Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Informace o dodatečném přijímacím řízení do nově akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 do nově akreditovaných bakalářskýchnavazujících magisterských studijních programů.


Přehled nově akreditovaných studijních programů a jejich specializací:

Bakalářské studijní programy
Studijní programSpecializaceForma studia
Environmentální geografieFyzická geografieprezenční
Environmentální geografieKartografie a geoinformatikaprezenční
Environmentální geografieOchrana a tvorba krajinyprezenční
Navazující magisterské studijní programy
Studijní programSpecializaceForma studia
Environmentální geografieFyzická geografieprezenční
Environmentální geografieOchrana a tvorba krajinyprezenční
Ekonomická geografie a regionální rozvojUdržitelný územní rozvoj a trh nemovitostíprezenční
Aplikovaná fyzikaFyzika nanostrukturprezenční

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě OU si podají do 12. července 2019 elektronickou přihlášku na Přírodovědeckou fakultu OU, administrativní poplatek za přijímací řízení není stanoven (= 0 Kč).

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení do AR 2019/2020 je podání elektronické přihlášky nejpozději do 12. července 2019.


Bakalářské studijní programy

Přijímací řízení

Základní podmínkou pro přijetí do bakalářských programů je vykonání maturitní zkoušky.

Přijímací zkouška do všech výše uvedených bakalářských specializací se nekoná, uchazeči s podanou elektronickou přihláškou budou navrženi k přijetí ke studiu a pozváni k zápisu do prvního ročníku studia. Uchazeči obdrží nejpozději do 31. července 2019 písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení budou přijatí studenti předkládat až u zápisu do studia. Zápisy do prvního ročníku studia se konají v termínu 26. – 28. srpna 2019.


Kontakt:

Studijní oddělení
adresa: Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
kontaktní osoba: Mgr. David Kožušník


Navazující magisterské studijní programy

Přijímací řízení

Základní podmínkou pro přijetí do navazujících magisterských programů je absolvování bakalářského (nebo magisterského) studijního programu a úspěšné absolvování přijímací zkoušky (v případě, že se koná).

Termíny přijímacích zkoušek (PZk):

Specializace Datum přijímací zkoušky Čas, místo konání přijímací zkoušky
Fyzická geografieBez přijímací zkoušky, přijímací zkouška se nekoná.
Ochrana a tvorba krajiny
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí16. 8. 2019písemná část v 9.00 v místnosti L001
ústní část od 11.00 tamtéž
Fyzika nanostrukturBez přijímací zkoušky, přijímací zkouška se nekoná.

Uchazeči specializace Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně!

Výsledky přijímacího řízení budou uchazečům písemně odeslány nejpozději do 23. srpna 2019. Uchazeči, kteří budou navrženi na přijetí, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí. Úředně ověřenou kopii VŠ diplomu budou přijatí studenti předkládat až u zápisu do studia. Termíny zápisů do prvního ročníků studia jsou stanoveny na 26. – 28. srpna 2019. Náhradní termín zápisu je stanoven na 13. září 2019.


Další informace o přijímacím řízení – platí pouze pro navazující magisterský program Ekonomická geografie a regionální rozvoj a specializaci Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí

Garant studijního programu: doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Podmínky k přijetí ke studiu

Forma a obsah přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní (maximální počet bodů za každou z nich je 50). Uchazeč o studium tohoto SP musí být absolventem bakalářského nebo magisterského studia. Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Ekonomická geografie a regionální rozvoj je realizováno jak formou písemnou (kontrola předpokládaných a nezbytných znalostí z bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního programu), tak i formou ústní.

Písemná část

Písemný test v rozsahu znalostí bakalářské zkoušky příslušného oboru. Viz tematické okruhy níže.

