Termíny přijímacího řízení PřF

Harmonogram přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Pozvánky k přijímacímu řízení budou rozesílány do konce dubna 2018. V případě, že nebude pozvánka do 30. dubna 2018 doručena, napište emailem na adresu , kopie pozvánky Vám bude zaslána elektronicky. Emailová žádost o kopii pozvánky musí být doručena z emailové adresy uvedené v elektronické přihlášce.

Bakalářské obory

Navazující magisterské obory

Náhradní termín

  • 18. června 2018

Náhradní termín je Přírodovědecké fakultě udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.).

O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan.