Studentská vědecká konference PřF OU 2014

Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě, konaná pod záštitou děkanky PřF OU doc. PaedDr. Dany Kričfaluši, CSc., se letos uskutečnila dne 6. května v prostorách budovy PřF OU ve Slezské Ostravě na ulici Chittussiho.

Konference se opět zúčastnili studenti jak naší fakulty, tak z jiných škol - a to nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Svoje práce prezentovalo přes 100 účastníků v celkem 8 sekcích. I letos byly v každé sekci dvě kategorie: „Věda je zábava“, která je určená studentům bakalářských oborů a středoškolákům a „Věda má budoucnost“, určená pro studenty magisterského a doktorského studia.

Úvodní slovo na slavnostním zahájení konference měl nejen proděkan pro vědu a vnější vztahy PřF OU doc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.

Partnerem SVK PřF OU 2014 byl Magistrát města Ostravy, který daroval drobné dárky pro všechny účastníky SVK a v jednotlivých sekcích byly partnerem tyto společnosti: Eppendorf, Roche (Biologie a ekologie), Bruker s.r.o., Chromservis s.r.o. a Merck Millipore (Chemie a příbuzné obory) a Tieto (Informatika). Sponzorům děkujeme!

Děkujeme taktéž všem zúčastněným studentům, členům organizačního a vědeckého výboru i členům komisí v jednotlivých sekcích a také studentům dobrovolníkům, kteří v jednotlivých sekcích organizačně pomáhali.

SVK PřF OU 2014 byla úspěšná, takže se těšíme zase na příští ročník!

Ing. Beáta Kapošváry, organizační výbor SVK

Registrace, zahájení SVK a raut

SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut
SKV PřF OU 2014 - registrace, zahájení SVK a raut

Sekce Biologie a ekologie

SVK v sekci biologie a ekologie proběhla jako každoročně se zahraniční účastí a bohatým spektrem zajímavých příspěvků, zejména v kategorii Věda má budoucnost. Podsekce, do kterých bylo možno rozdělit příspěvky, byly následující: ekologie, obecná biologie, toxikologie, antropologie, botanika, zoologie.

Kromě oceněných studentů v každé kategorii chceme poděkovat zejména mladším studentům, kteří se nebáli projevit a předvést výsledky svých výzkumů nad rámec definovaných kategorií.

Všichni studenti byli motivačně odměněni sponzorským příspěvkem, kterým byly poukázky na nákup literatury v síti prodejen Academia. Tímto sponzorům děkujeme.

Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D., vědecký výbor sekce Biologie a ekologie

SKV PřF OU 2014 - Sekce Biologie a ekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Biologie a ekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Biologie a ekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Biologie a ekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Biologie a ekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Biologie a ekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Biologie a ekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Biologie a ekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Biologie a ekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Biologie a ekologie

Sekce Didaktika přírodních věd

V letošním roce se již počtvrté konala SVK v sekci Didaktika přírodních věd. Odeznělo celkem 9 příspěvků studentů, kteří reprezentovali PřF OU, PřF UK a ZU Plzeň. Příspěvky byly zaměřeny na didaktiku matematiky, informatiky, fyziky a chemie. Všechna vystoupení byla inspirativní a zajímavá pro ostatní účastníky, o čemž svědčila bohatá diskuse. V rámci sekce byla také předběžně domlouvána další možná spolupráce mezi zástupci zúčastněných vysokých škol.

Je škoda, že letos, stejně jako v minulém roce, se naší sekce nezúčastnili studenti katedry sociální a fyzické geografie.

Přejeme si, aby příští ročník SVK v sekci didaktiky přírodních věd probíhal ve stejně podnětné a didakticky tvůrčí atmosféře.

Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D., vědecký výbor sekce Didaktika přírodních věd
PaedDr. Svatava Kubicová, CSc., organizační výbor sekce Didaktika přírodních věd

SKV PřF OU 2014 - Sekce Didaktika přírodních věd
SKV PřF OU 2014 - Sekce Didaktika přírodních věd
SKV PřF OU 2014 - Sekce Didaktika přírodních věd
SKV PřF OU 2014 - Sekce Didaktika přírodních věd
SKV PřF OU 2014 - Sekce Didaktika přírodních věd
SKV PřF OU 2014 - Sekce Didaktika přírodních věd
SKV PřF OU 2014 - Sekce Didaktika přírodních věd
SKV PřF OU 2014 - Sekce Didaktika přírodních věd
SKV PřF OU 2014 - Sekce Didaktika přírodních věd
SKV PřF OU 2014 - Sekce Didaktika přírodních věd

Sekce Fyzická geografie a geoekologie

Sekce Fyzická geografie a geoekologie se v letošním ročníku SVK zúčastnilo 11 studentů. Oproti předešlým ročníkům je potěšující rostoucí zájem o konferenci i z jiných univerzitních pracovišť ČR, což dokládá účast šesti studentů z MU Brno. I díky nim měla kategorie „Věda je zábava“ sedm účastníků. V kategorii „Věda má budoucnost“ vystoupili čtyři studenti (všichni jsou doktorandy na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF OU). Obě kategorie byly pojaty jako soutěžní, přičemž o pořadí rozhodovala komise ve složení: dr. Monika Mulková (předsedkyně), dr. Radek Dušek, doc. Jan Hradecký a doc. Karel Šilhán. První místo si v kategorii Věda je zábava odnesla Zuzana Schwarzová s příspěvkem „Určení hydraulických parametrů vybraného kolektoru pomocí hydrodynamických zkoušek“. Na druhém místě se umístil Jan Husák (příspěvek „Protipovodňová opatření v krajině prostřednictvím interaktivní multimediální hry“) a třetí místo obsadil Ján Sucharek (příspěvek „Produkce CO2 jeskynními sedimenty“). První tři umístění si odnesli knižní ceny. V kategorii Věda má budoucnost se komise rozhodla udělit pouze první místo, a to za mimořádně kvalitní příspěvek. Ocenění získal Radek Tichavský za prezentaci na téma „Výzkum blokovobahenních proudů v povodí Klepáčského potoka (Hrubý Jeseník) s využitím inovací dendrogeomorfologických metod“. S ohledem na rostoucí zájem o tuto akci v sekci Fyzická geografie a geoekologie a rostoucí kvality příspěvků, které jsme byli svědky v letošním ročníku, se můžeme těšit na ročník příští.

Prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D., organizační výbor sekce Fyzická geografie a geoekologie

SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzická geografie a geoekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzická geografie a geoekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzická geografie a geoekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzická geografie a geoekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzická geografie a geoekologie
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzická geografie a geoekologie

Sekce Fyzika

V sekci Fyzika se letošního ročníku konference zúčastnilo celkem 14 studentů. V kategorii Věda je zábava vystoupili kromě jedné naší studentky další čtyři studenti z ČVUT v Praze. V kategorii Věda má budoucnost prezentovali výsledky svých prací čtyři studenti magisterských oborů (dvě studentky oborů Biofyzika a Experimentální biologie z naší fakulty, jedna studentka z ČVUT v Praze a jeden student z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) a pět našich doktorandů oboru Biofyzika. Polovinu účastníků tak tvořili studenti z mimoostravských pracovišť. V naší sekci se nám tak podařilo naplnit jeden z cílů organizátorů, totiž aby konference nebyla jen interní akcí naší fakulty, ale celostátní akcí, která by přilákala studenty i z jiných univerzit.

Děkujeme všem studentům, kteří se konference zúčastnili a také Kristýně Ulmanové a Miroslavu Kolosovi za pomoc při organizaci.

Mgr. Michal Štroch, Ph.D., organizační výbor sekce Fyzika

SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Fyzika

Sekce Chemie a příbuzné obory

V letošním roce sekci Chemie a příbuzné obory podpořily společnosti (v abecedním pořadí) Bruker s.r.o., Chromservis s.r.o. a Merck Millipore, které věnovaly nejen finanční výhry, ale i velmi zajímavé věcné ceny.

Studentská vědecká konference proběhla ve dvou již tradičních kategoriích. V kategorii Věda je zábava, která je určena pro studenty bakalářského studia a studenty středních škol, bylo přihlášeno celkem 6 příspěvků, kdy prezentující byli ze dvou vysokých škol v ČR (Masarykova univerzita Brno a OU v Ostravě). Ve "vyšší" kategorii (Věda má budoucnost) bylo přihlášeno a do sborníku přijato celkem 24 příspěvků. Tuto kategorii lze nazvat mezinárodní, jelikož bylo prezentováno celkem 6 příspěvků slovenských autorů (Univerzita Komenského v Bratislavě). Další účastníci byli z Univerzity Pardubice, VUT v Brně, VŠB-TU Ostrava a samozřejmě z OU v Ostravě.

V sekci Věda je zábava byla vyhlášena cena společnosti Chromservis (hlavní cenou byl tablet). Hlavní cenu získala Veronika Bandevská z Katedry chemie, PřF OU. Dále byla udělena dvě čestná uznání Chromservis s drobnými cenami a to Zlatě Benkové a Janě Novotné (obě z katedry chemie, PřF OU). Většina přednášejících v této kategorii přednášela poprvé nebo podruhé v životě, ale svého úkolu se zhostili všichni na výbornou.

