Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku fyziky
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ, SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:3 roky (6 semestrů)/ 398 vyučovacích hodin
Cena:54 000 Kč za celé studium (18 000 /akademický rok) Studium je hrazeno ve třech splátkách za každý akademický rok zvlášť.
Forma:prezenční
Organizace studia:Výuka bude probíhat v jednotlivých semestrech podle stanoveného rozvrhu jednou týdně v odpoledních hodinách, popř. bude organizovaná blokově (např. semináře, fyzikální praktika).
Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta
Číslo akreditace:MSMT – 1107/2024-5-1
Garantující odborná katedra:Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání učitelství o kvalifikaci učitele fyziky na 2. stupni ZŠ a SŠ tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat fyziku na SŠ nebo ZŠ.
Způsob ukončení studia:Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí
Výstupní doklad:Absolventi studia získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky. O přijetí ke studiu rozhoduje garant studia.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška). E-přihlášku vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:

Centrum CŽV
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Chittussiho 10
710 00 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:Rozšiřující studium fyziky nebude v akademickém roce 2024/2025 otevřeno. Studium bude opět otevřeno v akademickém roce 2025/2026.
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura. V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání.
Vyučující:Pracovníci Katedry fyziky PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:
 • Atomová a jaderná fyzika
 • Didaktika fyziky 1
 • Elektřina a magnetizmus
 • Experimentální dovednosti 1
 • Experimentální dovednosti 2
 • Matematika
 • Mechanika a molekulová fyzika
 • Optika
 • Seminář z elektřiny a magnetizmu
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z mechaniky a molekulové fyziky
 • Seminář z optiky
 • Speciální teorie relativity
 • Úvod do kvantové fyziky
 • Úvod do vyšší matematiky 1
 • Základy fyziky