Ústní část

U ústní zkoušky se jedná o motivační ústní pohovor před komisí zjišťující zájem o obor (znalost aktuální odborné literatury, špičkových vědců a aktuálních témat v oboru, schopnost nastínit možné téma kvalifikační práce), jazykové znalosti, uskutečněné praxe a pobyty v zahraničí, účast na různých oborových soutěžích, obecný rozhled a celkový osobnostní projev uchazeče. Předpokladem a požadavkem je vstupní znalost jazyka anglického na úrovni B1, která umožní úspěšné absolvování anglicky vyučovaných kurzů, zejména schopnost studovat anglofonní literaturu a chápat přednášky a výuku v angličtině. Znalost jazyka anglického bude prověřována v rámci ústní přijímací zkoušky.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky (dále PZk)

PZk bude prominuta uchazeči, který ukončil do data konání PZ bakalářské studium ve studijních oborech Politická a kulturní geografie, Sociální geografie a regionální rozvoj, Geografie a regionální rozvoj, Ekonomická geografie a regionální rozvoj nebo který ukončil bakalářské dvouoborové studium v kombinaci s geografií, a to se  studijním průměrem do 1,30 včetně (do průměru se nezahrnují výsledky státní zkoušky). O prominutí PZk je nutno požádat děkana fakulty (prostřednictvím studijního oddělení) nejpozději v pracovní den předcházející dni konání PZk. Součástí žádosti musí být úředně ověřená kopie přílohy diplomu (Diploma supplement) nebo originál výpisu absolvovaných předmětů včetně hodnocení všech částí státních závěrečných zkoušek bakalářského studia (= „Průběh studia“) potvrzený studijním oddělením.

PZk bude dále prominuta uchazeči, který úspěšně absolvoval PZk pro studijní program Geografie studijní obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj v rámci přijímacího řízení na PřF OU do AR 2019/2020.

Tematické okruhy k písemné PZk

  1. Sociální a ekonomická geografie:
    Fáze demografické revoluce (průběh, příčiny, důsledky), lokální, regionální a makroregionální aspekty přirozené reprodukce, prostorové dynamiky (migrace), biologických (pohlaví, věk) a společenských (vzdělanost, ekonomická aktivita) struktur obyvatelstva. Teorie lokalizace a lokalizační faktory průmyslu a služeb, rozmístění průmyslu a služeb v pre-industriálním, industriálním a post-industriálním období, industrializace a průmyslová revoluce, deindustrializace a staré průmyslové regiony, průmysl v lokálním pohledu - klastry a průmyslové okrsky. Tradiční a nová mezinárodní dělba práce. Dopravní a telekomunikační technologie a dopravní náklady jako faktory lokalizace ekonomických aktivit. Strukturně-morfologické znaky dopravních sítí a jejich geografické faktory. Teorie zahraničního obchodu a nejvýznamnější toky zahraničního obchodu v současnosti. Nadnárodní korporace jako aktéři ekonomické globalizace. Role produkčních služeb a cestovního ruchu v regionálním rozvoji. Kritéria vymezování měst, stadia vývoje měst (urbanizace, suburbanizace, desurbanizace, reurbanizace), vnitřní prostorová struktura měst a její změny (procesy, aktéři). Charakteristika agroekologických, sociálněekonomických a politických faktorů, ovlivňujících prostorové diferenciace, strukturu a výkonnost agrárních systémů na Zemi.
  2. Regionální rozvoj a regionální politika a evropská integrace:
    Cíle lokálního a regionálního rozvoje a regionální politiky. Aktéři regionálního rozvoje. Faktory socioekonomického rozvoje. Regionalizace a typy regionů. Trendy socioekonomického rozvoje. Teorie regionálního rozvoje – jejich typologie a základní charakteristika. Význam a funkce veřejného sektoru, odvětví veřejného sektoru a jejich charakteristika, typy lokální správy, financování obcí, aktuální problémy reformy veřejné správy v ČR, institucionální zabezpečení regionálního rozvoje v ČR – věda a praxe, legislativní rámce lokálního a regionálního rozvoje (LRR) v ČR, priority a aktuální problémy LRR v ČR, regionální disparity, regionální politika ČR, politika ekonomické a sociální soudržnosti EU v regionech ČR, příčiny a historie evropské integrace, institucionální struktura EU.
  3. Geografie Česka:
    Znalost místopisu a hlavních problémů regionálního rozvoje Česka. Lokalizace zemědělských, průmyslových a terciárních aktivit; charakteristika a význam regionů a jejich měst (s více než 10. tis. obyvateli) podle následujících kritérií: administrativně-správní, kulturní, průmyslově-výrobní, zemědělsko-produkční, dopravně-obslužné, sídelní, demografické, cestovního ruchu.

Kontakt:

Studijní oddělení
adresa: Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
kontaktní osoba: Mgr. David Kožušník


e-přihláška

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 05. 2019

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub