Studentská vědecká konference PřF OU 2015

Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, konaná pod záštitou děkana PřF OU doc. RNDr. Jana Hradeckého, Ph.D., se letos uskutečnila 12. května. Konference se zúčastnili nejen studenti naší fakulty, ale také například z Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Univerzity Pardubice, Masarykovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Mendelova gymnázia či Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Letošní konference byla organizována v sekcích Didaktika přírodních věd, Chemie a příbuzné obory a Informatika. V každé sekci dvě kategorie: „Věda je zábava“, která je určená studentům bakalářských oborů a středoškolákům a „Věda má budoucnost“, určená pro studenty magisterského a doktorského studia.

Interaktivní sborník z konference bude k dispozici na webu konference do konce května 2015.

Sekce Didaktika přírodních věd

V sekci bylo prezentováno 9 příspěvků, z toho 8 v kategorii „Věda má budoucnost“. V této kategorii byli zastoupeni jak studenti doktorského studia, jejichž příspěvky zahrnovaly především problematiku jejich doktorských prací, pilotních výzkumů apod., tak studenti magisterského studia s problematikou, kterou řešili či řeší v pracích diplomových. Přínosné jistě je, že sekce se zúčastnili i 4 studenti z jiných vysokých škol (PřF UK, PedF UK, PedF UJEP).

Společným jmenovatelem všech příspěvků bylo zaměření na oblast vzdělávání. Tématem příspěvků byly různorodé přístupy k zajištění vzdělávacích cílů - transformace poznání v učivo, využití různých vyučovacích metod, didaktických prostředků a pomůcek v oblasti fyziky, matematiky, chemie či biologie.

Hodnotící komise (doc. Kričfaluši, doc. Solárová, Mgr. Baarová) stanovila následující pořadí příspěvků v kategorii „Věda má budoucnost“ a jejich prezentujících:

  1. Bc. Tomáš Ranocha, Porovnání elektronických čidel teploty
  2. Bc. Andrea Denerová, Nepovinné formy výuky s využitím zapomenutých chemických pokusů
  3. Mgr. Petr Bogan, Aproximace čísla √2 ve védské Indii

V kategorii „Věda je zábava“ byl prezentován jediný příspěvek (Ivo Jedlička, Minimum matematiky pro chemiky), který byl komisí hodnocen jako velmi přínosný.

Všichni prezentující obdrželi účastnické listy. Studenti, kteří se umístili na 1. až 3. místě, obdrželi diplomy a následně získají finanční ocenění.

Mgr. Barbara Baarová, organizační výbor sekce Didaktika přírodních věd

Sekce Chemie a příbuzné obory

V letošním roce akci podpořily společnosti (v abecedním pořadí) Chromservis s.r.o. a Merck Millipore, které věnovaly velmi zajímavé věcné ceny. Akci podpořil také doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D., který stál u zrodu studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) na Přírodovědecké fakultě OU, která byla předchůdcem nynější SVK.

Studentská vědecká konference proběhla ve dvou již tradičních kategoriích. V kategorii Věda je zábava, která je určena pro studenty bakalářského studia a studenty středních škol bylo přihlášeno celkem 7 příspěvků, kdy 4 prezentující byli ze dvou vysokých škol v ČR (Univerzita Pardubice a OU v Ostravě). Dále se konference zúčastnili se svou vědeckou prací 3 studenti středních škol (2 studentky Gymnázia Olgy Havlové a student konající svou vědeckou činnost na Ústavu geoniky AV ČR). Ve "vyšší" kategorii (Věda má budoucnost) bylo přihlášeno a do sborníku přijato celkem 16 příspěvků. Účastníci v této kategorii byli ze 6 vysokých škol v České republice (Univerzita Pardubice, VUT v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci a samozřejmě z OU v Ostravě i když účastníci z domácí univerzity byli v menšině - pouze 3 účastníci v této kategorii byli z OU). Mezi prezentujícími v kategorii Věda má budoucnost převládali studenti doktorského studia.

V sekci Věda je zábava byla vyhlášena soutěž O přírodovědecké vejce, jejímž vyhlašovatelem byl doc. Kalina. Cenu z této soutěže získala slečna Lenka Waloszková z Gymnázia Olgy Havlové. Vzhledem k tomu, že většina studentů v této kategorii přednášela vůbec poprvé v životě, patří všem hluboké uznání.

V sekci Věda má budoucnost byly vyhlášeny ceny společností Chromservis (cenou byla automatická pipeta Hamilton se sadou špiček) a Merck Millipore (cenou byl Voucher na nákup chemikálií v ceně 5000,- Kč). Cenu společnosti Chromservis získal Karel Michna z PřF OU v Ostravě za příspěvek na téma Hodnocení míry poškození listových pletiv po působení oxidačního stresu. Cenu společnosti Merck Millipore získal za svou prezentaci na téma Vliv porfyrinů na mechanické vlastnosti buněčné linie HeLa Jakub Malohlava z Univerzity Palackého v Olomouci.

Všechny přednesené příspěvky v obou kategoriích byly velmi zajímavé a nebojím se říci, že úroveň přednášejících byla rovněž vysoká.

Velký dík patří firmám Chromservis a Merck Millipore a také doc. Kalinovi, kteří věnovali velmi pěkné ceny do vyhlášených soutěží.

Pevně věřím, že přenášející si i příští rok opět najdou cestu do Ostravy a také, že nám firmy zachovají svou přízeň a opět podpoří Studentskou vědeckou konferenci.

Děkuji všem

Mgr. Martin Mucha, Ph.D., organizační výbor sekce Chemie a příbuzné obory

Sekce Informatika

Na Studentskou vědeckou konferenci v sekci Informatika se přihlásilo dvanáct studentů s výsledky svých odborných prací. Tradičně nejvyšší úroveň měly příspěvky studentů doktorského studia, ale bylo by divné, kdyby tomu bylo jinak. Odborná porota za účasti zástupců sponzorů po dlouhé rozpravě vybrala k ocenění finanční odměnou z kategorie „Věda je zábava“ práci Daniela Štěpánka „Vliv technických specifikací na přenosovou rychlost bezdrátových směrovačů v oblasti SOHO“. V kategorii „Věda má budoucnost“ byly oceněny dvě práce, Bc. Jiří Matula s prací „Persistent application container for PHP platform“ a Bc. Zuzana Urbánková s prací „Návrh znalostních vzorů a ontologie“.

Zástupci sponzorujících firem oceňovali především zápal a nadšení uchazečů, ale také prezentační schopnosti studentů a výsledky, kterých ve své práci dosáhli. Proto jsme rádi, že věcným darem byli oceněni také všichni ostatní účastníci konference.

Děkujeme našim sponzorům, kterými letos byli Tieto Czech s.r.o., First information systems, s.r.o. a Komitét aplikované kybernetiky a informatiky, a těšíme se na další spolupráci.

Prof. Ing. Radim Farana, CSc., vědecký výbor sekce Informatika

Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015Studentská vědecká konference PřF OU 2015