OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Nejvyšší počty přijímaných studentů do akademického roku 2019-2020 a informace o možnosti nahlédnout do spisu o přijímacím řízení

Nejvyšší počty přijímaných studentů do akademického roku 2019-2020

Studijní program Nejvyšší počet přijímaných studentů
Bakalářské programy
Matematika80
Geografie200
Chemie80
Biologie150
Ekologie a ochrana prostředí100
Fyzika80
Informatika70
Aplikovaná informatika220
Celkem

980

Navazující magisterské programy
Matematika30
Geografie60
Chemie40
Biologie60
Ekologie a ochrana prostředí40
Fyzika30
Informatika60
Učitelství pro střední školy100
Celkem

420

CELKEM1400

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu všech studijních programů na Přírodovědecké fakultě OU je uveden v tabulce, přičemž platí, že v závislosti na reálném přidělení počtu financovaných studentů ze strany MŠMT pro Ostravskou univerzitu na rok 2019 se počet přijatých uchazečů na jednotlivých oborech studijního programu může změnit.


Organizačně administrativní opatření pro zajištění práva uchazeče o studium nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu

  1. Uchazeč má právo v souladu s § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vysokých školách) nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.
  2. Pod pojmem
    1. "nahlédnout" se rozumí pročítat tyto materiály a pořizovat si z nich výpisky a kopie,
    2. "materiály" se rozumí veškeré materiály, jež byly součástí přihlášky uchazeče, dále texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání, písemné hodnocení uchazeče examinátory nebo jejich formalizované poznámky, pokud jsou zkušební komisí vedeny, včetně hodnocení všech forem zkoušky a zápisu o přijímací zkoušce.
  3. Nahlížet do materiálů smí jen uchazeč, a to pouze ve vyhrazených prostorách fakulty za přítomnosti referentky studijního oddělení. Přírodovědecká fakulta může namísto umožnění nahlížet do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu.
  4. Pro nahlédnutí do materiálů musí být vytvořeny vhodné podmínky a stanovena přiměřená lhůta, která nesmí být omezena na dobu kratší než 30 minut.
  5. Uchazeči o studium, kteří si podali přihlášku ke studiu pro akademický rok 2019/2020 a zúčastnili se přijímacích zkoušek, budou moci nahlížet do uvedených materiálů v termínu 8. - 10. července 2019 na studijním oddělení Přírodovědecké fakulty, ul. 30. dubna 22, Ostrava v době 8.00 – 11.00 hod.
  6. Materiály budou připraveny na základě písemné žádosti uchazeče. V žádosti je nutno uvést jméno a příjmení uchazeče, studijní program a obor a dále konkrétní datum, kdy se uchazeč na studijní oddělení dostaví. Žádost musí být na studijní oddělení doručena minimálně 2 dny před požadovaným termínem. Přírodovědecká fakulta může namísto umožnění nahlížet do spisu poskytnout uchazeči kopii spisu – ta bude uchazeči zaslána poštou nebo emailem (dle domluvy s uchazečem).


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 10. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub