Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Experimentální biologie

Studijní programBiologie
FakultaPřírodovědecká fakulta
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenční
Délka studia3 roky
Akademický titulBc.
Garant programudoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

Studijní program v kostce

Zajímáte se o biologii? Baví Vás práce v laboratoři? Chcete proniknout do tajů molekulární podstaty živé hmoty? Pak je obor Experimentální biologie určen právě pro Vás. Během studia získáte znalosti experimentálních biologických disciplín, které budou vhodně doplňovány poznatky z příbuzných přírodovědných oborů. Bakalářské studium Experimentální biologie na Ostravské univerzitě poskytuje studentům znalosti molekulární a buněčné biologie, genetiky, základů genomiky, mikrobiologie, ekotoxikologie a rovněž umožní orientaci ve fyziologii rostlin a živočichů, biodiverzitě protistů, hub, rostlin i strunatců, evoluční biologii či biologii člověka. V rámci studia Experimentální biologie, jako multidisciplinárního oboru, jsou také prezentovány poznatky z biofyziky biologických membrán, optické spektroskopie či organické chemie a biochemie. Teoreticky nabyté znalosti jsou vhodně doplňovány cvičeními, která umožní získat potřebné praktické laboratorní dovednosti. Pro aktivní studenty Experimentální biologie se rovněž otevírá možnost zapojení do řešení úkolů v rámci výzkumných projektů katedry, rozšíření vědomostí studiem v zahraničí díky programu Erasmus a také spolupráce se studentským spolkem EPKA.

Studuj Experimentální biologii

Odpověď na otázku, co všechno jde na naší fakultě studovat jsme svěřili našim studentům a vyučujícím. V sérii krátkých "vlogů" vám nabízíme právě jejich pohled na naše obory. Jedním z průvodců je Tereza Stachurová z naší katedry biologie a ekologie a EPKA, která našla budoucnost v laboratoři. Její milovaná Experimentální biologie je pro všechny, které fascinuje svět pod mikroskopem. U nás získáte schopnosti, se kterými se neztratíte ve výzkumných centrech i laboratořích. Svým výzkumem pak třeba můžete řešit žhavé otázky vědy, pomoci s léčbou nejrůznějších chorob nebo klidně i pomáhat zastavit šíření různých onemocnění vyhodnocováním vzorků (s tím teď třeba naši studenti pomáhají ve velkém). Ovlivnit tak můžete určitě nejen svou budoucnost.Co od vás očekáváme?

Kromě středoškolských znalostí biologie, chemie a fyziky od Vás očekáváme nadšení pro studium experimentálních biologických disciplín a snahu osvojit si experimentální laboratorní dovednosti. Rovněž uvítáme aktivní přístup při studiu, schopnost spolupracovat a také pečlivost při provádění laboratorních experimentů.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu experimentální biologie:

 • budete znát klíčové pojmy, principy a zákonitosti vztahující se k molekulární a buněčné stavbě živých organismů, genetice, genomice, mikrobiologii, ekotoxikologii a k dalším příbuzným experimentálním oborům
 • budete se orientovat v systému, biodiverzitě a fylogenetickém vývoji živých organismů a rovněž ve tkáňové a orgánové stavbě lidského těla, jeho fyziologii a ontogenetickém vývoji
 • budete rozumět vztahům mezi organismy, vzájemné propojenosti živé a neživé přírody a také pochopíte evoluci a evoluční vývoj organismů
 • budete umět pracovat s laboratorním vybavením v molekulárně biologických, mikrobiologických, toxikologických a ekofyziologických laboratořích (spektrofotometry, centrifugy, termocyklery, mikroskopy, mikropipety apod.)
 • budete umět kultivovat základní typy mikroorganismů, izolovat a charakterizovat biomakromolekuly a provádět s nimi základní operace a také pro hodnocení environmentálních rizik využívat základní ekotoxikologické organismy
 • budete umět vyhledávat, analyzovat, popř. interpretovat získané informace a formulovat výzkumné hypotézy i závěry své odborné práce

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolvent bakalářského studijního oboru Experimentální biologie najdete uplatnění v laboratořích celé řady institucí, např. hygienické stanice, vodárny a kanalizace, farmaceutické a potravinářské firmy, výzkumné ústavy apod. Rovněž můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu Experimentální biologie na Ostravské univerzitě, kde prohloubíte a rozšíříte získané vědomosti z bakalářského studia.

