Nejčastěji kladené otázky – přijímací řízení

Úvodní poznámka:

Od akademického roku 2020/2021 budou univerzity pokračovat ve změně dosavadního režimu uspořádání studijních programů, které se členily na studijní obory, a budou přecházet na nově akreditované studijní programy umožňující specializaci. Aktuální nabídka přijímacího řízení pro AR 2020/2021 je tvořena jak studijními obory, tak studijními programy.

Možnost studia ve studijních oborech nebo ve dvouoborových studiích bude v českém vzdělávacím systému existovat do r. 2024. Stávající studenti a uchazeči, kteří se do studijních oborů hlásí, dostudují svůj obor tak, jak jsou zvyklí a změna se jich dotkne teprve v momentě, kdy si budou podávat další přihlášku, například na navazující magisterské studium.

Uchazeči, kteří se do nově akreditovaných studijních programů hlásí, si nově mohou vybírat: (1) studium ve studijním programu, (2) studium ve studijním programu se specializací, (3) sdružené studium, kdy si uchazeč zvolí ke svému hlavnímu studijnímu programu (tzv. maior) také program vedlejší (tzv. minor) a získá tak široké spektrum znalostí z různých oblastí. V praxi to znamená, že si uchazeči mohou vybírat programy napříč fakultami a kombinovat je. Samostatnou skupinu nabídky tvoří studium vedoucí k přípravě na učitelské povolání.

Následující seznam otázek a odpovědí má za cíl pomoct uchazečům se lépe zorientovat v důležitých pojmech, pravidlech a souvislostech mezi volbou a dalším studiem.


Co je studijní obor?

Studijní obor je ucelenou částí vysokoškolského studia, která tvoří podmnožinu studijního programu. Novelou zákona o vysokých školách bylo v roce 2016 dělení studijních programů na studijní obory zrušeno. Ta studia, která byla akreditována jako studijní obory, budou postupně končit, konkrétně 31. srpna 2024. V přijímacím řízení ke studiu pro akademický rok 2020/2021 se dá hlásit do široké nabídky studijních oborů především na Lékařské fakultě, Pedagogické fakultě, Přírodovědecké fakultě a Fakultě umění. V následujících letech se pro uchazeče již nebude možné do nich hlásit, ale stávající studenti v nich dostudují.

Jaký je rozdíl mezi studijním oborem a studijním programem?

Novela zákona o VŠ zrušila pojem studijní obor a používá pouze pojem studijní program. V rámci studijních programů může existovat jeden nebo více studijních plánů, které jsou již souborem konkrétních předmětů a povinností, které musí student v rámci studia absolvovat.

Co je to oblast vzdělávání?

Každý studijní program náleží do jedné nebo více oblastí vzdělávání. V českém vzdělávacím systému je rozlišováno 37 oblastí vzdělávání. Oblast vzdělávání je chápána jako věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání, v jehož rámci jsou připravovány, schvalovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření.

Co je to specializace?

Specializace neboli studium se specializací je jeden ze studijních plánů, které můžete v rámci studijního programu studovat. Ne všechny studijní programy musí obsahovat specializace, ale pokud obsahují, tak kromě společného základu celého studijního programu studujete také jeho specifickou část. Informace o této specializaci máte potom uvedenou na diplomu. Příkladem může být na OU třeba Učitelství pro střední školy, kdy si jako specializaci vybíráte konkrétní kombinaci dvou aprobací (např. Matika-Fyzika). Nebo studijní program Historie, kdy si můžete vybrat buď studovat historii jako takovou, nebo si vybíráte specializaci na Hospodářské a sociální dějiny nebo specializaci Kulturní dějiny.

Co je to sdružené studium? Co znamená maior/minor?

Ve sdruženém studiu můžete studovat dva studijní programy najednou. Maior studijní program je pak hlavní studovaný program, jehož součástí je vždy vypracování závěrečné kvalifikační práce. K němu si můžete vybrat/“přidružit“ další studijní program, tzv. minor. Typické je toto studium pro bakalářské studijní programy „se zaměřením na vzdělávání“, které jsou předpokladem pro následné navazující magisterské studium Učitelství. Ale kombinovat můžete i jiné studijní programy – viz seznam všech dostupných kombinací na OU.

