FAQ

Katedra biologie a ekologie
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
Chittussiho 10
710 00 Slezská Ostrava

telefon: 597 092 300, 553 462 300

  
cz   en


Hlavní výzkumná zaměření KBE

 • Hodnocení mutagenních a karcinogenních účinků kontaminant pomocí specifických bakteriálních detekčních systémů, metody cytogenetické analýzy, detekce genotoxicity a toxicity ve vzorcích kontaminované vody, půdy a ovzduší.
 • Využití mikroorganismů pro řízené biodegradace obtížně degradovatelných průmyslových odpadů
 • Fylogeneze, taxonomie a zoogeografie vybraných skupin bezobratlých (Decapoda, Stomatopoda, Diptera, Orthoptera, Dermaptera).
 • Systematika, fytogeografie a ekologie řas, epifytních mechorostů, synantropních rostlin a hub.
 • Ekologie a evoluce hmyzu (trofická specializace herbivorního a mykofágního hmyzu, akustická a vibrační komunikace hmyzu).
 • Evoluce nepohlavního rozmnožování.
 • Modelování a kvantitativní analýza dat v ekologii a evoluční biologii.
 • Bioindikace a biomonitoring antropogenních vlivů pomocí bezobratlých (Astacidea, Aranea, Odonata, Orthoptera, Coleoptera, Diptera).
 • Populační charakteristiky ichtyocenóz vodních toků a nádrží v povodí Odry, antropogenní vlivy na vodní ekosystémy.
 • Antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků ze středověkých a raně novověkých hrobů a pohřebišť (především z území Moravy) v kontextu pohřebního ritu daného historického období.
 • Pregraduální příprava učitelů biologie ve vazbě na implementaci badatelsky orientované výuky do praxe biologického vzdělávání na ZŠ a SŠ.
Vlastník zprávy: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. | Aktualizováno: 09. 01. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt