Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie - Český jazyk a literatura (se zaměřením na vzdělávání)

Studijní program
Biologie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Studijní program v kostce

Zajímá vás biologie? Fascinuje vás rozmanitost života na Zemi a chtěli byste porozumět světu živé přírody od jednotlivých genů po strukturu ekosystémů? Naučíme vás vnímat svět kolem sebe očima biologa. V rámci studia získáte hluboké znalosti a dovednosti z širokého spektra biologických a ekologických disciplín, a to v kontextu nejaktuálnějších vědeckých poznatků. V rámci studia budete absolvovat jak teoretickou výuku, tak praktická cvičení v moderně vybavených laboratořích nebo přímo v terénu. Biologie maior je studium biologie s dalším přidruženým programem (např. další přírodovědné či humanitární obory). Protože naše sdružená studia jsou koncipována jako symetrická, je profil absolventa studia minor totožný s profilem absolventa studia maior. Studijní plány studia maior a minor jsou v odborné oborové části totožné. Rozdíl spočívá v tom, že ve studijním plánu maior jsou navíc začleněny předměty týkající se závěrečné (bakalářské) práce a předměty společného fakultního základu.

Co od vás očekáváme?

Kromě znalostí středoškolské biologie na úrovni gymnázia, očekáváme především zájem a zodpovědný přístup ke studiu. Maturita z biologie není podmínkou.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního oboru Biologie

 • budete rozumět vztahům mezi organizmy, propojení živé a neživé přírody, interakcím ovlivňujícím výskyt organizmů na Zemi
 • budete se dobře orientovat v systému, biodiverzitě a fylogenetickém vývoji živých organizmů
 • pochopíte základní principy evoluce a evolučního vývoje
 • budete znát klíčové pojmy a principy buněčné, tkáňové a orgánové stavby, metabolizmu, řídících mechanizmů, rozmnožování, růstu, ontogenetického vývoje, ekologie, systému a fylogeneze rostlin a živočichů a tkáňové a orgánové stavby lidského těla, jeho fyziologie a ontogenetického a fylogenetického vývoje
 • pochopíte zákonitosti genetiky a genomiky
 • naučíte se aplikovat teoretické znalosti z hlavních biologických disciplín při řešení praktických úkolů
 • budete umět využívat laboratorní vybavení

Z programů Evropské unie můžete získat stipendium a absolvovat část studia na vybrané zahraniční univerzitě, kde si rozšíříte obzory a získáte cenné zkušenosti a zdokonalíte své jazykové schopnosti. Budete mít možnost vybrat si z nabídky odborně vedených terénních exkurzí. Pokud vás baví popularizovat biologické vědy a organizovat akce pro veřejnost, můžete se zapojit do činnosti studentské organizace SOVA a EPKA.

Kde a jak se uplatníte?

V rámci bakalářské studia získáte odborné znalosti a praktické zkušenosti z biologie. Vaše kvalifikace bude dostatečná pro některé pracovní pozice ve státní správě nebo státních či komerčních laboratořích, kde uplatníte získané praktické dovednosti. Ve vědeckých institucích můžete vykonávat vybrané vědeckovýzkumné práce. Jako absolvent studia Biologie se zaměřením na vzdělávání jste však především připraveni pro studium v navazujícím magisterském programu Učitelství biologie pro SŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity nebo v podobně zaměřených programech na jiných vysokých školách.

Konkrétní pracovní pozice

 • odborný pracovník ve státní správě (Agentura ochrany přírody a krajiny, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Odry, aj.
 • zoolog, botanik na správách CHKO, NP nebo v muzeích
 • laborant ve zdravotnických zařízeních a výzkumných ústavech

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

Bez přijímací zkoušky, přijímací zkouška se bude konat pouze v případě, že bude více než 500 uchazečů v rámci celého studijního programu Biologie.

V případě počtu uchazečů přesahující 500 v rámci celého studijního programu Biologie se bude konat písemná přijímací zkouška. Informace o (ne)konání přijímací zkoušky bude zveřejněna na webových stránkách Přírodovědecké fakulty OU do 30. března 2024, uchazečům bude rovněž odeslán email na kontaktní emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce ke studiu.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období 26. – 28. srpna 2024 nebo po podání žádosti v náhradním termínu do 30. září 2024. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni prostřednictvím informačního systému po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou zveřejněny na webových stránkách PřF OU a zaslány na kontaktní emaily uchazečů.

Podmínkou přijetí ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce je současně prokázání znalosti českého jazyka, schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce. Znalost českého jazyka lze prokázat v den zápisu (viz předchozí odstavec) takto:

 1. úspěšným složením maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka nebo
 2. státním občanstvím České republiky nebo státním občanstvím Slovenské republiky nebo
 3. složením státní zkoušky základní z českého jazyka na některé jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v České republice nebo
 4. dokladem o vykonání Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince minimálně na úrovni B1 (CCE-B1) - Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo
 5. úspěšným absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v českém nebo slovenském jazyce.

