Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ochrana a tvorba krajiny

Studijní programEnvironmentální geografie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Studijní program v kostce

Zajímá Vás příroda? Chcete zjistit, jak rozmanitá, krásná a mocná je naše planeta a jakým způsobem ji měníme my, lidé? Nechcete se jen koukat, jak se s krajinou nesprávně nakládá? Uvažujete o práci v oboru životního prostředí a jeho ochrany?

Studium moderního programu Environmentální geografie se specializací Ochrana a tvorba krajiny Vám poskytne vše potřebné.

Výhodou specializace Ochrana a tvorba krajiny je, že se naučíte, jak funguje živá i neživá část přírody a jak do krajiny zasahuje svou činností člověk. Pak budete schopni v praxi tyto znalosti propojit. Naučíme Vás třeba, co je to „divočina“ ve městě a proč je důležité ji tam zachovat, nebo proč některé lidské aktivity vedou ke zničení částí krajiny, a jak tomu předejít. Zjistíte, jaké nástroje má Česká republika k dispozici, abychom si naši krásnou přírodu uchovali. Kromě kvalitních teoretických základů, potřebných k pochopení fungování krajiny, získáte během svého studia řadu praktických dovedností. Disponujeme nejmodernějšími mapovacími technologiemi, např. drony s multispektrálními kamerami, skenerem dna vodních útvarů, sonarem pro měření průtoků, geodetickými totálními stanicemi a GNSS přijímači. Budete mít k dispozici počítačové učebny se specializovaným softwarem pro geografické informační systémy (GIS), softwarem pro modelování terénu, povodní, eroze apod. Naučíte se pracovat i v laboratořích (dendrogeomorfologie, granulometrie a sedimentologie). Nebudete jen zavření v učebnách a laboratořích, ale výuka Vás zavede hodně často i ven – do terénu. Klademe také velký důraz na projektovou výuku, kde se naučíte samostatně řešit problémy i pracovat v týmu. V průběhu studia se budete zdokonalovat v angličtině a budete mít možnost část studia strávit na některé zahraniční univerzitě.

Studuj Ochranu a tvorbu krajiny

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Naší první průvodkyní je Kristýna Wiśniewská z naší katedry fyzické geografie a geoekologie. Pokud vás fascinuje příroda a vadí vám její ničení, třeba se najdete právě v její milované Ochraně a tvorbě krajiny, kde můžete po studiích zkusit ovlivnit nejen svou budoucnost...Co od vás očekáváme?

Vaším úkolem v průběhu studia bude s chutí získávat učením nové znalosti, mít otevřenou mysl a naučit se kriticky přemýšlet nad novými informacemi. Při vstupu do studia byste měli mít znalosti o geografii, biologii a ekologii na středoškolské úrovni.

Co se naučíte?

Absolvent studia je schopen práce v terénu, ovládá metody terénního mapování a sběru primárních dat, a to i s využitím moderních metod dálkového i blízkého průzkumu. Absolvent dokáže analyzovat vlastnosti/parametry jednotlivých složek krajiny a zvládá jejich prostorovou analýzou s využitím geoinformatických nástrojů. Absolvent se orientuje v historických i aktuálních aspektech vývoje krajinného systému, zná zdroje environmentálně geografických dat a dokáže je vyhodnocovat. Absolvent prošel projektovým vedením výuky, kde zpracovával konkrétní zadané projekty z praxe, a to buď samostatně, nebo v týmu. Absolvent studia je komplexně vzdělán v problematice krajiny, její struktury a fungování. Je schopen postihnout způsoby a dopady lidské činnosti na jednotlivé geosféry a také na krajinu jako systém. Absolvent tak dokáže integrovat znalosti o fungování neživé a živé složky krajinného systému.

Kde a jak se uplatníte?

Po absolvování bakalářské specializace Ochrana a tvorba krajiny můžete samozřejmě pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru, nebo jít rovnou do praxe. V praxi se uplatníte například v orgánech státní správy a samosprávy, v projekčních a poradenských firmách v oboru životního prostředí, zemědělství, lesnictví, územního plánování, ve firmách zaměřujících se na sběr, zpracování a interpretaci krajinoekologických dat, nebo v neziskových nevládních organizacích. Mezi potenciální zaměstnavatele patří odbory životního prostředí městských a krajských úřadů, odbory některých ministerstev (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství), katastrální úřady, Agentura ochrany a přírody ČR, Česká inspekce životního prostředí, Lesy ČR atd. V soukromém sektoru Vás mohou zaměstnat například firmy Ekotoxa, Geotest, Envicons, Šindlar s.r.o, ČSOP Salamandr, Arnika, a jiné. Absolventi se mohou uplatnit i v institucích zabývajících se servisem pro státní správu (Český hydrometeorologický ústav), nebo u správců vodních toků (Podniky povodí, Lesy ČR).

Konkrétní pracovní pozice

 • referent Oddělení ochrany přírody a zemědělství
 • referent Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí
 • referent Oddělení péče o přírodu a krajinu

Přijímací řízení

120
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 23. do 25. srpna 2021. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 50 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2021. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 16. června 2021. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujích kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Okruhy k přijímacím zkouškám Environmentální geografie vycházejí z učiva definovaném v RVP pro gymnázia

 • Geografie – vzájemné vazby a souvislosti složek fyzickogeografické sféry, základní zákonitosti stavu a vývoje složek fyzickogeografické sféry, důsledky pro přírodní prostředí; vývoj krajiny, přírodní prostředí, společenské prostředí, vývoj ve využívání půdy, kulturní krajina, environmentalistika, krajinná (geografická) ekologie, typy krajiny, krajinný potenciál; vývoj interakce příroda–společnost, udržitelný rozvoj (život), limity přírodního prostředí, globální problémy lidstva, nástroje ochrany přírody a životního prostředí.
 • Biologie/ekologie – základní ekologické pojmy, podmínky života, biosféra a její členění.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce RNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.