Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Experimentální biologie

Studijní programBiologie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studianavazující magisterské
Forma studiaprezenční
Délka studia2 roky
Akademický titulMgr.
Garant programudoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium experimentální biologie umožňuje absolventům bakalářského programu biologie získat komplexní vědomosti v rámci experimentálních biologických disciplín. Do výuky jsou zařazeny také předměty se zaměřením na praxi, např. lékařská genetika, aplikovaná mikrobiologie, ochrana životního prostředí a témata z oblasti zemědělství a hygieny. Na výuce těchto předmětů se podílejí významní specialisté z praxe. Důraz je kladen na získání širokého spektra znalostí a experimentálních dovedností. Výuka probíhá v nově zařízených laboratořích vybavených moderní přístrojovou technikou. Diplomové práce jsou zadávány s ohledem na aktuálně řešené výzkumné projekty a umožňují studentům se aktivně do výzkumu zařadit. Zkušenosti mohou studenti získat i na partnerských vědeckých a univerzitních institucích, kterými jsou např. Biofyzikální ústav AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Institut environmentálních technologií VŠB-TU, Centrum nanotechnologií VŠB-TU a další. V rámci programu Erasmus+ mají studenti příležitost vycestovat na desítky zahraničních univerzit.Výběrem volitelných (resp. výběrových) kursů je vytvořen prostor pro odbornou specializaci studentů v rámci profilu absolventa s ohledem na jejich budoucí uplatnění v praxi nebo pokračování v doktorském studiu.

Studuj Experimentální biologii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Tereza Stachurová z naší katedry biologie a ekologie a EPKA, která našla budoucnost v laboratoři. Její milovaná Experimentální biologie je pro všechny, které fascinuje svět pod mikroskopem. U nás získáte schopnosti, se kterými se neztratíte ve výzkumných centrech i laboratořích. Svým výzkumem pak třeba můžete řešit žhavé otázky vědy, pomoci s léčbou nejrůznějších chorob nebo klidně i pomáhat zastavit šíření různých onemocnění vyhodnocováním vzorků (s tím teď třeba naši studenti pomáhají ve velkém). Ovlivnit tak můžete určitě nejen svou budoucnost.Co od vás očekáváme?

Zájem o studium molekulární podstaty živé hmoty a její funkčnosti. Snahu získat nejnovější odborné poznatky a osvojit si experimentální dovednosti. Ochotu aktivně se  zapojovat do výuky i výzkumu a pracovat týmově.

Co se naučíte?

Jako absolventi studijního programu:

 • budete mít odborné znalosti z molekulární biologie, mikrobiologie, genetiky, toxikologie, a dalších experimentálních oborů v návaznosti na obecný biochemický a biofyzikální základ,
 • budete umět pracovat s odbornou domácí i zahraniční literaturou a na tomto základě formulovat a prezentovat vlastní závěry,
 • osvojíte si základní metodologické přístupy, získáte potřebné experimentální dovednosti a návyky v experimentálních oborech,
 • budete schopni kriticky přistupovat k odborným informacím a tvůrčím způsobem je uplatňovat ve vlastní práci a budete umět správně dosažené výsledky zhodnotit a interpretovat,
 • budete schopni písemně shrnout poznatky a výsledky do odborné publikace.

Kde a jak se uplatníte?

Absolvent má vzdělání interdisciplinárního charakteru založené na teoretických vědomostech a praktických dovednostech z experimentálních biologických a z hraničních fyzikálních a chemických oborů. Dovede aplikovat a využívat ke studiu živých soustav škálu experimentálních metod a je schopen interaktivní mezioborové spolupráce. Absolventi jsou připraveni pro práci vyžadující multidisciplinární orientaci a flexibilní adaptaci na různých typech pracovišť ve zdravotnictví, hygieně, potravinářství, farmacii, zemědělství, odpadovém hospodářství, v chemických odvětvích, na ekologických pracovištích, apod. Absolventi mohou pokračovat v doktorském studiu.

Konkrétní pracovní pozice

Samostatný laboratorní pracovník v laboratořích: molekulární biologie a genetiky, mikrobiologie, biotechnologie, biodegradací, toxikologie a genotoxikologie, cytologie a cytogenetiky, forenzní genetiky, v laboratořích asistovaného početí, kontroly kvality vod, potravinářství, apod.

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září 2021. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu v IS Moodle. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 40 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2021. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 16. června 2021. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujích kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Mikrobiologie

 • Obecná mikrobiologie.
 • Lékařská mikrobiologie.
 • Fyziologie mikroorganismů.
 • Využití mikroorganismů v různých oblastech praxe.

Buněčná a molekulární biologie

 • Informační biomakromolekuly.
 • Replikace DNA.
 • Exprese genů.
 • Buněčný cyklus, buněčné dělení, apoptóza.

Genetika

 • Mendelismus.
 • Vazba genů a mapování genomu.
 • Dědičnost znaků s plynulým fenotypovým projevem a genetika populací.
 • Dědičnost a pohlaví.

Světelná a elektronová mikroskopie

 • Zobrazovací metody světelné mikroskopie.
 • Speciální mikroskopické metody.

Analytická chemie

 • Základní pojmy analytické chemie.
 • Protolytické rovnováhy.
 • Konstanty acidity a bazicity.

Biochemie

 • Struktura a funkce bílkovin, sacharidů a lipidů, izoprenoidy a steroidy, biomembrány.
 • Enzymy, koenzymy a prostetické skupiny, vitamíny.
 • Katabolizmus a anabolizmus.
 • Metabolizmus sacharidů, lipidů, proteinů.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty


  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.