ECDL testování

ECDL – European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus).

ID testovacího střediska: CZU0329

Naše Centrum CŽV má akreditováno testování v programu ECDL CORE - poskytuje certifikát ECDL Start

Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) - základní mezinárodně platný certifikát patřící do programu ECDL Core. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že má nejméně takové digitální znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro běžný kvalitní život v prostředí digitálních technologií.

Certifikát ECDL Start je v některých zemích světa nazýván "ECDL Base Certificate" a má časově neomezenou platnost. Moduly M3 nebo M4 mohou být považovány za splněné, pokud žadatel o vystavení tohoto typu certifikátu úspěšně složil pokročilé moduly AM3 nebo AM4.

Zájemce o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit zkoušky ze čtyř z následujících ECDL modulů dle vlastního výběru, přitom doba od složení první a čtvrté zkoušky nesmí být delší než 3 roky.

Akreditované testovací moduly:

M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials)

Modul M2 - Základy práce s počítačem a správa souborů je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl znát základní pojmy z oblasti počítačů a počítačových sítí, ovládat principy práce se složkami a soubory. Měl by si být vědom důležitosti zálohování dat a také ochrany dat před škodlivým software. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Windows všech verzí, ale i v prostředí OS Linux. Modul je dostupný od roku 1999.

M3 - Zpracování textu (Word Processing)

Modul M3 - Zpracování textu je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen vytvářet textové dokumenty malého rozsahu, formátovat je a připravit pro tisk. Měl by umět do dokumentu vložit tabulku, obrázek nebo kreslený objekt a také připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Writer. Modul je dostupný od roku 1999.

M4 - Práce s tabulkami (Spreadsheets)

Modul M4 - Práce s tabulkami je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen vytvořit, formátovat a přizpůsobit pro tisk tabulku i graf. Měl by umět použít jednoduché vzorce a funkce tabulkového procesoru a rozpoznat chyby ve vzorcích. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Calc. Modul je dostupný od roku 1999.

M5 - Použití databází (Using Databases)

Modul M5 - Použití databází (Using Databases), je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl pochopit princip databáze, její strukturu a být schopen vytvořit jednoduchou databázi. Měl by také umět vytvořit tabulku, upravovat ji, řadit a filtrovat data tabulky a vytvářet formuláře tak, aby byl schopen získat a vytisknout požadované informace z databáze. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí, ale i OpenOffice Base. Modul je dostupný od roku 1999.

M6 - Prezentace (Presentation)

Modul M6 - Prezentace je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Úspěšný absolvent by měl být schopen vytvořit/upravit/uložit/vytisknout prezentaci s efektivním využitím nástrojů a možností programu včetně vkládání a úpravy textů, obrázků, objektů, diagramů, grafů, animací a zvuků. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Impress. Modul je dostupný od roku 1999.

M7 - Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials)

Modul M7 - Základy práce s internetem a komunikace je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z modulů naplňujících obsah pojmu digitální gramotnost. Úspěšný absolvent by měl umět používat internetový prohlížeč, vyhledávat data a pracovat s daty z webových stránek s ohledem na bezpečnost a důvěryhodnost zdroje. Měl by zvládnout práci s poštou, kalendářem, úkoly a kontakty. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Outlook a Internet Exploreru všech verzí, ale i v prostředí jiných poštovních klientů i prohlížečů, například Thunderbird, Lotus Notes, Google Chrome, Mozilla Firefox. Modul je dostupný od roku 1999.


Ceník ECDL:

Zkouška v rámci základního programu ECDL (pro veřejnost) - zahrnuje jeden modul: 360,- Kč
Zkouška v rámci základního programu ECDL (pro školství a zdravotně postižené) - zahrnuje jeden modul: 260,- Kč
Zkouška v rámci základního programu ECDL (pro vnitřní potřebu) – zahrnuje jeden modul - určeno pro studenty OU: 150,- Kč
Index ECDL Select: 702,- Kč

Pro více informací můžete kontaktovat:


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 07. 2019