Na Ostravské univerzitě máme sdružené studium v tzv. symetrickém modelu – to znamená, že maior a minor jsou z hlediska počtu kreditů, které musíte získat, shodné, liší se pouze v tom, ve kterém studijním programu se rozhodnete vypracovat závěrečnou kvalifikační práci. Tento program je programem maior.

Pokud má studijní program specializace, je omezeno, na kolik specializací v rámci daného studijního programu je možno se přihlásit?

Počet specializací, na které se můžete v rámci daného studijního programu přihlásit, není omezen.

Pokud se přihlásím v rámci studijního programu na dvě specializace, musím platit přihlášku za každou z nich?

Ano, musíte platit přihlášku za každou zvlášť. Výjimka je v akademickém roce 2020/2021 na Fakultě umění, kde je stanoven nulový poplatek.

Pokud se přihlásím v rámci studijního programu na dvě specializace, musím vykonat dvoje přijímací zkoušky?

Na tuto otázku se nedá odpovědět jednoznačně, protože se to liší dle jednotlivých programů. Jednoznačnou odpověď najdete v podmínkách přijímacího řízení pro konkrétní studijní program se specializací/specializacemi.

Pokud jsem se přihlásil a byl jsem přijat na dvě specializace, jedná se o jedno studium nebo o dvě oddělená studia?

Jedná se o dvě oddělená studia.

Pokud budu studovat studijní plán specializace a studijní program obsahuje i jiné specializace, mohu v průběhu studia přejít na jinou specializaci?

Současné vnitřní předpisy Ostravské univerzity neumožňují přestup mezi programy, obory, specializacemi a formami studia.

Pokud budu studovat studijní plán completus a studijní program obsahuje i studijní plán specializace, mohu v průběhu studia začít studovat tuto specializaci?

Současné vnitřní předpisy Ostravské univerzity neumožňují přestup mezi programy, obory, specializacemi a formami studia, ale připravujeme změnu umožňující větší variabilitu studia v rámci studijního programu.

Pokud budu studovat studijní program se specializací, bude uvedena tato specializace na mém diplomu?

Ano, název studijního programu včetně specializace bude uveden v diplomu.

Existuje seznam studijních programů, které mohu kombinovat v rámci sdruženého studia (maior-minor)?

Seznam studijních programů sdruženého studia (maior-minor) se nachází v sekci Uchazeč → Naše studijní programy a obory → Sdružená a víceoborová studia.

Na stejné adrese najdete i seznam kombinací dvouoborového studia.

Pokud začnu studovat studijní plán completus, mohu si v průběhu studia změnit studijní plán na maior a přibrat k tomu studijní program s minorem?

Student si může změnit studium studijního plánu completus pouze cestou vykonání přijímacího řízení pro sdružené studium v souladu s vyhlášenými podmínkami přijímacího řízení, jejichž součástí může být přijímací zkouška, která ověřuje znalosti z obou studijních programů, tj. ze studijního programu maior a studijního programu minor. Přičemž student zanechá studia v aktuálně studovaném studijním programu dle studijního plánu completus. Toto zanechané studium je považováno za neúspěšně ukončené.

Mohu v průběhu studia zaměnit maior s minorem?

Výměna maioru za minor je možná pouze na základě přijímacího řízení.

Pokud se rozhodnu v průběhu studia vyměnit maior za minor, mohu to udělat pouze přes přijímací řízení. Bude mé předchozí studium považováno za neúspěšně ukončené? Budou mi uznány všechny předchozí úspěšně absolvované předměty do nového studia? I ty, které jsem měl ukončené známkou E?

