Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Fyzická geografie

Studijní programEnvironmentální geografie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Studijní program v kostce

Planeta Země je nádherné místo pro život a přestože disponuje neuvěřitelnými silami a energií, je ke svým obyvatelům velmi přívětivá. Pokud Vás zajímá, kde jsou tyto energie uloženy a jak se projevují, jste na správném místě. Při studiu se specializace Fyzická geografie prozkoumáte procesy, které probíhají na zemi i pod zemí, ve vodě i ve vzduchu, dozvíte se jak vznikly hory i nížiny, proč Beskydy vypadají jinak než Alpy, proč řeka teče právě tudy a jestli je svah stabilní nebo hrozí sesuv. Netvrdíme, že to bude jednoduché - určitě se zašpiníte při kopání sondy, namočíte při měření průtoků, protáhnete svaly při mapování hor a řek a při tvorbě map prosedíte také hodně času u počítače, ale můžeme slíbit, že po ukončení studia se na Zemi bude dívat jinak. A nejen to - principy a metody, které se naučíte při studiu Země, můžete uplatnit i při průzkumu jiných planet - ale to už je Vaše budoucnost... Jak je uvedeno v názvu studijního programu - Environmentální geografie - dáváme velký důraz na aplikaci získaných poznatků v ochraně životního prostředí, tzn. řešíme, co se může stát pokud člověk zasáhne do nějakého přírodního procesu, nebo naruší nějaký přirozeně vzniklý tvar. Na pracoviští jsou k dipozici nejmodernějsí mapovací technologie, např. drony s multispektráními kamerami, skener dna vodních útvarů, sonar pro měření průtoků, geodetické totální stanice a GNSS přijímače, geofyzikální přístroje (ERT, georadar, refrakční seismika), vrtná souprava. Máte k dispozici počítačové učebny se specializovaným softwarem pro geografické informační systémy (GIS), softwarem pro modelování terénu, povodní, eroze apod. Naučíte se  pracovat i v laboratořích (dendrogeomorfologie, granulometrie a sedimentologie). Možná jste na střední nebo na základní škole zažili „výuku” zeměpisu, kdy Vás nutili vyjmenovávat hlavní města a přítoky Vltavy a přesto Vás něco přítáhlo na tuto stránku - možná jste pravý geograf a vnímáte jako my, že moderní geografie je o procesech a vazbách. Je pravý čas vydat se na průzkum!

Co od vás očekáváme?

Očekávámne především odvahu učit se věci, které jste nikdy nedělali a trpělivot, protože učiva není málo. Neočekáváme encyklopedické znalosti zeměpisu (místopisu). Předpokládáme běžný přehled středoškolského učiva, představivost a umění myslet v dlouhodobém horizontu a v 3D prostoru.

Co se naučíte?

Absolvent studia:

 • zvládá metody terénního mapování s využitím moderních technologií
 • je komplexně vzdělán v problematice krajinné sféry, její struktury a fungování
 • je schopen postihnout způsoby a dopady lidské činnosti na jednotlivé geosféry a také na krajinu jako systém
 • ovládá metody analýz jednotlivých krajinných složek a dokáže pracovat s jejich prostorovou analýzou v rámci geoinformatických nástrojů
 • dokáže statisticky analyzovat vlastnosti/parametry dílčích složek krajiny
 • zná zdroje environmentálně geografických dat a dokáže je vyhodnocovat
 • ovládá moderní metody sběru a analýzy fyzicko-geografických dat

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi bakalářských specializací se uplatní v orgánech státní správy a samosprávy, projekčních a plánovacích firmách, ve firmách zaměřujících se na sběr, zpracování a interpretaci krajinoekologických dat, neziskových nevládních organizacích. Mezi tyto zaměstnavatele patří odbory ŽP obcí a krajů, odbory některých ministertev (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), katastrální úřady, Agentura ochrany a přírody ČR, Česká inspekce životního prostředí, Lesy ČR atd. V soukromém sektoru se jedná například o firmy zabývající se projekční a poradenskou činností v oboru životního prostředí, zemědělství, lesnictví, dopravy, územního plánování, geotechnického monitoringu, aplikované geofyziky, kartografie či geoinformačních služeb. Mezi potencionální zaměstnavatele v soukromém sektoru patří například firmy Ekotoxa, Geotest, Envicons, Šindlar s.r.o, T-mapy, SHOcart a jiné. Absolventi se mohou uplatnit i v institucích zabývajících se  servisem pro státní správu (Český hydrometeorologický ústav, resortní ústavy), nebo správci toků (Podniky povodí, Lesy ČR).

Konkrétní pracovní pozice

 • referent
 • rada
 • odborný referent
 • odborný rada
 • samostatný hydrolog
 • samostatný klimatolog

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

60
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 19. do 26. srpna 2020. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2020. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 15. června 2020. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujích kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Okruhy k přijímacím zkouškám Environmentální geografie vycházejí z učiva definovaném v RVP pro gymnázia

Geografie – přírodní prostředí

 • Země jako vesmírné těleso – tvar a pohyby Země, důsledky pohybu Země pro život lidí a organismů, střídání dne a noci, střídání ročních období, časová pásma na Zemi, kalendář
 • systém fyzickogeografické sféry na planetární a na regionální úrovni – objekty, jevy, procesy, zonalita, azonální jevy
 • fyzickogeografická sféra – vzájemné vazby a souvislosti složek fyzickogeografické sféry, základní zákonitosti stavu a vývoje složek fyzickogeografické sféry, důsledky pro přírodní prostředí

Geografie – životní prostředí

 • krajina – vývoj krajiny, přírodní prostředí, společenské prostředí, vývoj ve využívání půdy, kulturní krajina, environmentalistika, krajinná (geografická) ekologie, typy krajiny, krajinný potenciál
 • vývoj interakce příroda – společnost – prostorová koexistence, udržitelný rozvoj (život), limity přírodního prostředí, globální problémy lidstva, výchovné, hospodářské a právní nástroje ochrany přírody a životního prostředí

Biologie – ekologie

 • základní ekologické pojmy

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce RNDr. Martin Adamec, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.