Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Matematika - Chemie

Studijní programMatematika
Specializace kombinaceMatematika (maior)
Chemie minor (minor)
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.

Chemie minor

Studijní program v kostce

Kurzy programu jsou zaměřeny na získání znalostí a dovedností ze všech oblastí chemie (obecná, anorganická, organická, fyzikální, analytická a biochemie). Ve všech oblastech jsou realizovány teoretické přednášky, na které navazují semináře, v nichž se učivo probrané na přednáškách procvičuje a prohlubuje. Nedílnou součástí programu jsou laboratorní cvičení, kde se studenti důkladně seznámí s laboratorní praxí v jednotlivých oblastech. V prvním semestru jsou realizována cvičení laboratorní techniky, kde se studenti naučí základní laboratorní postupy, které pak využijí v dalších cvičeních v průběhu studia. Není tedy žádným problémem, pokud studenti měli na střední škole jen zanedbatelný počet laboratorních cvičení. Cvičení jsou realizována v moderně vybavených laboratořích a na moderních přístrojích. V případě Chemie minor student realizuje svou bakalářskou práci v rámci oboru své Maior kombinace.

Co od vás očekáváme?

Základní znalosti chemie na úrovni středoškolského učiva, především v oblastech obecné, anorganické, organické chemie, biochemie a základních chemických výpočtů. Zároveň očekáváme zájem naučit se nové věci.

Co se naučíte?

Nejprve si musíte osvojit základní teoretické znalosti z jednotlivých oblastí chemie a základní postupy pro práci v chemické laboratoři. Následně tyto znalosti využijete v chemické laboratoři při absolvování laboratorních. Naučíte se pracovat s textem nejen v českém, ale také v anglickém jazyce, vybrat si z textu důležité informace a ty následně využít ve své práci. Také se naučíte statisticky zpracovávat experimentálně získaná data a pracovat s různými přístroji používanými v chemických laboratořích, od jednoduchých míchaček, vah až po složité analytické přístroje jako jsou různé spektrometry nebo kapalinový chromatograf.

Kde a jak se uplatníte?

Naše studenty se snažíme připravovat tak, aby mohli navázat na studium v magisterském studijním programu u nás nebo na jakékoli vysoké škole v České republice nebo i v zahraničí. V případě Chemie minor může student pokračovat kromě studia odborné chemie také ve studiu učitelství v aprobační kombinaci jím studovaný Maior – Chemie. Pokud student již nechce dále pokračovat ve studiu, může najít uplatnění v různých laboratořích zabývajících se například analýzou životního prostředí (voda, vzduch, půdy ad.) nebo také v chemickém průmyslu ne pozicích jako je chemik nebo operátor výroby.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.


Přijímací řízení

e-přihláška

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.