Cisco Networking Academy

Katedra informatiky a počítačů nabízí zájemcům z řad studentů, absolventů i komukoliv z externího prostředí absolvovat kurzy v rámci Cisco Networking Academy: CCNA 1-3 a CyberOps Associate.

Aktuality

  • Otevření nejbližších kurzů je plánováno nejdříve na akademický rok 2023/2024.
  • Pro letní semestr 2021/2022 (cca od března 2022) se očekává otevření kurzu Cisco CCNA1 a případně i Cisco CyberOps Associate. Zájemci, nechť napíší zprávu na .
  • Pro zimní semestr 2021/2022 (cca od října 2021) se předpokládá otevření kurzu Cisco CCNA2 a případně i Cisco CyberOps Associate. Zájemci, nechť napíší zprávu na .

Nabízené kurzy

V rámci série kurzů CCNA se jedná o celkem 3 kurzy. Pro absolvování vyššího kurzu je zapotřebí mít vždy úspěšně absolvovány všechny nižší kurzy.

CCNA1: Introduction to Networks

Kurz se zaměřuje na získání základních znalostí o počítačových sítí. Účastnící se dozví, co je to počítačová síť, jak vypadá a funguje síťový referenční model ISO/OSI a model TCP/IP. V případě účasti taktéž získáte povědomí o základních síťových protokolech (např.: IP, TCP, UDP, Ethernet, WiFi sítě – IEEE 802.11, atd.). Z praktického hlediska získáte znalosti o základních konfiguracích síťových zařízení (spuštění, připojení, základní nastavení a základní zabezpečení přístupu v systému Cisco IOS) společnosti Cisco (směrovače a přepínače). Naučíte se se tvořit IPv4 adresní schémata a konfigurovat jednoduché lokální sítě (LAN).

CCNA2: Switching, Routing, and Wireless Essentials

Kurz navazuje na předešlý kurz CCNA1 a dále rozšiřuje vzdělávání v oblasti přepínačů. Vaše znalosti rozšíří hlavně o VLAN sítě, možnosti využití protokolu STP, EtherChannelu, inter-VLAN routingu a možnosti redundance síťových zařízení v případě, že nastanou technické problémy. Zaměříme se i na možnosti zabezpečení přepínačů (PortSecurity a eliminace útoků na linkové vrstvě), ale také i na statické směřování. Všechna témata budou podrobné probrána v teoretické i praktické rovině.

CCNA3: Enterprise Networking, Security, and Automation

Poslední z trojice CCNA kurzů se zaměřuje na dynamické směřování s využitím protokolu OSPF, zaměřuje se na základní konfigurace bezpečnostních mechanizmů přepínačů s využitím standardních a rozšířených ACL listů (přístupových záznamů), implementaci NAT a účastníky seznámí i s pojmy jako je virtualizace, SDN a možnosti využití API pro konfiguraci a management sítí.

Za každé úspěšné absolvování dílčího CCNA kurzu (např.: CCNA1) získá účastník certifikát. Po úspěšném absolvování všech 3 kurzů CCNA (s hodnocením>70 %) je možné získat 70% slevu na vykonání CCNA průmyslové certifikace v certifikačním středisku (mimo OU).

CyberOps Associate

Kurz zasvětí účastníka do problematiky kybernetické bezpečnosti. Obeznamuje ho s pojmy jako je kyberkriminalita, hrozby v kybernetickém prostředí a primárně se soustředí hlavně na analýzu bezpečnostních síťových incidentů. Naučíte se tak například analyzovat a spojovat souvislosti v zachycených datech o síťovém provozu. Kromě teoretických znalostí se v kurzu seznámíte i s praktickou stránkou věci v podobě nástrojů Wireshark (pro hlubší analýzu zachycených útoků), Sguil, Elasticsearch, Kibana a Logstash. Za úspěšné absolvování kurzu získá účastník certifikát. Po úspěšném absolvování kurzu je taktéž možné v certifikačním středisku (mimo OU) vykonat průmyslovou certifikaci Cisco Certified CyberOps Associate Certification.

Harmonogram kurzů a výukové materiály

Kurz má obvykle délku jednoho semestru (cca 11 týdnů). Praktická výuka probíhá prezenčně, zpravidla každý týden či jednou za 14 dní v síťové laboratoři. V případě zhoršené epidemiologické situace probíhá výuka distanční formou prostřednictvím Microsoft Teams (podmínkou je kamera a mikrofon). Zkouška probíhá vždy prezenčně a skládá se z teoretické části (test v anglickém jazyce) a praktické části. Všechny výukové materiály jsou pouze v anglickém jazyce. Kurz CCNA1 probíhá zpravidla v letním semestru, zbytek kurzů se řídí podle aktuálního zájmu.

O Cisco Networking Academy na OU

Katedra informatiky a počítačů zahájila v roce 2002 program CISCO NETWORK ACADEMY PROGRAM (CNAP). Tento program zajišťuje společnost CISCO, která je největším výrobcem aktivních síťových prvků na světě. Jedná se o program zaměřený na výuku z oblasti počítačových sítí.

20 let

Program CNAP je koncipován tak, aby se jej mohli zúčastnit jak studenti, kteří se neměli možnost setkat s problematikou počítačových sítí, tak i pro studenty, kteří již nějaké zkušenosti mají. Obě skupiny studentů budou mít možnost pracovat na problémech, se kterými se běžně setkají v praxi.

Absolvent bude disponovat znalostmi, které mu umožní ihned při nástupu do zaměstnání v oblasti počítačových sítí okamžité a plnohodnotné zapojení. Program CNAP se zaměřuje jak na praktickou, tak i teoretickou část.

Akreditovaným instruktorem kurzů je RNDr. Matej Zuzčák, Ph.D., kterého můžete kontaktovat i za účelem získání dalších informací, případně mu adresovat doplňující otázky na adresu .

Kontakt

Instruktor: RNDr. Matej Zuzčák, Ph.D. - .

Ceník kurzů

Kurz | kategorieŠtudent KIP*Jiní studenti OU**Absolventi OU***Ostatní
CCNA 1zdarma*2 100 Kč6 500 Kč8 500 Kč
CCNA 2zdarma*2 500 Kč7 500 Kč9 500 Kč
CCNA 32 100 Kč3 100 Kč8 900 Kč10 500 Kč
CyberOps Associate2 100 Kč3 100 Kč8 900 Kč10 500 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

* Studenti Katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, jež řádně plní povinnosti studenta, nemohou mít v čase kurzů přerušené studium. Podmínkou pro CCNA1 u prezenčních studentů je zápis předmětu KIP/POSI1, nebo KIP/7POS1, pro kurz CCNA2 pak zápis předmětu KIP/POSI2, nebo KIP/7POS2. Studenti mají povinnost se prokazovat studentským průkazem a přiděleným studentským číslem.

** Jiní studenti Ostravské univerzity, jež řádně plní povinnosti studenta, nemohou mít v čase kurzů přerušené studium. Studenti mají povinnost se prokazovat studentským průkazem a přiděleným studentským číslem.

*** Absolvent OU (Bc./Mgr./Ph.D.) se prokáže diplomem vydaným OU. U diplomu se bude ověřovat jeho příslušné číslo.

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 5 lidí.

Uvedené ceny se mohou změnit před začátkem nového akademického roku.


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 09. 2022