Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biofyzika

Studijní program
Aplikovaná fyzika
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
03. 05. 2022 - 30. 06. 2022

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium programu Aplikovaná fyzika rozšiřuje znalosti získané v oblasti teoretické a experimentální fyziky v předcházejících formách studia. V rámci tohoto programu se můžete dále specializovat v biofyzikální oblasti (specializace Biofyzika) nebo se profilovat ve světě nanomateriálů (Fyzika nanostruktur). Specializace Biofyzika má v navazující formě studia za cíl prohloubit znalosti studentů v oblasti experimentálních metod (především optické spektroskopie) a zaměřit se na jejich aplikace v oblastech studia fotosyntézy a (eko)fyziologie rostlin. Studenti této multidisciplinární specializace se mohou dále více profilovat do oboru biologie nebo chemie v rámci volitelných předmětů a mají možnost absolvovat stáže na spolupracujících mezinárodních vědeckých pracovištích.

Studuj Biofyziku

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Ondřej Dlouhý z naší katedry fyziky. Bez vzorečků se sice při studiu jeho milované Biofyziky neobejdete, svým výzkumem ale můžete třeba přispět k tomu, že rostliny ustojí i proměnu naší planety v nehostinné místo. Doufáme, že apokalypsa nenastane, ale mít podobnou šanci ovlivnit nejen svou budoucnost, je celkem fajn příležitost pro ty, kteří se nebojí výzev a fascinují je rostliny...

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů o studium očekáváme:

 • ukončené bakalářské studium
 • znalosti fyziky v rozsahu bakalářského programu Fyzika na PřF OU
 • zájem o budoucí zaměstnání spojené s praktickým využitím znalostí z biofyziky
 • zodpovědný, aktivní a pečlivý přístup ke studiu

Co se naučíte?

Jako student programu Aplikovaná fyzika, specializace Biofyzika:

 • si rozšíříte znalosti experimentálních metod ke studiu struktury a funkcí molekul především v oblasti fotosyntézy a ekofyziologie rostlin
 • budete umět teoretické znalosti a experimentální metody nejenom aplikovat v mnoha přírodovědných oborech, ale budete schopni hledat a zavádět postupy nové
 • naučíte se obsluhovat a aktivně pracovat s moderními a specializovanými přístroji
 • budete mít možnost získat praktické zkušenosti v rámci tuzemských nebo zahraničních stáží

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent programu Aplikovaná fyzika, specializace Biofyzika najdete uplatnění především v institucích zabývajících se základním i aplikovaným výzkumem v oblasti biofyziky a fyziologie rostlin, v široké škále laboratoří (hygienické stanice, laboratoře průmyslové, biomedicínské, laboratoře v zemědělství a potravinářství, vodohospodářství, kriminalistice apod.). Talentovaní absolventi mohou dále pokračovat ve studiu doktorských programů Fyzika (nebo příbuzných) na univerzitách v ČR i v zahraničí.

Konkrétní pracovní pozice

 • vedoucí pracovník v laboratořích
 • vědecko-výzkumný pracovník v ústavech AV ČR nebo na univerzitách
 • pracovník v institucích zabývajících se problematikou životního prostředí (včetně státní správy)
 • odborný pracovník oddělení výzkumu a vývoje

Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Písemná přijímací zkouška ze základního bakalářského kurzu fyziky a biofyziky.

Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 16. dubna 2022. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně, termín přijímací zkoušky jim bude zaslán emailem.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 15. června 2022. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace, karanténa apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF OU.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška bude prominuta uchazeči, který byl hodnocen v dílčích částech SZZ včetně obhajoby VŠKP „výborně“, „velmi dobře plus“ nebo „velmi dobře“ v bakalářském studijním oboru Biofyzika nebo oboru/programu příbuzného.

O prominutí přijímací zkoušky je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání přijímací zkoušky. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením v květnu 2022. Absolventi Přírodovědecké fakulty OU po roce 2010 nemusí Průběh studia k žádosti dokládat.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

PZ – část fyzika (skládá se z oblastí Obecná fyzika a ze Základů moderní fyziky)

Obecná fyzika

 1. Mechanika hmotného bodu
 2. Mechanika tuhého tělesa
 3. Gravitační pole
 4. Mechanika tekutin
 5. Základy termodynamiky
 6. Ideální a reálný plyn
 7. Struktura kapalin, pevných látek a fázové přechody
 8. Elektrostatika ve vakuu
 9. Elektrostatika v látkovém prostředí
 10. Elektrický proud a jeho vedení v látkách
 11. Magnetické pole
 12. Nestacionární elektromagnetické pole
 13. Kmitání a vlnění
 14. Světlo jako elektromagnetické vlnění
 15. Fotometrie plošného a bodového zdroje
 16. Odraz, lom a šíření světla v anizotropním prostředí
 17. Interference a ohyb

Základy moderní fyziky

 1. Východiska kvantové teorie
 2. Postuláty kvantové mechaniky
 3. Stacionární Schrödingerova rovnice, volná částice
 4. Jednoduché kvantově-mechanické systémy
 5. Nestacionární Schrödingerova rovnice
 6. Východiska atomové teorie a modely atomu
 7. Řešení Schrödingerovy rovnice pro atom vodíku
 8. Víceelektronové atomy a interakce atomů
 9. Struktura a vlastnosti atomového jádra
 10. Radioaktivita a jaderné reakce
 11. Fyzika elementárních částic
 12. Lorentzova transformace a její důsledky
 13. Prostoročas a relativistická dynamika
 14. Vybrané důsledky speciální teorie relativity

PZ – část Biofyzika

 1. Optická soustava světelného mikroskopu a její fyzikální parametry
 2. Konstrukce světelného mikroskopu
 3. Zobrazovací metody světelné mikroskopie
 4. Fyzikální principy elektronové mikroskopie
 5. Konstrukce transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu
 6. Příprava preparátů ve světelné a elektronové mikroskopii
 7. Vlastnosti optického záření a jeho interakce s látkou
 8. Základní schéma optické spektroskopické aparatury
 9. Principy a teoretické základy absorpční spektroskopie v UV a VIS oblasti
 10. Praktické použití UV-VIS absorpční spektroskopie
 11. Teoretické a experimentální základy spektrálních metod v IČ oblasti
 12. Fyzikální principy luminiscence v UV-VIS oblasti, vztahy mezi absorpcí a fluorescencí
 13. Experimentální základy fluorescenční spektroskopie
 14. Základní laboratorní techniky - extrakce, homogenizace, centrifugace, srážení
 15. Chromatografické metody - kapalinová, gelová, bioafinitní, adsorpční a chromatografie na iontoměničích
 16. Metody dělení proteinů a nukleových kyselin (především elektroforetické techniky)
 17. Membránové lipidy a proteiny
 18. Pasivní a aktivní transport látek pře biologickou membránu
 19. Struktura tylakoidních membrán, fotosystému I a II
 20. Lineární transport elektronů ve fotosyntéze, fotofosforylace

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Michal Štroch, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.