Požadavky

 1. Žádost uchazeče o zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaná děkanovi fakulty s uvedením oboru a směru. 1x
 2. Originály doporučujících dopisů od dvou zahraničních profesorů téhož nebo příbuzného oboru. Vhodné je doložit i doporučení děkana nebo rektora domovské fakulty/univerzity. Lze připojit i další doporučení významných odborníků v oboru (pokud nepůsobí na univerzitách, nemusí být profesory). Doporučující dopisy profesorů a děkana (rektora) musí hodnotit celou vědeckou činnost uchazeče a definovat jeho přínos pro obor jmenovacího řízení. 1x
 3. Doklady o dosaženém vzdělání (kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů, např. RNDr., Dr., CSc., Ph.D., DrSc. a doklad o habilitaci). Uchazeč předloží ověřené kopie. 1x
 4. Doklad o praxi. 1x
 5. Souhrnná tabulka - autoevaluační dotazník uchazeče. 4x
 6. Strukturovaný životopis. 4x
 7. Úplný výkaz pedagogické činnosti uchazeče nejméně za posledních pět let. Výkaz bude potvrzený vedoucím katedry a bude vypracován podle uvedeného vzoru. 4x
 8. Úplná, strukturovaná bibliografie uchazeče (s uvedením IF u periodik, kde existuje). 4x
 9. Seznam ohlasů/citací prací, tam kde to lze, tak dle databáze WOS. Doložen bude kopií příslušných stránek z WOS. 4x
 10. Nejvýznamnější práce. Bude uvedeno pět nejvýznamnějších prací uchazeče se stručnými charakteristikami jejich významu a přínosu pro rozvoj oboru. 4x
 11. Přehled absolvovaných zahraničních vědeckých a odborných . Data a délka pobytů ve formě zahraničního studia nebo stáží (neuvádět účast na konferencích). Uvádí se pobyty v délce 1 týdne a více. 4x
 12. Návrh tří témat veřejné přednášky.

Všechny předložené doklady musí být datovány a podepsány (modrá barva) žadatelem. Dále jsou předkládány i v elektronické podobě (na CD).


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020