Nejčastěji kladené otázky – přijímací řízení

Co je to sdružené studium, completus, specializace? Co znamená maior/minor?

Sdružené studium

Ve sdruženém studiu můžete studovat dva studijní programy najednou. Maior studijní program je pak hlavní studovaný program, jehož součástí je vždy vypracování závěrečné kvalifikační práce. K němu si můžete vybrat/“přidružit“ další studijní program, tzv. minor. Typické je toto studium pro bakalářské studijní programy „se zaměřením na vzdělávání“, které jsou předpokladem pro následné navazující magisterské studium Učitelství. Ale kombinovat můžete i jiné studijní programy – viz seznam všech dostupných kombinací na OU.

Na Ostravské univerzitě máme sdružené studium v tzv. symetrickém modelu – to znamená, že maior a minor jsou z hlediska počtu kreditů, které musíte získat, shodné, liší se pouze v tom, ve kterém studijním programu se rozhodnete vypracovat závěrečnou kvalifikační práci. Tento program je programem maior.

Completus

Některé studijní programy jsou označeny termínem completus, který nahradil dřívější pojem „jednooborové studium“. Toto označení znamená, že se budete věnovat studiu pouze jednoho programu.

Specializace

Specializace neboli studium se specializací je jeden ze studijních plánů, které můžete v rámci studijního programu studovat. Ne všechny studijní programy musí obsahovat specializace, ale pokud obsahují, tak kromě společného základu celého studijního programu studujete také jeho specifickou část. Informace o této specializaci máte potom uvedenou na diplomu. Příkladem může být na OU třeba Učitelství pro střední školy, kdy si jako specializaci vybíráte konkrétní kombinaci dvou aprobací (např. Matika-Fyzika). Nebo studijní program Historie, kdy si můžete vybrat buď studovat historii jako takovou, nebo si vybíráte specializaci na Hospodářské a sociální dějiny nebo specializaci Kulturní dějiny.

Mohu v průběhu studia zaměnit maior s minorem?

Výměna maioru za minor je možná pouze na základě přijímacího řízení.

Pokud se rozhodnu v průběhu studia vyměnit maior za minor, mohu to udělat pouze přes přijímací řízení. Bude mé předchozí studium považováno za neúspěšně ukončené? Budou mi uznány všechny předchozí úspěšně absolvované předměty do nového studia? I ty, které jsem měl ukončené známkou E?

Chce-li student v průběhu studia změnit maior za minor, tj. změnit téma závěrečné práce tak, aby souviselo s aktuálně přidruženým studijním programem (tj. nikoliv s aktuálně studovaným studijním programem), lze tuto situaci řešit tzv. „přestupem“, tj. postupem, kdy fakulta studenta přijme do druhého studijního programu (v souladu s vyhlášenými podmínkami přijímacího řízení a zpravidla bez nutnosti skládat přijímací zkoušku), uzná předchozí vykonané studijní povinnosti (s výjimkou předmětů ukončených známkou E) a zařadí jej do příslušného ročníku studia, přičemž student zanechá studia v aktuálně studovaném studijním programu. Toto zanechané studium bude považováno za neúspěšně ukončené.

Do kdy se mohou podávat přihlášky?

Přihlášky ke studiu se podávají na všech fakultách univerzity do 15. března 2023.

Kdy je poslední možnost zaplatit přihlášku? Je termín ukončení přijímání přihlášek totožný s termínem, kdy musí dojít platba? Případně do kolika dní musí platba přijít?

Den ukončení lhůty pro podání přihlášek je poslední možností zaplatit přihlášku.

Podávám si na fakultu více přihlášek. Musím u všech vykonat samostatnou přijímací zkoušku?

Obecně platí, že každá přihláška znamená samostatné přijímací řízení. Přijímací zkouška není vždy nutnou součástí přijímacího řízení, proto může dojít k situaci, kdy v rámci jednoho přijímacího řízení má uchazeč přijímací zkoušku a v rámci jiného nikoli. Pokud je přijímací zkouška součástí přijímacího řízení a uchazeč podal více přihlášek, tak musí zpravidla vykonat přijímací zkoušku v každém přijímacím řízení. Konkrétní podmínky a informace o obsahu a formě přijímací zkoušky jsou zveřejněny u jednotlivých studijních programů/oborů příslušné fakulty (sekce Podmínky přijímacího řízení).

