Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu

Studijní program
Biologie
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
03. 05. 2022 - 30. 06. 2022

Studijní program v kostce

Dvouletý magisterský studijní obor navazující na bakalářské studium Systematické biologie a ekologie. Vědomosti a dovednosti získané v rámci bakalářského studia jsou rozvíjeny v duchu pochopení evolučních souvislostí a integrace nabytých znalostí. Důraz je kladen na znalosti molekulární biologie, evoluční genetiky, genomiky, bioinformatiky a dalších oborů s cílem poskytnout studentům rozhled v současné biologii a jejich výzkumných trendech. Ty jsou předpokladem dobrého uplatnění v badatelské biologii i praktických biologických profesích. Profesní vědomosti, schopnosti a dovednosti jsou formovány aktivní účastí studentů na řešení odborných praktických úkolů v rámci výzkumných projektů katedry a spolupracujících institucí. Široké spektrum specializací pracovníků katedry Biologie a ekologie nabízí výzkumnou seberealizaci v řadě atraktivních, praktických i teoretických, disciplínách v rámci diplomových prací.

Co od vás očekáváme?

Studium je postaveno na rozvíjení teoretických základů a praktických dovedností osvojených v rámci bakalářského studia. Z nikoho nelze udělat biologa proti jeho vůli. Nezbytným předpokladem je proto chuť učit se nové věci, nové přístupy a pro studenty také často nové způsoby myšlení. Současná biologie nebazíruje na vyčerpávajících znalostech, ale na schopnostech pracovat s informacemi tím správným způsobem pomocí správně volených postupů. Touha poznávat je nejdůležitější, všechno ostatní se  poddá...

Co se naučíte?

Uděláme z vás biology. Statické kompendium vědomostí, které jste získali v rámci bakalářského studia, získá nový rozměr osvojením si moderních evolučních přístupů a metod, na kterých stojí soudobá biologie. Na základě nově nabytých znalostí z molekulární biologie, genetiky a bioinformatiky porozumíte procesům, jež jsou základem pro pochopení mechanismů evoluce. Budete připraveni orientovat se v otázkách týkajících se teoretické ekologie s aplikacemi pro management a praktickou ochranu biotopů. Budete umět formulovat výzkumné hypotézy, samostatně provádět výzkumné práce v terénu i laboratoři a aplikovat moderní metody sběru a analýzy dat.

Kde a jak se uplatníte?

Získané znalosti a dovednosti jsou předpokladem pro uplatnění v širokém spektru profesí. Absolvent bude umět aplikovat teoretické znalosti ze systematických a ekologických disciplín a používat moderní metody sběru a analýzy dat i při řešení praktických úkolů napříč systematicko-fylogenetickými a ekologickými disciplínami v terénním i laboratorním prostředí. Uplatnění je nabízeno v praktické ochraně přírody na úrovni úřadů v rámci státních institucí (např. AOPK, správy CHKO, Národní parky, Krajské úřady, Česká inspekce životního prostředí apod.), stejně jako v soukromém sektoru ve firmách zabývajících se posudky dopadů na životní prostředí. Absolventi získají také předpoklady pro práci podnikových ekologů a uplatňují se také jako kurátoři a vědečtí pracovníci v muzeích. Další spektrum nabízených profesí souvisí s uplatněním v biologických laboratořích, od výzkumných, po komerční typy (obvykle biomedicínské). Úspěšným absolventům nabízíme 4-letý doktorský studijní program Biologie, ve kterém mohou navázat na výzkumy zahájené v rámci bakalářského a navazujícího studia.

Konkrétní pracovní pozice

 • úředník státní správy v ochraně přírody;
 • inspektor na České inspekci životního prostředí;
 • podnikový ekolog;
 • kurátor sbírky přírodnin;
 • laborant;
 • vědecký pracovník;

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu doložit v den zápisu do prvního ročníku studia od 22. do 24. srpna 2022 nebo v náhradním termínu do 16. září 2022. O konkrétním termínu zápisu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni emailem a termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Nejsou stanoveny.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani diplom o absolvování bakalářského studijního programu na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v navazujících magisterských programech doloží úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.