Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

PROHLÍŽÍTE SI INFORMACE Z PŘEDCHOZÍHO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. Právě pracujeme na aktualizaci nabídky studijních programů a podmínek k přijetí a budeme s tím hotovi 15. listopadu 2021, kdy pro vás také otevřeme přihlášku do studia.


Matematika - Španělská filologie

Studijní programMatematika
Specializace kombinaceMatematika (maior)
Španělská filologie (minor)
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.

Matematika

Studijní program v kostce

Baví Tě matematika? Nechceš se učit různé poučky zpaměti a raději si vše logicky odvodíš? Pojď studovat matematiku. Bakalářské studium matematiky na Ostravské univerzitě Ti poskytne rozsáhlé znalosti vyšší matematiky. Zajímá Tě, jak funguje navigace v autě? Jsou rodná čísla nějaká náhodná čísla? Jak se pozná, že jsi zadal špatné číslo bankovního účtu? V programu Matematika získáš základ jednotlivých matematických disciplín.

Během studia se seznámíš se základními odvětvími matematiky, kterými jsou matematická analýza, algebra, geometrie, pravděpodobnost, statistika, teorie čísel, numerická matematika, fuzzy logika, či fuzzy modelování.Během studia si také můžeš vyzkoušet studium na zahraniční univerzitě díky programu Erasmus+, CEEPUS a jiným. Chceš po přednáškách skočit do moře? Zkus si studium v Itálii. Rád/a bys sledoval/a polární záři? Jeď v zimě do Finska. Na výběr máš z velkého množství univerzit po celé Evropě i mimo ni.

V průběhu studia se můžeš zapojit do výzkumných projektů pedagogů katedry matematky, přípravy a organizace různých akcí pořádaných katedrou matematiky i celou univerzitou (Den otevřených dveří, Noc vědců, Vojtěch Jarník International Mathematical Competition, aj.).

Co od vás očekáváme?

Očekáváme především kladný vztah k matematice a nadšení pro studium matematiky. Ke studiu Ti budou stačit běžné znalosti středoškolské matematiky, maturita z matematiky není podmínkou, ale výhodou.

Co se naučíte?

Jako absolvent bakalářského studijního programu Matematika získáš základy znalostí vyšší matematiky zejména matematické analýzy a lineární algebry, hlubší teoretické i praktické znalosti z vybraných oblastí matematiky.

Osvojíš si principy matematického uvažování, logického a kritického myšlení, získáš znalosti vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky, rozšíříš si své abstraktní myšlení.

Získáš základní znalosti programování a práce s matematickým softwarem a základních metod zpracování dat.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent jsi připraven k pokračování v navazujícím magisterském studiu matematiky, nebo příbuzných oborech. V praxi můžeš najít uplatnění zejména v oblasti přírodních věd a v oblastech techniky jako specialista na analýzu, modelování a řešení problémů matematickými metodami. Nejčastější pracovní pozice absolventů jsou odborník pro data processing, analytik rizik, analytik výzkumu trhu nebo statistik v různých odvětvích.

Konkrétní pracovní pozice

 • odborník pro data processing
 • analytik rizik
 • analytik výzkumu trhu
 • statistik v různých odvětvích

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 51 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2021. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 16. června 2021. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujích kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

 1. Algebraické výrazy a jejich úpravy
 2. Rovnice a nerovnice (lineární, kvadratické, s parametrem, s absolutní hodnotou)
 3. Funkce a jejich vlastnosti
 4. Exponenciální a logaritmické funkce
 5. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice
 6. Goniometrické a cyklometrické funkce
 7. Goniometrické rovnice a nerovnice
 8. Komplexní čísla
 9. Číselné posloupnosti a řady
 10. Soustavy rovnic a nerovnic, rovnice, nerovnice a jejich soustavy s parametrem
 11. Základy vektorové algebry, trigonometrie

V rozsahu:
Polák, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha: Prometheus, 1995.
Polák, J. Středoškolská matematika v úlohách I a II. Prometheus, Praha, 1996.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.