Dva granty Evropské unie pro pracovníky katedry biologie a ekologie

V rámci projektu SYNTHESYS byl pro rok 2012 udělen grant dvěma pracovníkům katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty OU: RNDr. Vítězslavu Pláškovi, Ph.D. a RNDr. Janu Ševčíkovi, Ph.D. Projekt SYNTHESYS (zkratka pro „Synthesis of systematic resources“) je součástí Sedmého rámcového programu Evropské unie a je zaměřen na zvýšení mobility vědeckých pracovníků a na vytvoření integrované evropské infrastruktury pro pracovníky v přírodovědných oborech.

První projekt, č. AT-TAF-2070, se zabývá studiem epifytických mechorostů rodu Orthotrichum. Řešitelem projektu bude dr. Plášek, který navštíví v r. 2012 Přírodovědné muzeum ve Vídni, kde bude studovat a revidovat herbářové položky mechů.

Druhý projekt, č. FR-TAF-2254, je zaměřen na studium biodiverzity a fylogeneze dvoukřídlého hmyzu (Diptera). Řešitelem bude dr. Ševčík, který v roce 2012 navštíví Národní přírodovědné muzeum v Paříži za účelem studia materiálu z jihovýchodní Asie.

Výsledky těchto projektů budou publikovány v mezinárodních impaktovaných časopisech a budou zahrnovat nové poznatky o fylogenezi, taxonomii a rozšíření uvedených skupin mechorostů a hmyzu. Získán bude také cenný materiál pro následné molekulárně-taxonomické studie.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017