Certifikáty z jazykových škol mimo bodu d) nebudou akceptovány.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška může být prominuta při doložení vysoce kvalitních výsledků v olympiádách přírodovědných oborů (umístění na prvních třech místech krajských kol, úspěšný řešitel celostátního kola) nebo na základě doložení vysoce kvalitních výsledků středoškolské odborné činnosti (umístění na prvních třech místech krajských, či celostátních kol). V případě konání přijímací zkoušky pošlete žádost o prominutí přijímací zkoušky (včetně potvrzení o umístění) zašlete emailem na adresu nejpozději do 30. dubna 2024.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie rostlin

 • Anatomická stavba rostlin: Rostlinná buňka, pletiva, vegetativní a generativní orgány.
 • Fyziologie rostlin: Fotosyntéza, příjem, metabolizmus (příjem, transport a výdej látek), pohyby, řízení (hormony).
 • Ontogeneze rostlin: Rozmnožování, růst a vývin, životní cykly.
 • Ekologie rostlin: Ekologický význam, ochrana rostlin.
 • Systém a fylogeneze rostlin: Stavba, rozmnožování (životní cykly), význam, systém a zástupci mechorostů, rostlin plavuňových, přesličkových, kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných.

Biologie protistů a hub

 • Protista: Stavba, rozmnožování, ekologie, systém a zástupci jednotlivých skupin jednobuněčných a jednoduchých mnohobuněčných eukaryotických organizmů (řasy, prvoci).
 • Houby: Stavba, rozmnožování, ekologie, systém a zástupci jednotlivých skupin hub a lišejníků.

Biologie živočichů

 • Anatomická stavba živočichů: Živočišná buňka, tkáně, orgány a orgánové soustavy.
 • Fyziologie živočichů: Principy funkce jednotlivých orgánových systémů.
 • Ekologie živočichů: Ekologický význam, ochrana živočichů.
 • Systém a fylogeneze živočichů: Stavba, rozmnožování, význam, systém a zástupci (zejména se zaměřením na faunu ČR) houbovců (Porifera), žahavců (Cnidaria), ploštěnců (Platyhelminthes), hlístic (Nematoda), vířníků (Rotifera), měkkýšů (Mollusca), kroužkovců (Annelida), členovců (Arthropoda), ostnokožců (Echinodermata) a strunatců (Chordata).

Biologie člověka

 • Tkáně: Přehled a základní rozdělení tkání lidského těla a jejich stavba a funkce (krycí a výstelkové tkáně, opěrné a pojivové tkáně, svalové tkáně, nervová tkáň).
 • Kosterní soustava: Obecná část (stavba kostí, typy kostí, kostní spoje) a systematický popis – osová kostra (lebka, páteř, hrudník), kostra horní končetiny, kostra dolní končetiny.
 • Svalová soustava: Obecná část (stavba svalů, funkce svalů) a přehled svalových skupin lidského těla (hlavní funkce a příklady svalů).
 • Trávicí soustava: Funkce a anatomický přehled (ústní dutina, trávicí trubice, velké žlázy). Metabolizmus – příjem, zpracování a výdej látek a energií.
 • Dýchací soustava: Funkce (typy dýchání, transport dýchacích plynů, mechanika dýchání) a anatomický přehled (horní cesty dýchací, dolní cesty dýchací, plíce).
 • Vylučovací soustava: Funkce a anatomický přehled – ledviny (stavba a funkce nefronu, principy tvorby moči), močové cesty (močovody, močový měchýř, močová trubice).
 • Kůže: Funkce kůže, stavba kůže, kožní deriváty (rohové deriváty, kožní žlázy).
 • Pohlavní soustava: Funkce, principy tvorby pohlavních buněk (gametogeneze). Funkce a anatomický přehled mužského pohlavního systému. Funkce a anatomický přehled ženského pohlavního systému (menstruační a ovariální cyklus, oplození, těhotenství).
 • Endokrinní systém: Principy látkového řízení ve srovnání s řízením nervovým, přehled endokrinních žláz a jejich funkcí.
 • Cévní soustava: Tělní tekutiny. Stavba a funkce krve, krevní skupiny. Funkce a anatomický přehled cévního systému (srdce, krevní cévy, malý krevní oběh, velký krevní oběh).
 • Mízní soustava: Funkce a anatomický přehled (mízní cévy, brzlík, slezina). Imunita.
 • Nervová soustava: Principy funkce nervové soustavy (reflex, reflexní oblouk, stres), anatomický popis (centrální nervový systém a periferní nervový systém).
 • Smyslové orgány: Funkce a anatomický přehled (čichové, chuťové, zrakové a sluchové ústrojí).
 • Ontogeneze člověka: Prenatální ontogeneze (embryonální a fetální fáze). Postnatální ontogeneze (přehled a základní charakteristika jednotlivých etap).
 • Fylogeneze člověka a jeho předků: Základní rozdíly mezi lidoopy a člověkem. Stručný přehled evolučního vývoje člověka a jeho předků (australopitékové, ardipitékové).

Obecná biologie

 • Molekulární základy dědičnosti: Struktura a funkce nukleových kyselin, genetický kód, gen, replikace, transkripce, translace, exprese genetické informace, regulace genové exprese.
 • Genetika buňky: Genetická informace prokaryotické a eukaryotické buňky, meióza a mitóza.
 • Genetika mnohobuněčného organismu: Mendelovy zákony, genové interakce, Morganovy zákony, vazba genů, typy chromozového určení pohlaví, dědičnost znaků vázaných na pohlaví.
 • Genetická proměnlivost: Faktory podmiňující proměnlivost organismů, typy mutací, příčiny vzniku a následků mutací.
 • Genetika populací: Genetické zákonitosti v autogamické a panmiktické populaci, Hardyho-Weinbergův zákon, příbuzenské křížení.
 • Genetika člověka: Metody výzkumu genetiky člověka, dědičné choroby, lékařská genetika.

Ekologie a ochrana přírody

 • Základní ekologické pojmy.
 • Vzájemné ekologické vztahy mezi organismy.
 • Ekologické vztahy mezi organismy a prostředím.
 • Ochrana přírody.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Milan Koch, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské a kariérní centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.