Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu

Studijní programBiologie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.

Studijní program v kostce

Dvouletý magisterský studijní obor navazující na bakalářské studium Systematické biologie a ekologie. Vědomosti a dovednosti získané v rámci bakalářského studia jsou rozvíjeny v duchu pochopení evolučních souvislostí a integrace nabytých znalostí. Důraz je kladen na znalosti molekulární biologie, evoluční genetiky, genomiky, bioinformatiky a dalších oborů s cílem poskytnout studentům rozhled v současné biologii a jejich výzkumných trendech. Ty jsou předpokladem dobrého uplatnění v badatelské biologii i praktických biologických profesích. Profesní vědomosti, schopnosti a dovednosti jsou formovány aktivní účastí studentů na řešení odborných praktických úkolů v rámci výzkumných projektů katedry a spolupracujících institucí. Široké spektrum specializací pracovníků katedry Biologie a ekologie nabízí výzkumnou seberealizaci v řadě atraktivních, praktických i teoretických, disciplínách v rámci diplomových prací.

Co od vás očekáváme?

Studium je postaveno na rozvíjení teoretických základů a praktických dovedností osvojených v rámci bakalářského studia. Z nikoho nelze udělat biologa proti jeho vůli. Nezbytným předpokladem je proto chuť učit se nové věci, nové přístupy a pro studenty také často nové způsoby myšlení. Současná biologie nebazíruje na vyčerpávajících znalostech, ale na schopnostech pracovat s informacemi tím správným způsobem pomocí správně volených postupů. Touha poznávat je nejdůležitější, všechno ostatní se  poddá...

Co se naučíte?

Uděláme z vás biology. Statické kompendium vědomostí, které jste získali v rámci bakalářského studia, získá nový rozměr osvojením si moderních evolučních přístupů a metod, na kterých stojí soudobá biologie. Na základě nově nabytých znalostí z molekulární biologie, genetiky a bioinformatiky porozumíte procesům, jež jsou základem pro pochopení mechanismů evoluce. Budete připraveni orientovat se v otázkách týkajících se teoretické ekologie s aplikacemi pro management a praktickou ochranu biotopů. Budete umět formulovat výzkumné hypotézy, samostatně provádět výzkumné práce v terénu i laboratoři a aplikovat moderní metody sběru a analýzy dat.

Kde a jak se uplatníte?

Získané znalosti a dovednosti jsou předpokladem pro uplatnění v širokém spektru profesí. Absolvent bude umět aplikovat teoretické znalosti ze systematických a ekologických disciplín a používat moderní metody sběru a analýzy dat i při řešení praktických úkolů napříč systematicko-fylogenetickými a ekologickými disciplínami v terénním i laboratorním prostředí. Uplatnění je nabízeno v praktické ochraně přírody na úrovni úřadů v rámci státních institucí (např. AOPK, správy CHKO, Národní parky, Krajské úřady, Česká inspekce životního prostředí apod.), stejně jako v soukromém sektoru ve firmách zabývajících se posudky dopadů na životní prostředí. Absolventi získají také předpoklady pro práci podnikových ekologů a uplatňují se také jako kurátoři a vědečtí pracovníci v muzeích. Další spektrum nabízených profesí souvisí s uplatněním v biologických laboratořích, od výzkumných, po komerční typy (obvykle biomedicínské). Úspěšným absolventům nabízíme 4-letý doktorský studijní program Biologie, ve kterém mohou navázat na výzkumy zahájené v rámci bakalářského a navazujícího studia.

Konkrétní pracovní pozice

 • úředník státní správy v ochraně přírody;
 • inspektor na České inspekci životního prostředí;
 • podnikový ekolog;
 • kurátor sbírky přírodnin;
 • laborant;
 • vědecký pracovník;

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září 2021. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu v IS Moodle. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 40 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2021. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 16. června 2021. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujích kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Obecná biologie

 • Základy molekulární a buněčné biologie.
 • Genetika.
 • Obecná mikrobiologie.
 • Základy evoluční biologie.

Biologie rostlin

 • Anatomie rostlin.
 • Fyziologie rostlin.
 • Ekologie rostlin.
 • Systém a fylogeneze rostlin.

Biologie protistů a hub

 • Stavba těla protistů a hub.
 • Rozmnožování a životní cykly protistů a hub.
 • Systém a fylogeneze protistů a hub.

Biologie živočichů

 • Anatomie živočichů.
 • Fyziologie živočichů.
 • Ekologie živočichů.
 • Systém a fylogeneze živočichů.

Ekologie a ochrana přírody

 • Obecná ekologie.
 • Populační ekologie a interakce.
 • Životní historie.
 • Ekologie společenstev a ekosystémů.
 • Ochrana přírody.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.