Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Rozšiřující studium fyziky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Fakulta / organizační jednotka:Přírodovědecká fakulta OU
Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ
Doba trvání / hodinová dotace:6 semestrů / 399 hodin
Cena:18 000,- kč /rok, celkem 54 000,- kč
Forma:kombinované
Organizace studia:Plánované Místo konání: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, specializované učebny katedry fyziky. Výuka bude probíhat v jednotlivých semestrech podle stanoveného rozvrhu hodin.
Číslo akreditace:MSMT-338/2021-2-22
Garantující odborná katedra:Katedra fyziky (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Anotace:Cílem je umožnit studujícím rozšířit si dosavadní vysokoškolské vzdělání o kvalifikaci učitele fyziky tak, aby po jeho absolvování získali způsobilost vyučovat fyziky na SŠ nebo druhém stupni ZŠ.
Způsob ukončení studia:Obhajoba závěrečné práce, závěrečná zkouška.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Předpoklady pro přijetí:Studijní kurz je určen absolventům vysokoškolského studia učitelství pro ZŠ a SŠ nebo absolventům jiných vysokých škol s doplňkovým pedagogickým studiem.
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška). Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, přiložte ověřenou fotokopii vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, popřípadě doklad o absolvování studia v oblasti pedagogických věd, a vše zašlete na adresu:
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
30. dubna 22
701 03 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:31. srpna 2021
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková
Způsob platby:Převodem z účtu, složenka, faktura. V případě úhrady programu zaměstnavatelem kontaktujte referentku celoživotního vzdělávání. Částku lze hradit ve 3 splátkách v termínech uvedených ve smlouvě o studiu.
Vyučující:Pracovníci Katedry fyziky PřF OU
Plán studia / rámcový harmonogram:
 • Mechanika
 • Molekulová fyzika a termodynamika
 • Seminář z mechaniky a molekulové fyziky
 • Fyzikální praktikum z mechaniky a molekulové fyziky
 • Elektřina a magnetismus
 • Seminář z elektřiny a magnetismu
 • Fyzikální praktikum z elektřiny a magnetismu
 • Atomová fyzika, struktura a vlastnosti látek
 • Seminář z atomové fyziky
 • Fyzikální praktikum z atomové fyziky
 • Digitální technologie ve výuce fyziky
 • Optika
 • Astronomie
 • Seminář z optiky a astronomie
 • Fyzikální praktikum z optiky
 • Jaderná a kvantová fyzika, Speciální teorie relativity
 • Seminář z moderní fyziky
 • Didaktika fyziky 1
 • Meteorologie a geofyzika
 • Dějiny fyziky
 • Didaktika fyziky 2