Cisco Networking Academy

Katedra informatiky a počítačů nabízí zájemcům z řad studentů absolvovat kurzy v rámci Cisco Networking Academy: CCNA 1-3 a CyberOps Associate.

Nabízené kurzy

V rámci série kurzů CCNA se jedná o celkem 3 kurzy. Pro absolvování vyššího kurzu je zapotřebí mít vždy úspěšně absolvovány všechny nižší kurzy.

CCNA1: Introduction to Networks

Kurz se zaměřuje na získání základních znalostí o počítačových sítí. Účastnící se dozví, co je to počítačová síť, jak vypadá a funguje síťový referenční model ISO/OSI a model TCP/IP. V případě účasti taktéž získáte povědomí o základních síťových protokolech (např.: IP, TCP, UDP, Ethernet, WiFi sítě – IEEE 802.11, atd.). Z praktického hlediska získáte znalosti o základních konfiguracích síťových zařízení (spuštění, připojení, základní nastavení a základní zabezpečení přístupu v systému Cisco IOS) společnosti Cisco (směrovače a přepínače). Naučíte se se tvořit IPv4 adresní schémata a konfigurovat jednoduché lokální sítě (LAN).

CCNA2: Switching, Routing, and Wireless Essentials

Kurz navazuje na předešlý kurz CCNA1 a dále rozšiřuje vzdělávání v oblasti přepínačů. Vaše znalosti rozšíří hlavně o VLAN sítě, možnosti využití protokolu STP, EtherChannelu, inter-VLAN routingu a možnosti redundance síťových zařízení v případě, že nastanou technické problémy. Zaměříme se i na možnosti zabezpečení přepínačů (PortSecurity a eliminace útoků na linkové vrstvě), ale také i na statické směřování. Všechna témata budou podrobné probrána v teoretické i praktické rovině.

CCNA3: Enterprise Networking, Security, and Automation

Poslední z trojice CCNA kurzů se zaměřuje na dynamické směřování s využitím protokolu OSPF, zaměřuje se na základní konfigurace bezpečnostních mechanizmů přepínačů s využitím standardních a rozšířených ACL listů (přístupových záznamů), implementaci NAT a účastníky seznámí i s pojmy jako je virtualizace, SDN a možnosti využití API pro konfiguraci a management sítí.

Za každé úspěšné absolvování dílčího CCNA kurzu (např.: CCNA1) získá účastník certifikát. Po úspěšném absolvování všech 3 kurzů CCNA (s hodnocením>70 %) je možné získat 70% slevu na vykonání CCNA průmyslové certifikace v certifikačním středisku (mimo OU).

CyberOps Associate

Kurz zasvětí účastníka do problematiky kybernetické bezpečnosti. Obeznamuje ho s pojmy jako je kyberkriminalita, hrozby v kybernetickém prostředí a primárně se soustředí hlavně na analýzu bezpečnostních síťových incidentů. Naučíte se tak například analyzovat a spojovat souvislosti v zachycených datech o síťovém provozu. Kromě teoretických znalostí se v kurzu seznámíte i s praktickou stránkou věci v podobě nástrojů Wireshark (pro hlubší analýzu zachycených útoků), Sguil, Elasticsearch, Kibana a Logstash. Za úspěšné absolvování kurzu získá účastník certifikát. Po úspěšném absolvování kurzu je taktéž možné v certifikačním středisku (mimo OU) vykonat průmyslovou certifikaci Cisco Certified CyberOps Associate Certification.

Harmonogram kurzů a výukové materiály

Kurz má obvykle délku jednoho semestru (cca 11 týdnů). Praktická výuka probíhá prezenčně, zpravidla každý týden či jednou za 14 dní v síťové laboratoři. Zkouška probíhá vždy prezenčně a skládá se z teoretické části (test v anglickém jazyce) a praktické části. Všechny výukové materiály jsou pouze v anglickém jazyce. Kurz CCNA1 probíhá zpravidla v letním semestru, zbytek kurzů se řídí podle aktuálního zájmu.

O Cisco Networking Academy na OU

Katedra informatiky a počítačů zahájila v roce 2002 program CISCO NETWORK ACADEMY PROGRAM (CNAP). Tento program zajišťuje společnost CISCO, která je největším výrobcem aktivních síťových prvků na světě. Jedná se o program zaměřený na výuku z oblasti počítačových sítí.

20 let

Program CNAP je koncipován tak, aby se jej mohli zúčastnit jak studenti, kteří se neměli možnost setkat s problematikou počítačových sítí, tak i pro studenty, kteří již nějaké zkušenosti mají. Obě skupiny studentů budou mít možnost pracovat na problémech, se kterými se běžně setkají v praxi.

Absolvent bude disponovat znalostmi, které mu umožní ihned při nástupu do zaměstnání v oblasti počítačových sítí okamžité a plnohodnotné zapojení. Program CNAP se zaměřuje jak na praktickou, tak i teoretickou část.

Akreditovaným instruktorem kurzů je RNDr. Matej Zuzčák, Ph.D., kterého můžete kontaktovat i za účelem získání dalších informací, případně mu adresovat doplňující otázky na adresu .

Kontakt

Instruktor: RNDr. Matej Zuzčák, Ph.D. - .

Ceník kurzů

Kurz | kategorie
Student KIP*
CCNA 1
zdarma*
CCNA 2
zdarma*
CCNA 3
zdarma*
CyberOps Associate
2 100 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

* Studenti Katedry informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, jež řádně plní povinnosti studenta, nemohou mít v čase kurzů přerušené studium. Podmínkou pro CCNA1 u prezenčních studentů je zápis předmětu KIP/POSI1, nebo KIP/7POS1, pro kurz CCNA2 pak zápis předmětu KIP/POSI2, nebo KIP/7POS2. Studenti mají povinnost se prokazovat studentským průkazem a přiděleným studentským číslem.

Minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 5 lidí.

Uvedené ceny se mohou změnit před začátkem nového akademického roku.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 03. 2023