Chce-li student v průběhu studia změnit maior za minor, tj. změnit téma závěrečné práce tak, aby souviselo s aktuálně přidruženým studijním programem (tj. nikoliv s aktuálně studovaným studijním programem), lze tuto situaci řešit tzv. „přestupem“, tj. postupem, kdy fakulta studenta přijme do druhého studijního programu (v souladu s vyhlášenými podmínkami přijímacího řízení a zpravidla bez nutnosti skládat přijímací zkoušku), uzná předchozí vykonané studijní povinnosti (s výjimkou předmětů ukončených známkou E) a zařadí jej do příslušného ročníku studia, přičemž student zanechá studia v aktuálně studovaném studijním programu. Toto zanechané studium bude považováno za neúspěšně ukončené.

Chci studovat učitelství pro střední školy, jaké jsou dostupné kombinace aprobací?

Seznam dostupných kombinací se zaměření na vzdělávání se nachází v sekci Uchazeč → Naše studijní programy a obory → Sdružená a víceoborová studia.

Kdy budou dny otevřených dveří? Na kterých budovách budou probíhat a v jakém časovém rozmezí?

Aktuální informace o dnech otevřených dveří naleznete na stránce Dny otevřených dveří

Do kdy se mohou podávat přihlášky?

Přihlášky ke studiu se podávají na všech fakultách univerzity kromě Fakulty umění do 15. března 2020.

Kdy je poslední možnost zaplatit přihlášku? Je termín ukončení přijímání přihlášek totožný s termínem, kdy musí dojít platba? Případně do kolika dní musí platba přijít?

Den ukončení lhůty pro podání přihlášek je poslední možností zaplatit přihlášku. V rámci řádného přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2020/2021 se zpravidla jedná o 15. března 2020. Pokud má platební příkaz k úhradě poplatku za přijímací řízení, případně jiný relevantní doklad, datum po dni ukončení lhůty pro podání přihlášek, považuje univerzita přihlášku za nezaplacenou a ukončuje přijímací řízení takového uchazeče. Univerzita počítá s tím, že den úhrady poplatku za přijímací řízení není totožný se dnem připsání zaplacené částky na účet univerzity, tj. čeká na doručení platby přibližně 5 pracovních dnů.

V případě, kdy fakulta vypisuje dodatečné přijímací řízení, tzv. 2. kolo, nebo mimořádné přijímací řízení, nastavuje i nové termíny pro podání přihlášek. Termín v tomto případě naleznete ve vyhlášení tohoto přijímacího řízení na webových stránkách v sekci „Aktuality“ na příslušné fakultě.

Bude prodloužen termín pro podání přihlášek?

Toto není pravděpodobné. V případě, že by se některá z dalších fakult rozhodla termín pro podávání přihlášek prodloužit, dala by o tom vědět v sekci „Aktuality“ na svých webových stránkách.

Podávám si na fakultu více přihlášek. Musím u všech vykonat samostatnou přijímací zkoušku?

Obecně platí, že každá přihláška znamená samostatné přijímací řízení. Přijímací zkouška není vždy nutnou součástí přijímacího řízení, proto může dojít k situaci, kdy v rámci jednoho přijímacího řízení má uchazeč přijímací zkoušku a v rámci jiného nikoli. Pokud je přijímací zkouška součástí přijímacího řízení a uchazeč podal více přihlášek, tak musí zpravidla vykonat přijímací zkoušku v každém přijímacím řízení. Konkrétní podmínky a informace o obsahu a formě přijímací zkoušky jsou zveřejněny u jednotlivých studijních programů/oborů příslušné fakulty (sekce Podmínky přijímacího řízení).

Existují však situace, kdy jsou výsledky jedné přijímací zkoušky započteny do jiného přijímacího řízení, např. na Filozofické fakultě, kdy si uchazeč podává přihlášku ke studiu na různé kombinace s např. ruskou filologií, je tedy účastníkem několika řízení, ale přitom z ruštiny koná pouze jednu přijímací zkoušku.

Na Lékařské fakultě, pokud má uchazeč podáno několik přihlášek ke studiu v rámci nelékařských zdravotnických oborů, je na přijímací zkoušku pozván pouze jednou, přičemž obdrží celou sadu testů najednou a pak jsou mu body z jednotlivých testů přičteny ke všem oborům, jež mají v požadavku na přijetí daný test.

