Soutěž podpoř biodiverzitu na území Ostravy

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v čele s Katedrou biologie a ekologie vyhlašuje, za podpory města Ostrava, 1. ročník tematické přírodovědné soutěže „Podpoř biodiverzitu na území Ostravy“, která je určena nadaným a talentovaným středoškolákům Moravskoslezského kraje. Do soutěže se mohou zapojit pětičlenné týmy žáků prvních až čtvrtých ročníků středních škol (a ekvivalentních tříd na gymnáziích a lyceích).

Chceš podpořit biodiverzitu Ostravy a máš nápad? Chceš zmapovat, co u vás žije? Sepiš se spolužáky originální projekt.

Předmětem soutěže bude navržení projektu (a jeho případné odprezentování odborné komisi), jehož náplní bude podpora biodiverzity (v širším slova smyslu) v rámci území města Ostravy. Projekt může mít širší přesah a není nijak omezeno, na co mají pětičlenné týmy konkrétně cílit – společným jmenovatelem projektu nicméně musí být podpora biodiverzity. Zaujalo tě to a chtěl by ses dozvědět konkrétnější požadavky na formu projektu?

Veškeré do soutěže přihlášené projekty musí splňovat následující podmínky:

Max. délka popisu podaného projektu nesmí přesáhnout 6 normostran textu (10800 znaků včetně mezer) bez příloh.

Obsah projektu (kde každý z bodů může být odbornou komisí ohodnocen maximálně 10 body) je specifikován zde:

  1. Stručný popis celého projektu (stručné shrnutí celého tématu do max. 250 slov)
  2. Shrnutí podkladů k vybranému tématu (proč jste se rozhodli např. pro daný organismus/organismy, z čeho byly čerpány informace, v čem je toto téma aktuální atd.)
  3. Vymezení, kde bude projekt realizován (v mapových podkladech vyhledat dílčí místa kde byste chtěli projekt realizovat, zjistit si informaci o vlastníkovi – preference pozemků města Ostrava atd.)
  4. Návrh realizace tématu - „Jak byste to provedli“ (Metodika realizace – jednorázová či v průběhu max. 1 roku, např. návrh monitoringu organismů, management dílčích ploch, propagace projektu apod.)
  5. Přibližné finanční nároky realizace - „Kolik by to stálo“ (např. osobní náklady osob realizující projekt, materiální náklady, náklady na cestovné a náklady spojené s dílčími službami potřebnými k provedení dílčích aktiv; maximální částka realizace navrhovaného projektu nesmí překročit limit 50 000 Kč)

Specifikace projektu by měly být zaslány (ve formátu dokumentu Microsoft Word případně pdf) do 20. listopadu 2023 na emailovou adresu . Odborná komise sestavená z odborníků Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity následně do 4. prosince 2023 vybere až 10 projektů postupujících do závěrečného kola soutěže, které bude realizováno na půdě Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity dne 20. prosince 2023. Pro toto závěrečné kolo si vybrané týmy navíc připraví krátkou (5 min.) prezentaci, ve které představí svůj projekt odborné porotě. Po skončení prezentace bude mít porota ještě možnost pokládat doplňující dotazy. Následně na základě společného rozhodnutí porotci vyberou tři nejlepší projekty. Veškeré detaily nejúspěšnějších projektů pak budou následně předány zástupcům města Ostrava, kteří je budou mít k dispozici pro případnou realizaci.

Nejlepší projekty budou oceněny badatelskými batohy se vším, co by mohl biolog potřebovat v terénu, nebo powerbankami s extra výdrží, vítězové pak značkovými dotykovými tablety.

Kontaktní osoba v případě dalších dotazů k soutěži je Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D. ().


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 10. 2023