V sekci Věda má budoucnost byly vyhlášeny ceny společností Merck Millipore (cenou byl Voucher na nákup chemikálií v ceně 5000,- Kč) a Bruker (finanční ceny). Cenu společnosti Merck Millipore získala za svou prezentaci na téma Adsorpce uranu přírodními sorbenty Eva Viglašová z Univerzity Komenského v Bratislavě. První místo v soutěži firmy Bruker získal Daniel Kremr z Univerzity Pardubice za příspěvek na téma Extrakce kapsaicinoidů z chilli papriček podkritickou vodou, druhé místo připadlo Anetě Laryšové (KCH, PřF OU), která vystoupila s příspěvkem Analýza alkaloidů v makovině metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie a třetí místo bylo uděleno Michalu Kalinovi z VUT v Brně za příspěvek na téma Studium agregace huminových kyselin pomocí technik rozptylu světla.

Všechny přednesené příspěvky v obou kategoriích byly velmi zajímavé a nebojím se říci, že úroveň přednášejících byla rovněž vysoká.

Velký dík patří firmám, které věnovaly pěkné ceny i upomínkové předměty.

A co příští rok? Pevně věřím, že počet přenášejících bude alespoň srovnatelný s letošním rokem, že nám firmy zachovají svou přízeň a najdou si opět cestu do naší Ostravy.

Děkuji všem,

Mgr. Martin Mucha, Ph.D., organizační výbor sekce Chemie a příbuzné obory

SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory
SKV PřF OU 2014 - Sekce Chemie a příbuzné obory

Sekce Informatika

V sekci Informatika se jednání zúčastnilo se svými příspěvky ze 12 přihlášených studentů nakonec 7, z toho 4 v kategorii Věda je zábava a 3 v kategorii Věda má budoucnost. Všechny příspěvky pečlivě posuzovala komise ve složení: prof. ing. Radim Farana, CSc., RNDr. Martin Kotyrba, PhD., RNDr. Tomáš Sochor, CSc. a doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.

V kategorii Věda je zábava své příspěvky představil vedle tří studentů katedry informatiky a počítačů také jeden student gymnázia. Příspěvky v této sekci komisi potěšily svou relativně vysokou úrovní zpracování i prezentace. Pořadí oceněných příspěvků bylo následující:

 1. Matej Zuzčák
 2. Adam Bartoň
 3. Jan Konvička

Tito studenti byli oceněni také věcnými cenami od partnera sekce, společnosti Tieto. Nejlepší příspěvek v této sekci (M. Zuzčák) a také nejlepší příspěvek studenta střední školy (Fr. Zeman, Gymnázium Olomouc-Hejčín) byl odměněn finanční cenou sponzorů.

V kategorii Věda má budoucnost pak byly prezentovány 3 příspěvky, které byly odměněny upomínkovými předměty společnosti Tieto. I zde byl nejlepší příspěvek (V. Molek) odměněn finanční cenou sponzorů.

Pořadí oceněných příspěvků bylo následující:

 1. Vojtěch Molek
 2. Jiří Bůžek
 3. Ondřej Ryška

Doc. RNDr. Tomáš Sochor, CSc., organizační výbor sekce Informatika

SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Informatika

Sekce Matematika

V letošním roce se sekce matematiky SVK zúčastnilo šest prezentujících účastníků, čtyři naše studentky z Přírodovědecké fakulty a dva hosté, kteří k nám zavítali až z Ústí nad Labem z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Tematické spektrum samotných příspěvků bylo poměrně pestré.

Jako první vystoupila studentka Tereza Krasňanová, která ve svém příspěvku Výpočet poptávkové křivky prezentovala výsledky své bakalářské práce, ve které se zabývala zajímavou otázkou, zda existuje nějaká zákonitost mezi cenou nabízeného zboží a poptávce spotřebitelů po něm. V ní využila některé poznatky psychologie o lidském vnímání velikosti čísel k tomu, aby položenou otázku formulovala jako matematickou úlohu. Matematický model musel být dosti zjednodušen: uvažovaly se pouze změny ceny zboží, zatímco ostatní faktory ovlivňující poptávku se považovaly za neměnné. Z prezentovaných výsledků vyplynulo, že do určité hranice je poptávka po zboží nepřímo úměrná ceně. Avšak překročí-li cena určitou kritickou hranici, potom poptávka klesne na nulu - spotřebitel zboží nekoupí.

Následoval referát studentky Bc. Lucie Schaynové Rozbor problému obchodního cestujícího, ve kterém formulovala problém obchodního cestujícího jako úlohu celočíselné lineární optimalizace. Dále se v příspěvku zaměřila na některé tzv. fasetové podmínky množiny přípustných řešení této úlohy.

V dalším referátu Tvorba a analýza úloh z algebry představila Bc. Jindřiška Srubková svou diplomovou práci, která je koncipována jako sbírka úloh z algebry. V příspěvku se zaměřila na taxonomii učebních úloh podle Tollingerové, prezentovala výsledky dotazníkových šetření, provedeném na vzorku studentů katedry matematiky ve formě tabulek a grafů vyjadřující zařazení jednotlivých úloh z algebry do taxonomických kategorií, odhad průměrné časové náročnosti a odhad pro průměrnou obtížnost hodnocenou studenty.