Pokud se uchazeč hlásí ke studiu na Pedagogickou fakultu na více programů se stejnou přijímací zkouškou, znamená to konání jen jedné zkoušky a její výsledek je zapsán všude, kde je zkouška předepsaná.

Musím při podání více přihlášek platit každou zvlášť?

Každá podaná přihláška, která má předepsán poplatek za přijímací řízení (to uchazeč pozná podle vygenerování platebního předpisu po podání přihlášky), se musí uhradit samostatně. Každá přihláška má svůj jedinečný specifický symbol pro platbu.

Lze poplatek za PŘ uhradit později?

Ne, administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením musí být uhrazen do 15. března 2020 (s výjimkou Fakulty umění), pokud podmínky přijímacího řízení neuvádí jinak, např. v případě dodatečného nebo mimořádného přijímacího řízení.

Bude realizováno dodatečné přijímacího řízení, tzv. 2. kolo přijímacího řízení?

Pokud není naplněn maximální počet přijatých uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení, vypisují některé fakulty dodatečná řízení. Většinou se tak děje od konce května do konce srpna. Informace o případném vypsání 2. kola přijímacího řízení naleznete v sekci „Aktuality“ na webových stránkách příslušné fakulty.

Z jakého důvodu neotvíráte XY studijní programy/obory?

Důvody mohou být různé. Pro více informací napište kontaktní osobě uvedené u fakulty/příslušného studijního programu/oboru.

Jaký je počet uchazečů na jednotlivé studijní programy/obory?

Počet uchazečů na jednotlivých studijních programech/oborech je možné dohledat ve výsledcích přijímacího řízení z předchozích let, tyto jsou k dispozici na webové stránce Výsledky přijímacího řízení → Fakulta → Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na OU v jednotlivých letech.

Kolik přijímáte studentů do jednotlivých studijních programů/oborů?

Počty studentů přijímaných na jednotlivé studijní programy/obory jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů/oborů v Podmínkách pro přijetí ke studiu

Jaké obory nabízíte bez přijímací zkoušky?

Informace naleznete na webových stránkách OU/fakulty nebo u příslušného studijního programu/oboru (v sekci Podmínky přijímacího řízení).

Organizuje fakulta nějaké přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?

Fakulty přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nenabízejí.

Vydává fakulta nějaké své modelové otázky k přijímacím zkouškám?

Každá fakulta zveřejňuje ukázky vzorových testů k jednotlivým programům/oborům, které najdete při dodržení následujícího postupu: Uchazeč → Naše studijní programy a obory → Konkrétní program/obor → Přijímací řízení (v pravém sloupci) → Vzorový test.

Fakulty zveřejňují na webových stránkách v sekci výsledky přijímacího řízení vzorové testy.

Např., Lékařská fakulta tyto informace zveřejňuje na webových stránkách na odkaze Výsledky přijímacího řízení. Dále pak má fakulta u každého oboru uveřejněnou ukázku přijímacího testu.

Další příklad, Filozofická fakulta zveřejňuje testy z minulých let na webových stránkách v sekci výsledky PŘ – Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (fakulta má u každého programu uveřejněn ukázkový test), na odkaze Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů.

Jsem již pozván/a k přijímací zkoušce, ale studium na OU jsem si rozmyslel/a. Vrátíte mi poplatek za PŘ?

Pakliže je uhrazen poplatek za přijímací řízení a uchazeč/ka je pozván/pozvána k přijímací zkoušce, není již možné vrátit poplatek za přijímací řízení.

Podal/a jsem si přihlášku na chybnou formu studia, chtěl/a jsem na kombinované studium, ale zvolil/a jsem prezenční, můžete mi přihlášku změnit?

Na každou formu studia je třeba podat si samostatnou přihlášku. Převod mezi přihláškami nebo formami studia není možný. Za podání přihlášky je plně zodpovědný uchazeč. V případě, že se toto stalo, musí uchazeč podat novou přihlášku na správnou formu.

