Vědci ostravské Přírodovědecké fakulty uspěli s projekty u Technologické agentury ČR

Biologové a environmentální geografové Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity získali spolu s kolegy z dalších partnerských institucí hned dvojici grantů od Technologické agentury České republiky (TAČR). Přírodovědecká fakulta tak potvrzuje své postavení mezi institucemi, které věnují výraznou pozornost aplikovanému výzkumu a inovacím v oblasti životního prostředí.

Technologická agentura České republiky podpořila v 7. veřejné soutěži programu Prostředí pro život celkem 99 projektů v rámci dvou Podprogramů (Podprogram 1 Operativní výzkum ve veřejném zájmu; Podprogram 2 Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí) z více než 300 podaných projektů.

Mezi 45 podpořené projekty Podprogramu 1 se spolu s partnerskými institucemi dostali i vědci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU). Jak výzkumníci Katedry biologie a ekologie, tak zástupci Katedry fyzické geografie a geoekologie ve svých projektech reflektují aktuální potřeby a výzvy spojené s klimatickou změnou.

Jsem velmi potěšen, jak naše fakulta potvrzuje své postavení v aplikovaném výzkumu a inovacích, zvláště v oblasti životního prostředí, prostřednictvím získání dvou významných grantů od TAČR. Děkuji všem kolegům a partnerům za jejich práci a nasazení, které přispěly k tomuto úspěchu,“ zmiňuje proděkan pro vědu a doktorské studium PřF OU docent Pavel Drozd.

Oba podpořené projekty zdůrazňují důležitost multidisciplinární spolupráce a inovací v řešení současných environmentálních výzev. Zatímco projekt Katedry biologie a ekologie se soustředí na zelené plochy ve městech, projekt Katedry fyzické geografie a geoekologie má přinést zásadní poznatky o vodních ekosystémech. Oba mají přispět ke komplexnímu pochopení a řešení dopadů klimatické změny na životní prostředí.

Městská zeleň budoucnosti v režii biologů

Biologové Přírodovědecké fakulty se v rámci podpořeného projektu se svými partnery zaměří na často opomíjený typ sídelní zeleně pro rozličné typy organismů ve městech.

Spolu s dalšími zapojenými institucemi a organizacemi chceme identifikovat, kvantifikovat, a hlavně navrhnout efektivní management pro takzvané opomíjené plochy zeleně ve městech. Právě ty mohou hrát klíčovou roli jak pro biodiverzitu a udržitelný rozvoj měst tak pro lepší adaptaci na dopady klimatických změn,“ popisuje za řešitelský tým Katedry biologie a ekologie PřF OU doktor Stanislav Ožana.

Projekt tak může být inovativní v novém přístupu ke správě městské zeleně a její integraci do městského plánování a managementu urbanizovaných oblastí. Biologové Přírodovědecké fakulty se v tomto projektu trvajícím do konce roku 2026 zaměří pomocí variabilních metod na to, jaké druhy organismů mohou plochy opomíjené městské zeleně využívat. Tyto informace pak s kolegy z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity, Nadace Partnerství a Ústavem výzkumu globální změny AV„ČR, doplní o další socio-ekonomické aspekty těchto ploch.

Funkčnější vodní ekosystémy v režii environmentálních geografů

Environmentální geografové Katedry fyzické geografie a geoekologie se v rámci podpořeného projektu zaměří na možnost integrace konceptu ekosystémových služeb do plánů povodí – a to v návaznosti na klimatickou změnu.

Náš koncept chceme i s partnery opřít o široké spektrum expertíz. Zaměříme se zejména na hydrologické a hydromorfologické analýzy, které jsou podle nás klíčové k lepšímu pochopení a řízení vodních zdrojů i ekosystémů v době, kdy jsou dopady proměny klimatu stále palčivějším problémem. Na vybraných lokalitách v rámci Česka budeme hodnotit hydromorfologický stav vodních toků – a to předtím, než v nich budou aplikované ekosystémové služby. Po jejich aplikaci následně provedeme další hodnocení hydromorfologického stavu. Chceme tak zjistit, jaký mají daná opatření efekt na vodní toky. Věříme, že se jejich stav zlepší i v návaznosti na to, že navrhované ekosystémové služby jdou vstříc přírodě,“ přibližuje za řešitelský tým Katedry fyzické geografie a geoekologie PřF OU doktor Stanislav Ruman s tím, že prvním z kroků výzkumníků bude výběr pilotních lokalit pro hodnocení.

Získání těchto grantů nejen potvrzuje výzkumnou excelenci a inovační potenciál Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, ale také umožňuje další rozvoj a aplikaci nových poznatků ve prospěch společnosti a životního prostředí. Je to jasný důkaz, že fakulta a její týmy jsou na přední linii v boji proti environmentálním výzvám současnosti.


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 04. 2024