Musím při podání více přihlášek platit každou zvlášť?

Každá podaná přihláška, která má předepsán poplatek za přijímací řízení (to uchazeč pozná podle vygenerování platebního předpisu po podání přihlášky), se musí uhradit samostatně. Každá přihláška má svůj jedinečný specifický symbol pro platbu.

Bude realizováno dodatečné přijímacího řízení, tzv. 2. kolo přijímacího řízení?

Pokud není naplněn maximální počet přijatých uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení, vypisují některé fakulty dodatečná řízení. Většinou se tak děje od konce května do konce srpna. Informace o případném vypsání 2. kola přijímacího řízení naleznete v sekci „Aktuality“ či v sekci „Přijímací řízení“ na webových stránkách příslušné fakulty.

Jaký je počet uchazečů na jednotlivé studijní programy/obory?

Počet uchazečů na jednotlivých studijních programech/oborech je možné dohledat ve výsledcích přijímacího řízení z předchozích let, tyto jsou k dispozici na webové stránce Výsledky přijímacího řízení.

Kolik přijímáte studentů do jednotlivých studijních programů/oborů?

Počty studentů přijímaných na jednotlivé studijní programy/obory jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů/oborů v Podmínkách pro přijetí ke studiu.

Organizuje fakulta nějaké přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?

Fakulty přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nenabízejí.

Vydává fakulta nějaké své modelové otázky k přijímacím zkouškám?

Vzorové testy z minulých let je možno dohledat ve Výsledcích přijímacího řízení vždy v odstavci 3. s informacemi o přijímacích zkouškách podle studijních programů.

Jsem již pozván/a k přijímací zkoušce, ale studium na OU jsem si rozmyslel/a. Vrátíte mi poplatek za PŘ?

Pakliže je uhrazen poplatek za přijímací řízení a uchazeč/ka je pozván/pozvána k přijímací zkoušce, není již možné vrátit poplatek za přijímací řízení.

Podal/a jsem si přihlášku na chybnou formu studia, chtěl/a jsem na kombinované studium, ale zvolil/a jsem prezenční, můžete mi přihlášku změnit? Můžu ještě upravit svou přihlášku?

Na každou formu studia je třeba podat si samostatnou přihlášku. Převod mezi přihláškami nebo formami studia není možný. Za podání přihlášky je plně zodpovědný uchazeč. V případě, že se toto stalo, musí uchazeč podat novou přihlášku na správnou formu.

Je předchozí vzdělání relevantní pro podání přihlášky na konkrétní studijní program/obor?

Pro samotné podání přihlášky předchozí vzdělání relevantní není, pro přijetí ke studiu již být může. Některé studijní programy/obory – zejména tzv. navazující magisterské předpokládají předchozí vzdělání ve stejném či obdobném studijním programu/oboru. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách u příslušného studijního programu/oboru.

Mám maturitní vysvědčení ze zahraniční střední školy. Mohu se přihlásit na Ostravskou univerzitu?

Ano, můžete se přihlásit, pro přijetí je však třeba zpravidla doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání.

V případě pokud máte osvědčení o Evropské maturitě (European Baccalaureate), tak je toto osvědčení automaticky považováno za doklad rovnocenný českému vysvědčení o maturitní zkoušce, získanému na základě maturitní zkoušky na gymnáziu. Nebo jedná-li se o jiné mezinárodní závazky České republiky.

Uznávání rovnocennosti zahraničních vysvědčení o základním, středoškolském či vyšším odborném vzdělání v ČR je v kompetenci příslušného krajského úřadu dle místa pobytu žadatele a odvolacím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ostravská univerzita jako nositelka institucionální akreditace má právo řešit otázku uznání zahraničního středoškolského vzdělání samostatně. Uchazeč se má obrátit na studijní oddělení příslušné fakulty. Uznávání je v kompetenci rektora univerzity.

