Celoživotní vzdělávání

     
   
     

Exkurze do zoo pro pedagogy
Cílem teoretické části je poskytnout ucelený pohled na význam a především ochranářskou roli dnešních moderních zoo, kterou si mnohdy běžní návštěvníci ani neuvědomují. Součástí kurzu je představení nadnárodní asociace EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií), která svými regulemi zajišťuje vysoký chovatelský standart evropských chovů. Studující by měli dále být obeznámeni s funkcí a přínosem záchovných programů a dalších nástrojů, které napomáhají korigovat populace druhů v lidské péči pro zachování jejich zdraví a životaschopnosti.
Cílem exkurzní části kurzu je prohlídka zoo, kterou doplní postřehy a příklady z praxe ošetřovatelů 2, kurátorů a koordinátorů.
Předmět bude kromě výkladu doplněn také o diskuzi, která napomůže rozvinout a lépe vstřebat přijaté informace především v teoretické části, čímž bude zajištěno správné pochopení problematiky a případné šíření osvěty dalším generacím. Absolventům kurzu bude mimo to poskytnut sborník shrnující teoretickou část kurzu, který může dále sloužit jako metodická podpora při vlastní výuce.

Rozšiřující studium biologie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Hlavním vzdělávacím cílem je umožnit učitelům rozšířit odbornou kvalifikaci - absolvováním získávají kvalifikační předpoklady k výuce předmětu Biologie na jiném typu školy, než mají pro daný předmět aprobaci.

Rozšiřující studium biologie - rozšíření o další předmět
Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele biologie tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat biologii na SŠ nebo přírodopis na ZŠ.

Stručné seznámení s metodami molekulární biologie, aneb co znamená PCR, antigen a mRNA
Cílem teoretické části kurzu je poskytnout účastníkům stručný přehled poznatků molekulární biologie, týkajících se toku genetické informace s důrazem na průběh virových infekcí, zejm. infekce viru SARS-CoV-2 a důležitých metod používaných v molekulární biologii. Důraz bude kladen zejména na metody PCR a antigenního testování, které byly masivně používány při pandemii COVID-19 a funkci mRNA vakcín.
Praktická část bude zaměřená na osvojení správných laboratorních návyků a ověření získaných teoretických dovedností. Účastníci si vyzkouší provedení a analýzu metody PCR, která byla základní metodou pro detekci viru SARS-CoV-2.
Na konci kurzu bude vyžadováno vypracování pracovních listů a proběhne společná diskuze, která by měla účastníkům poskytnout vysvětlení faktů a mýtů, které se objevily v průběhu epidemie COVID-19.
Očekává se, že účastníci kurzu budou po jeho absolvování schopni podat studentům ZŠ a SŠ odpovědi na otázky, které se vyrojily v průběhu pandemie onemocnění COVID-19 a vysvětlit základní pojmy nutné pro porozumění metod používaných při testování virových onemocnění a používaných metod vakcinace proti virovým onemocněním.

Životní cykly z pohledu evoluce aneb mýty a fakta o buněčném dělení
Cílem teoretické části je poskytnout studujícím ucelený pohled na téma buněčného dělení, rozmnožování a variabilitu životních cyklů napříč celým světem eukaryotních organismů se zvláštním důrazem na fakt, že životní cyklus, jak jej známe u živočichů, je pouze jednou z možných variant, což je v současných středoškolských učebnicích a v testech připravujících studenty na přijímací řízení na VŠ zcela opomíjeno. S pomocí tohoto kurzu by se tak měli učitelé biologie v této složité problematice zorientovat.
Záměrem praktické části kurzu je, aby si studující osvojili základy dobré mikroskopické praxe při přípravě a pozorování vlastního preparátu a zlepšili si tak kompetence v laboratorní praxi na úrovni základních a středních škol.
Vypracování pracovních listů na závěr a společná diskuze má účastníkům kurzu poskytnout metodickou podporu pro ověřování míry pochopení daného tématu jejich žáky a studenty a jejich schopnost dané poznatky aplikovat v širším kontextu.