Konkrétní pracovní pozice

Laboratorní pracovník v laboratoři mikrobiologie, ekotoxikologie, molekulární biologie a genetiky, toxikologie a genotoxikologie, asistované reprodukce apod.

Přijímací řízení

100
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

Uchazeč je povinen úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce doložit v den zápisu do prvního ročníku studia v období od 23. do 25. srpna 2021 nebo v náhradním termínu v září. O konkrétním termínu pro jednotlivé studijní programy budou uchazeči navržení k přijetí do studia informováni poštou po termínu skončení přijímacích zkoušek. Termíny budou rovněž zveřejněny na webových stránkách PřF OU.

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště se bude konat písemná přijímací zkouška formou písemného testu. Každý uchazeč může získat z přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

Každý uchazeč, který nedosáhne 40 bodů, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude zveřejněno na webových stránkách Přírodovědecké fakulty nejpozději do 31. března 2021. Uchazeči nebudou k přijímací zkoušce zváni písemně.

Náhradní termín přijímací zkoušky (dále jen NT PZk) je na Přírodovědecké fakultě stanoven na 16. června 2021. NT PZk je udělován pouze ze závažných důvodů, znemožňujících účast na řádném termínu přijímací zkoušky (např. časová kolize termínu přijímací zkoušky s termínem maturitních resp. státních závěrečných zkoušek, hospitalizace apod.). O náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací zkoušky a důvody doložit příslušným potvrzením. O závažnosti důvodu rozhodne děkan. Formulář s žádostí o náhradní termín přijímací zkoušky je umístěn na webových stránkách PřF.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujích kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat písemnou přijímací zkoušku - viz podmínky k přijetí.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie rostlin

 • Anatomická stavba rostlin: Rostlinná buňka, pletiva, vegetativní a generativní orgány.
 • Fyziologie rostlin: Fotosyntéza, příjem, metabolizmus (příjem, transport a výdej látek), pohyby, řízení (hormony).
 • Ontogeneze rostlin: Rozmnožování, růst a vývin, životní cykly.
 • Ekologie rostlin: Ekologický význam, ochrana rostlin.
 • Systém a fylogeneze rostlin: Stavba, rozmnožování (životní cykly), význam, systém a zástupci mechorostů, rostlin plavuňových, přesličkových, kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných.

Biologie protistů a hub

 • Protista: Stavba, rozmnožování, ekologie, systém a zástupci jednotlivých skupin jednobuněčných a jednoduchých mnohobuněčných eukaryotických organizmů (řasy, prvoci).
 • Houby: Stavba, rozmnožování, ekologie, systém a zástupci jednotlivých skupin hub a lišejníků.

Biologie živočichů

 • Anatomická stavba živočichů: Živočišná buňka, tkáně, orgány a orgánové soustavy.
 • Fyziologie živočichů: Principy funkce jednotlivých orgánových systémů.
 • Ekologie živočichů: Ekologický význam, ochrana živočichů.
 • Systém a fylogeneze živočichů: Stavba, rozmnožování, význam, systém a zástupci (zejména se zaměřením na faunu ČR) houbovců (Porifera), žahavců (Cnidaria), ploštěnců (Platyhelminthes), hlístic (Nematoda), vířníků (Rotifera), měkkýšů (Mollusca), kroužkovců (Annelida), členovců (Arthropoda), ostnokožců (Echinodermata) a strunatců (Chordata).