Mám na fakultu posílat vytištěnou přihlášku ke studiu?

NE.

V případě, že je vyžadováno k přihlášce lékařské potvrzení, existuje formulář pro toto potvrzení? Jak jej mám poté doručit na univerzitu?

Formulář lékařského potvrzení je specifikován či k dispozici ke stažení u jednotlivých studijních programů/oborů.

Lékařské potvrzení se zpravidla osobně předává při zápisu do 1. ročníků, případně je na webových stránkách k přijímacímu řízení jednotlivých studijních programů/oborů uveden jiný postup.

Výjimka je na Fakultě umění, kde pro bakalářský a navazující magisterský obor Zpěv je požadováno foniatrické vyšetření, které nesmí být starší 14 dnů, a uchazeč je předá zkušební komisi. Tuto informaci má uchazeč uvedenou v pozvánce k přijímací zkoušce a také v dalších informacích na webu u příslušného oboru.

Je předchozí vzdělání relevantní pro podání přihlášky na konkrétní studijní program/obor?

Pro samotné podání přihlášky předchozí vzdělání relevantní není, pro přijetí ke studiu již být může. Některé studijní programy/obory – zejména tzv. navazující magisterské předpokládají předchozí vzdělání ve stejném či obdobném studijním programu/oboru. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách u příslušného studijního programu/oboru.

Jsem absolventem VOŠ. Umožňuje Ostravská univerzita absolvovat studium ve „zkráceném režimu“ za 1 rok?

OU neumožňuje absolventům VOŠ absolvovat studium ve zkráceném režimu.

Mohu si nechat uznat předměty z VOŠ?

Dle platného Studijního a zkušebního řádu OU (článek 22) může děkan - po vyjádření garanta předmětu nebo garanta studijního programu - uznat, s výjimkou státní zkoušky, předměty absolvované z předchozího nebo souběžného studia na vyšších odborných školách v České republice nebo v zahraničí, v případě, že neuplynulo více než pět let od ukončení studia.

Přihlížíte u přijímacího řízení ke studijnímu průměru, příp. k výsledku maturitní zkoušky?

Některé studijní programy/obory tyto skutečnosti zohledňují. Informace vždy naleznete u příslušného studijního programu/oboru (v sekci Podmínky přijímacího řízení).

Zohledňuje Ostravská univerzita v rámci PŘ výsledky SCIO testů?

Ne.

Z jakých předmětů musím maturovat, abych se mohl/a přihlásit na obor XY?

Podstatné je úspěšné vykonání přijímací zkoušky a splnit všechny podmínky přijímacího řízení.

U některých studijních programů/oborů může být výhodou maturita z vybraných předmětů, protože je to například součástí možnosti prominutí přijímací zkoušky. Více informací u příslušného studijního programu/oboru.

Mám maturitní vysvědčení ze zahraniční střední školy. Mohu se přihlásit na Ostravskou univerzitu?

Ano, můžete se přihlásit, pro přijetí je však třeba zpravidla doložit nostrifikační doložku nebo osvědčení o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání.

V případě pokud máte osvědčení o Evropské maturitě (European Baccalaureate), tak je toto osvědčení automaticky považováno za doklad rovnocenný českému vysvědčení o maturitní zkoušce, získanému na základě maturitní zkoušky na gymnáziu. Nebo jedná-li se o jiné mezinárodní závazky České republiky.

Uznávání rovnocennosti zahraničních vysvědčení o základním, středoškolském či vyšším odborném vzdělání v ČR je v kompetenci příslušného krajského úřadu dle místa pobytu žadatele a odvolacím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ostravská univerzita jako nositelka institucionální akreditace má právo řešit otázku uznání zahraničního středoškolského vzdělání samostatně. Uchazeč se má obrátit na studijní oddělení příslušné fakulty. Uznávání je v kompetenci rektora univerzity.

Z čeho se mám připravovat k přijímacím zkouškám, je doporučena nějaká literatura?