V první části programu ještě vystoupila Bc. Karolína Šebová s příspěvkem Deformace jednoduchých Lagrangeových systémů vybranými neholonomními vazbam. Ve své diplomové práci se zabývala zkoumáním vlivu neholonomních vazeb na Lagrangeovy mechanické systémy, zavedla některé komparativní kinematické parametry, které porovnávají izochronní body na vázané a nevázané trajektorii začínajících při stejných počátečních podmínkách. V příspěvku představila zajímavý příklad tzv. ignorabilní vazby, která vůbec neovlivňuje výsledný pohyb mechanického systému s kinetickým Lagrangiánem, pohyb probíhá tak jako by byl nevázaný. Význam takové vazby spočívá pouze v omezení volby počátečních podmínek.

Po přestávce pokračovalo jednání sekce Matematika zajímavou prezentací pana Mgr. Petra Bogana z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně s názvem Původ postavení geometrie v indické matematice druhé poloviny prvního tisíciletí. Ve svém příspěvku se zaměřil na hledání kořenů geometrie, která získala své privilegované postavení v rámci matematiky Indie druhé poloviny prvního tisíciletí. Toto postavení bylo s vysokou mírou pravděpodobnosti dědictvím védské kultury, jejíž počátky jsou datovány už někde do konce druhého tisíciletí před naším letopočtem.

Jako poslední vystoupil student doktorského studia Mgr. Michal Justra z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně s referátem Efektivní numerické metody pro řešení difuzních rovnic. V prezentaci ukázal převod okrajové úlohy pro jednorozměrnou difúzní rovnici na soustavu dvou rovnic 1. řádu, kterou pak řešil numericky pomocí metody RDS-metody distribuce reziduí.

Hodnotící komise ve složení dr. David Bartl, dr. Martin Swaczyna, dr. Jan Šustek a dr. Petr Volný (VŠB-TU) se shodla na tom, že všechny příspěvky byly velmi dobře připravené a mnohé z nich obsahovaly zajímavé publikovatelné výsledky. Na závěr byly všem účastníkům předány účastnické listy.

RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D., organizační výbor sekce Matematika

SKV PřF OU 2014 - Sekce Matematika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Matematika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Matematika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Matematika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Matematika
SKV PřF OU 2014 - Sekce Matematika

Sekce Sociální geografie a regionální rozvoj

V sekci sociální geografie a regionální rozvoj se letošní konference zúčastnilo deset prezentujících se svými příspěvky, z toho šest v „juniorské“ kategorii Věda je zábava a čtyři v „seniorské“ kategorii Věda má budoucnost. Prezentace hodnotila soutěžní komise složená ze zástupců členů katedry, profesora Siwka, docenta Havrlanta, doktorů Kopečka, Máchy a Ženky a magistra Slacha, a ze zástupců studentů, bakalářů Elišky Kvapilové, Radky Markové a Alexe Nováčka. Účastí studentů v hodnotící komisi se letošní konference v této sekci stala vpravdě „studentskou“. Hodnotitele nejvíce zaujali následující autoři a jejich příspěvky:

 1. v kategorii Věda je zábava:
  • Adam Pavlík (PřF OU): Regionální konkurenceschopnost v EU 27 a její faktory,
  • Tomáš Laník (PřF OU): Vývoj a změny cestovního ruchu na Islandu a 
  • Petra Halavičová a kolektiv (PřF OU): Vliv zeleně a významných prvků prostoru na chování lidí.
 2. v kategorii Věda má budoucnost:
  • Bc. Petra Prouzová (ČVUT v Praze): Implementace strategického plánu na příkladu městského obvodu Ostrava-Poruba,
  • Bc. Michal Gazda (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach): Vplyv vybraných ekonomických ukazovateľov na vývoj komponentov pohybu obyvateľstva na Slovensku a 
  • Mgr. Denisa Machálková (PřF OU): Britské indickooceánské teritorium po roce 2016.

RNDr. David Walter Novák, Ph.D., organizační výbor sekce Sociální geografie a regionální rozvoj

SKV PřF OU 2014 - Sekce Sociální geografie a regionální rozvoj
SKV PřF OU 2014 - Sekce Sociální geografie a regionální rozvoj
SKV PřF OU 2014 - Sekce Sociální geografie a regionální rozvoj
SKV PřF OU 2014 - Sekce Sociální geografie a regionální rozvoj
SKV PřF OU 2014 - Sekce Sociální geografie a regionální rozvoj
SKV PřF OU 2014 - Sekce Sociální geografie a regionální rozvoj
SKV PřF OU 2014 - Sekce Sociální geografie a regionální rozvoj

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022