Biologie člověka

 • Tkáně: Přehled a základní rozdělení tkání lidského těla a jejich stavba a funkce (krycí a výstelkové tkáně, pojivové tkáně, svalové tkáně, nervová tkáň).
 • Kosterní soustava: Obecná část (stavba kostí, typy kostí, kostní spoje) a systematický popis – osová kostra (lebka, páteř, hrudník), kostra horní končetiny, kostra dolní končetiny.
 • Svalová soustava: Obecná část (stavba svalů, funkce svalů) a přehled svalových skupin lidského těla (hlavní funkce a příklady svalů).
 • Nervová soustava: Mikroskopická stavba nervového systému (stavba neuronu, synapse, vedení nervového vzruchu). Principy funkce nervové soustavy (reflex, reflexní oblouk, stres, stresová reakce), anatomický popis (smyslové orgány, centrální nervový systém a periferní nervový systém).
 • Endokrinní systém: Principy látkového řízení ve srovnání s řízením nervovým, přehled endokrinních žláz a jejich funkcí.
 • Cévní soustava: Přehled tělních tekutin, funkce při udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostázy). Stavba a funkce krve, krevní skupiny, imunita. Funkce a anatomický přehled cévního systému (srdce, krevní cévy, malý krevní oběh, velký krevní oběh, mízní systém).
 • Trávicí soustava: Funkce a anatomický přehled (ústní dutina, trávicí trubice, velké žlázy). Metabolizmus – příjem, zpracování a výdej látek a energií.
 • Dýchací soustava: Funkce (typy dýchání, transport dýchacích plynů, mechanika dýchání) a anatomický přehled (horní cesty dýchací, dolní cesty dýchací, plíce).
 • Vylučovací soustava: Funkce a anatomický přehled – ledviny (stavba a funkce nefronu, principy tvorby moči), močové cesty (močovody, močový měchýř, močová trubice).
 • Kůže: Funkce kůže, stavba kůže, kožní deriváty (rohové deriváty, kožní žlázy).
 • Pohlavní soustava: Funkce, principy tvorby pohlavních buněk (gametogeneze). Funkce a anatomický přehled mužského pohlavního systému. Funkce a anatomický přehled ženského pohlavního systému (menstruační a ovariální cyklus, oplození, těhotenství).
 • Ontogeneze člověka: Vymezení základních pojmů (růst a vývoj). Prenatální ontogeneze (embryonální a fetální fáze). Postnatální ontogeneze (přehled a základní charakteristika jednotlivých etap).
 • Fylogeneze člověka a jeho předků: Pozice rodu Homo v biologickém systému. Základní rozdíly mezi lidoopy a člověkem. Přehled evolučního vývoje člověka a jeho předků (australopitékové, ardipitékové).

Obecná biologie

 • Molekulární základy dědičnosti: Struktura a funkce nukleových kyselin, genetický kód, gen, replikace, transkripce, translace, exprese genetické informace, regulace genové exprese.
 • Genetika buňky: Genetická informace prokaryotické a eukaryotické buňky, meióza a mitóza.
 • Genetika mnohobuněčného organismu: Mendelovy zákony, genové interakce, Morganovy zákony, vazba genů, typy chromozového určení pohlaví, dědičnost znaků vázaných na pohlaví.
 • Genetická proměnlivost: Faktory podmiňující proměnlivost organismů, typy mutací, příčiny vzniku a následků mutací.
 • Genetika populací: Genetické zákonitosti v autogamické a panmiktické populaci, Hardyho-Weinbergův zákon, příbuzenské křížení.
 • Genetika člověka: Metody výzkumu genetiky člověka, dědičné choroby, lékařská genetika.

Ekologie a ochrana přírody

 • Základní ekologické pojmy.
 • Vzájemné ekologické vztahy mezi organismy.
 • Ekologické vztahy mezi organismy a prostředím.
 • Ochrana přírody.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Žádné přílohy ani maturitní vysvědčení na fakultu uchazeči předem nezasílají. Uchazeči o studium v bakalářských programech předloží úředně ověřenou kopii Vysvědčení o maturitní zkoušce v den zápisu do prvního ročníku studia.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1234,
  mobil: +420 733 784 095.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem příslušného pedagogického poradce nebo studijní oddělení.