Konkrétní informace o případné doporučené literatuře naleznete u jednotlivých studijních programů/oborů.

Kdy mám dokládat maturitní vysvědčení a diplom, abych byl/a přijat/a?

Maturitní vysvědčení nebo diplom se zpravidla dokládá při zápisech do 1. ročníku.

Tyto informace naleznete na webových stránkách OU/fakulty u příslušného studijního programu/oboru (sekce Podmínky přijímacího řízení).

Budu platit za studium? Vybírá Vaše škola školné? Jaká je částka za delší studium na vaší škole? Je mi více než 26 let. Budu platit za studium? Kolik se platí za studium v kombinované formě?

OU je veřejnou vysokou školou, studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce poskytuje bezplatně.

Můžete se však dostat do situace, kdy vám bude vyměřen poplatek za tzv. „delší studium“. Ten se vyměřuje studentovi, který studuje déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Poplatek činí 18.500,- Kč za každých započatých 6 měsíců delšího studia.

Hranice 26 let není vázána na poplatkovou povinnost v rámci studia, nicméně je student povinen platit zdravotní pojištění. Do 26 let hradí za studenty toto pojištění stát. Dále studenti po 26. roku ztrácejí nárok na ubytovací stipendium nebo slevy v rámci veřejné dopravy, atd.

Jen doktorandům starším 26 let studujícím prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia platí pojistné stát.

Ani se studiem v kombinované formě nejsou spojeny žádné poplatky kromě výše uvedených poplatků za delší studium.

Mám odstudováno X let na vysoké škole XY, ale ve studiu na zmiňované škole nechci pokračovat. Jak mohu přestoupit na Ostravskou univerzitu?

Student může studovat na OU na základě řádného přijímacího řízení, přestupy nejsou umožněny.

Mohu změnit studijní program/obor po podání přihlášky nebo během studia?

Přestupy mezi programy/obory ani mezi formami studia nejsou na OU možné ani v rámci přijímacího řízení, ani během studia. Student může být přijat pouze na studijní program/obor, na který se přihlásil a úspěšně vykonal přijímací zkoušku.

V průběhu studia může student změnit studovaný program/obor jedině tak, že si na jiný program/obor podá přihlášku a na základě úspěšného přijímacího řízení je přijat.

Studoval jsem na jiné vysoké škole, kdy a jak si mohu nechat uznat předměty?

Dle platného Studijního a zkušebního řádu OU (článek 22) může děkan – po vyjádření garanta předmětu nebo garanta studijního programu - uznat, s výjimkou státní závěrečné zkoušky, předměty absolvované z předchozího nebo souběžného studia na vysokých školách v České republice nebo v zahraničí v případě, že neuplynulo více než pět let od ukončení předchozího studia.

Neudělal jsem maturitu v květnovém/červnovém termínu, mohu nastoupit do studia, když udělám maturitu v září?

Informace naleznete na webových stránkách OU/fakulty v sekci Přijímací řízení v obecné části nebo u příslušných studijních programů/oborů, případně kontaktujte studijní oddělení dané fakulty.

Obecně platí, že přijat ke studiu může být pouze uchazeč, který má mj. úspěšně vykonanou maturitní zkoušku. Uchazeč, po kterém je požadováno předložení maturitního vysvědčení, a který ve stanoveném termínu tohoto předložení ještě nemá úspěšně vykonanou maturitní zkoušku, může požádat o přerušení řízení o přijetí ke studiu na dobu nezbytně nutnou, zpravidla do termínu konání opravného termínu maturitní zkoušky v září. Fakulty vycházejí vstříc, např.:
Přírodovědecká fakulta nabízí těmto uchazečům náhradní termín zápisu, o který si uchazeči mohou požádat.

Mohu nastoupit do navazujícího magisterského studia, když dělám v bakalářském studiu státnice v srpnovém termínu?

