Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie pro SŠ - Český jazyk a literatura pro SŠ

Studijní programUčitelství pro střední školy
Specializace kombinaceUčitelství biologie pro SŠ (maior)
Český jazyk a literatura (minor)
Společný základ učitelství pro SŠ
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant specializaceMgr. Milan Koch, Ph.D.

Učitelství biologie pro SŠ

Studijní program v kostce

Přírodopis a biologie patří mezi studenty základních i středních škol k oblíbeným předmětům. Někdy ovšem odrazuje poměrně velkým kvantem učiva. A rozhodujícím faktorem, který překlopí misky vah a motivuje studenty ke snaze všechny tyto informace vstřebat a dále ve studiu biologie pokračovat, je kvalitní učitel. Ten, který motivuje, jasně vysvětluje a vede se studenty diskuse o probírané látce. Takový učitel musí být připraven do praxe po stránce vědomostní i metodické, a toho se snažíme v průběhu navazujícího studia dosáhnout.

Co od vás očekáváme?

Navazující magisterské studium je založeno na odborných vědomostech, získaných v předchozích letech studia bakalářského. Od studenta se očekává především zájem a snaha naučit se tyto informace předávat dále a rozvíjet své didaktické dovednosti.

Co se naučíte?

Navazující studium zahrnuje ve své podstatě tři hlavní oblasti vzdělávání. V první řadě je to oborová didaktika, která má budoucího absolventa seznámit s možnými výukovými přístupy pro předmět biologie, dále pak ucelení obsahu učiva na jednotlivých typech škol a samozřejmě realizace průběžných a souvislých praxí, které ověří připravenost studenta na reálnou výuku.

Absolvent specializace Učitelství biologie:

 • disponuje širokým znalostním základem ve všech hlavních oblastech biologie
 • je schopen v jasné a výstižné formě předávat biologické poznatky svým studentům
 • dovede kvalitně pracovat s informačními technologiemi ve výuce

Kde a jak se uplatníte?

Očekává se převážně uplatnění jako učitel na ZŠ a různých typech SŠ. Odborné znalosti získané studiem však umožňují i možnost uplatnění v různých typech biologických laboratoří, správách CHKO, odborech životního prostředí a v dalších biologických oblastech.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel na střední škole nebo 2. stupni základní školy.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 19. do 26. srpna 2020 nebo v náhradním termínu v září 2020. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Písemná zkouška z biologie formou písemného testu v IS Moodle. Minimální počet bodů je 40.

Každý uchazeč o navazující magisterské studium Učitelství pro střední školy koná kromě přijímací zkoušky z příslušné specializace také písemnou zkoušku z pedagogiky a psychologie, z níž musí získat alespoň 30 bodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

ANO

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie bude prominuta uchazeči, který úspěšně absolvoval státní zkoušku z pedagogiky a psychologie nebo uchazeči, který absolvoval v rámci bakalářského studia předměty pedagogicko-psychologických disciplín v rozsahu a obsahu adekvátním předmětům pedagogicko-psychologické složky v bakalářském studiu na Ostravské univerzitě.

Přijímací zkouška z biologie bude prominuta uchazeči, který je absolventem nebo studentem posledního ročníku bakalářského studijního programu Biologie – oboru Biologie (dvouoborové), Systematická biologie a ekologie nebo oboru/programu příbuzného.

O prominutí přijímací zkoušky je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání přijímací zkoušky. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením v květnu 2020.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obecná biologie

 • Základy molekulární a buněčné biologie.
 • Genetika.
 • Obecná mikrobiologie.
 • Evoluční biologie.

Biologie rostlin

 • Anatomie rostlin.
 • Fyziologie rostlin.
 • Ekologie rostlin.
 • Systém a fylogeneze rostlin.

Biologie protistů a hub

 • Stavba těla protistů a hub.
 • Rozmnožování a životní cykly protistů a hub.
 • Systém a fylogeneze protistů a hub.

Biologie živočichů

 • Anatomie živočichů.
 • Fyziologie živočichů.
 • Ekologie živočichů.
 • Systém a fylogeneze živočichů.

Biologie člověka

 • Anatomie člověka.
 • Fyziologie člověka.
 • Ontogeneze člověka.

Ekologie

 • Obecná ekologie.
 • Populační ekologie a interakce.
 • Životní historie.
 • Ekologie společenstev a ekosystémů.

Okruhy pro přijímací zkoušku z pedagogiky a psychologie:

Při přijímací zkoušce by měl uchazeč prokázat základní orientaci v teoretických poznatcích z oblasti pedagogiky a psychologie a dovést aplikovat tyto poznatky ve výchovně-vzdělávacích situacích.

Jednotlivé zkouškové okruhy přitom vycházejí z kurikula základní pedagogicko-psychologické přípravy oborů bakalářského studia, která byla nabízena v rámci povinně-volitelných předmětů.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Milan Koch, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.