Kdy mám dokládat maturitní vysvědčení a diplom, abych byl/a přijat/a?

Maturitní vysvědčení nebo diplom se dokládá při zápisech do 1. ročníku.

Budu platit za studium? Vybírá Vaše škola školné? Jaká je částka za delší studium na vaší škole? Je mi více než 26 let. Budu platit za studium? Kolik se platí za studium v kombinované formě?

OU je veřejnou vysokou školou, studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce poskytuje bezplatně.

Můžete se však dostat do situace, kdy vám bude vyměřen poplatek za tzv. „delší studium“. Ten se vyměřuje studentovi, který studuje déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Poplatek činí 18.500,- Kč za každých započatých 6 měsíců delšího studia.

Hranice 26 let není vázána na poplatkovou povinnost v rámci studia, nicméně je student povinen platit zdravotní pojištění. Do 26 let hradí za studenty toto pojištění stát. Dále studenti po 26. roku ztrácejí nárok na ubytovací stipendium nebo slevy v rámci veřejné dopravy, atd.

Jen doktorandům starším 26 let studujícím prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia platí pojistné stát.

Ani se studiem v kombinované formě nejsou spojeny žádné poplatky kromě výše uvedených poplatků za delší studium.

Mám odstudováno X let na vysoké škole XY, ale ve studiu na zmiňované škole nechci pokračovat. Jak mohu přestoupit na Ostravskou univerzitu?

Student může studovat na OU na základě řádného přijímacího řízení, přestupy nejsou umožněny.

Mohu změnit studijní program/obor po podání přihlášky nebo během studia?

Přestupy mezi programy/obory ani mezi formami studia nejsou na OU možné ani v rámci přijímacího řízení, ani během studia. Student může být přijat pouze na studijní program/obor, na který se přihlásil a úspěšně vykonal přijímací zkoušku.

V průběhu studia může student změnit studovaný program/obor jedině tak, že si na jiný program/obor podá přihlášku a na základě úspěšného přijímacího řízení je přijat.

Studoval jsem na jiné vysoké škole, kdy a jak si mohu nechat uznat předměty?

Dle platného Studijního a zkušebního řádu OU (článek 22) může děkan – po vyjádření garanta předmětu nebo garanta studijního programu - uznat, s výjimkou státní závěrečné zkoušky, předměty absolvované z předchozího nebo souběžného studia na vysokých školách v České republice nebo v zahraničí v případě, že neuplynulo více než pět let od ukončení předchozího studia.

Neudělal jsem maturitu v květnovém/červnovém termínu, mohu nastoupit do studia, když udělám maturitu v září?

Mezní termín zápisu do 1. ročníku studia je 15. září 2023 – o náhradní termín zápisu si musí uchazeč požádat a nejpozději v tomto termínu doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Uchazeči maturující po 15. září 2023 nemohou být ke studiu přijati.

Mohu nastoupit do navazujícího magisterského studia, když dělám v bakalářském studiu státnice v srpnovém termínu?

Ano, pro uchazeče se stánicemi v srpnovém termínu je určen termín zápisu v září, nemusí o něj žádat.

Jak postupovat při odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí do studia?

Proti rozhodnutí můžete podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Písemné odvolání proti tomuto rozhodnutí se podává k děkanovi příslušné fakulty.

Odvolacím správním orgánem je rektor. Na webových stránkách je v sekci přijímacího řízení dostupný také příslušný formulář pro odvolání.

Zpravidla je součástí odvolání ověřená kopie dokladu požadovaného stupně vzdělání.

Jak je organizována výuka v kombinované/distanční formě studia – které dny probíhá a jak často za semestr?

Kombinovaná forma studia probíhá na fakultách/katedrách v různé dny. Bližší informace o jednotlivých studijních programech/oborech můžete nalézt na webových stránkách.Zveřejněno / aktualizováno: 15. 11. 2022