrie
 5. Konstrukční geometrie pro ZŠ
 6. Konstrukční geometrie pro SŠ
 7. Lineární algebra a analytická geometrie 1
 8. Lineární algebra a analytická geometrie 2
 9. Matematická analýza 1
 10. Matematická analýza 2
 11. Obyčejné diferenciální rovnice
 12. Seminář k závěrečným pracím
 13. Teoretická aritmetika
 14. Úvod do numerické matematiky
 15. Úvod do pravděpodobnosti a statistiky
 16. Úvod do studia matematiky