Obecně platí, že uchazeč, po kterém je požadováno předložení bakalářského diplomu, a který ve stanoveném termínu tohoto předložení ještě nemá úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkoušku, může požádat o přerušení řízení o přijetí ke studiu na dobu nezbytně nutnou, zpravidla do termínu konání termínu státní závěrečné zkoušky v srpnu. Informace naleznete na webových stránkách OU/fakulty v sekci Přijímací řízení v obecné části nebo u příslušných studijních programů/oborů, případně kontaktuje studijní oddělení dané fakulty.

Když jsem neudělal maturitní zkoušku a budu ji opravovat v září, mohu se dostat do studia, když jsem byl navržen na přijetí?

Obecně platí, že přijat ke studiu může být pouze uchazeč, který má mj. úspěšně vykonanou maturitní zkoušku. Uchazeč, po kterém je požadováno předložení maturitního vysvědčení, a který ve stanoveném termínu tohoto předložení ještě nemá úspěšně vykonanou maturitní zkoušku, může požádat o přerušení řízení o přijetí ke studiu na dobu nezbytně nutnou, zpravidla do termínu konání opravného termínu maturitní zkoušky v září. Každopádně kontaktujte studijní oddělení příslušné fakulty. Informace najdete i v sekci přijímací řízení v obecné části nebo u příslušných studijních programů/oborů.

Kdy budou zveřejněny výsledky testů a kdy se dozvím, jestli jsem přijat/a?

Sledujte harmonogram přijímacího řízení na webových stránkách OU/fakulty v sekci přijímací řízení v obecné části nebo u příslušných studijních programů/oborů.

V rámci informací má každá fakulta zveřejněn termín zasedání komise pro přijímací řízení a rámcový termín pro zveřejnění výsledků na webu OU. Musíte vyčkat na písemné rozhodnutí děkana o (ne)přijetí ke studiu doručené poštou, případně do datové schránky (pokud je uvedena jako způsob doručování).

Jak postupovat při odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí do studia?

Proti rozhodnutí můžete podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Písemné odvolání proti tomuto rozhodnutí se podává k děkanovi příslušné fakulty. Odvolacím správním orgánem je rektor. Na webových stránkách je v sekci přijímacího řízení dostupný také příslušný formulář pro odvolání.

Zpravidla je součástí odvolání ověřená kopie dokladu požadovaného stupně vzdělání.

Kolik hodin pokrývá praxe u konkrétních studijních programů/oborů?

Rozsah praxe se liší podle studijních programů/oborů. Konkrétní rozsah zjistíte, když prozkoumáte studijní plán vámi vybraného studijního programu/oboru.

Pro více informací můžete také oslovit kontaktní osobu uvedeného příslušného studijního programu/oboru.

Lze uznat předchozí a současnou praxi související se studijním oborem/programem/specializací?

Informace mohou být uvedeny na webových stránkách OU/fakulty u příslušných studijních programů/oborů. Pro více informací kontaktujte kontaktní osobu uvedenou u fakulty/příslušného studijního oboru. Ano, v některých případech uznáváme předchozí nebo současnou praxi.

Jak je organizována výuka v kombinované/distanční formě studia – které dny probíhá a jak často za semestr?

Kombinovaná forma studia probíhá na fakultách/katedrách v různé dny. Bližší informace o jednotlivých studijních programech/oborech můžete nalézt buď na webových stránkách v sekci Přijímací řízení u příslušných studijních programů/oborů nebo napište kontaktní osobě uvedené u příslušného studijního programu/oboru.

Probíhá výuka také v sobotu?

Výuka v sobotu probíhá na Pedagogické fakultě pouze u celoživotní formy studia (rozšiřující, doplňující studium) a na Přírodovědecké fakultě u distanční formy studia.

Mohu požádat o individuální studijní plán?

Na OU lze podle individuálního studijního plánu studovat pouze v rámci doktorských studijních programů. Každý student bakalářského nebo magisterského studijního programu si vytváří svůj osobní studijní plán, který vychází z podmínek daných standardním studijním plánem a Studijním a zkušebním řádem OU.Zveřejněno / aktualizováno: 15. 01. 2020